Filosofie, sociologie a psychologie V

Kurz je zaměřen na teoretické a praktické uchopení a pochopení vztahu mezi sociologií, architekturou a urbanismem. Konkrétní náplní kurzu budou základy sociologie z hlediska jejích hlavních konceptů, které umožňují lépe pochopit vztahy ve společnosti a vztahy mezi společností a praxí architektury. V této souvislosti se naučíme jaké otázky mohou být ve vztahu k předmětu architektury a urbanismu pokládány ze sociologické perspektivy a v čem jsou přínosné.

Následně se budeme zabývat tím, jak na dané otázky odpovídat - jaké existují metody sociologického výzkumu a jak je aplikovat. Bude tematizován rozdíl mezi kvantitativními (např. dotazníkové šetření) a kvalitativními (např. rozhovory) metodami a zjistíme, jaké jsou jejich přínosy a limity. Zaměříme se i na historii a současnost konkrétního propojení sociologie a architektury/urbanismu v českém i mezinárodním kontextu a budeme inspirováni současným českým multidisciplinárním výzkumem participativního bydlení.

Na závěr kurzu budeme aplikovat získané teoretické i praktické znalosti a ve skupinách budeme designovat situaci, jak v praxi propojit expertizu sociologickou a architektonickou. Například jak využít sociologických metod při navrhování konkrétního projektu, plánování města, formulace strategií a politik bydlení nebo rozvoje měst či venkova. Budeme se zamýšlet i nad tím, jak praxe architektury zpětně ovlivňuje sociologii a jaké otázky vytváří.

Společně se naučíme: (1) jaké jsou klíčové sociologické pojmy a jak umožňují lépe pochopit společnosti i praxi architektury, (2) jaké existují sociologické metody a jak jich využít při praxi architektury a (3) jak designovat použití daných metod a jak komunikovat v rámci oborově i obecně různorodého týmu. Absolvování kurzu bude uznáno buď na základě úspěšně složeného písemného testu zaměřeného na témata z teoretické části kurzu nebo skupinového vypracování designu výzkumu v rozsahu cca 1 000 slov zaměřeného na témata probíraná v praktické části kurzu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.