Filosofie, sociologie a psychologie II

Anotace od roku 2022

Vyučující Mgr. VLADAN KLEMENT, Ph.D.

Předmět má za cíl představit filosofickou teorii v její původní podobě, kontextu vzniku, její recepci tehdejší společnosti a 2) vysvětlit studentům/kám, jaký měla/má tato teorie dopad na fungování společnosti, lidské myšlení a v neposlední řadě na architekturu a způsob, jakým lidem uvažovali/jí o svém habitatu. Cílem je tedy postihnout teoretickou rovinu, zároveň ale demonstrovat praktické dopady, které s sebou tato teorie nesla. Ústřední myšlenkou tak je, že filosofie není pouhé fabulování pár lidí, kteří se tím náhodou i proslavili, ale že jsou dějiny filosofie retrospektivním dobrodružstvím, na kterém můžeme pozorovat vývoj společnosti, inteligence i poznání od počátku naší civilizace.

Anotace do roku 2021

Vyučující doc. PhDr. OLDŘICH ŠEVČÍK, CSc.

Předmět Filosofie, sociologie a psychologie II zahrnuje období od osvícenství do současnosti. Důraz je kladen na počátky novověkého myšlení a moderní vědy v 17. století, zvláštní pozornost je věnovaná zrodu novověkého obrazu světa a člověka, galileovsko-karteziánské racionalitě, osvícenství a moderní době. Cyklus přednášek uzavírají filosofické směry velmi pozdní moderny. Výklad témat

je průběžně spojován se sondami do problematiky spjaté s architekturou, vědou, technikou. Závěrečný „Kulatý stůl“ je věnován filosofickým a sociologickým diagnózám vývoje společnosti na konci XX. a na prahu 21. století a jejich vlivu na teorii a praxi architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.