Urbanismus I

Prostředí

Předmět je vstupem do urbanistické disciplíny a seznamuje studenty s východisky, podmínkami a principy urbanistické tvorby. Je postaven na postupném výkladu v linii: smysl a cíle disciplíny – atributy urbánního prostředí – analýza skladebných prvků prostředí – obecná a aplikovaná urbanistická kompozice – ověření teoretických znalostí poznáním konkrétního prostředí. V první části se zabývá charaktery prostředí a základními podmínkami a požadavky majícími vliv na uspořádání sídel. Seznamuje posluchače se základními pojmy urbanistické typologie a analyzuje jednotlivé prvky (základní kameny stavby měst – především stavební struktury a urbánní prostory), které popisuje a klasifikuje jak z pohledu prostorového, tak i provozně funkčního, včetně popisu jejich základních a požadovaných parametrů. V druhé části jsou popsány obecné urbanistické kompoziční principy, jejich vliv na vnímání i užívání prostoru a odlišné prostorové modely sídel. Principy jsou demonstrovány na konkrétních příkladech sídel různých velikostí a významu, v odlišných krajinných a topografických situacích. Specificky je vyložen fenomén pražského prostředí, jak z pohledu jeho vývoje, kompozic, také i provozu. Součástí výkladu je i problematika kvantitativní a kvalitativní proměny měst v čase.

Cvičení probíhají jednou za 14 dní. K udělení zápočtu je podmínka 100% účast na cvičeních. Je možné mít jednu OMLUVENOU absenci, ale k získání zápočtu je pak nutné udělat práci navíc. Práce probíhá ve skupinách, proto je nutné chodit pouze na svá cvičení, není možné nahrazovat si (jako jednotlivec) účast bez vlastní skupiny.

Součástí cvičení je práce s texty (doma) a následná diskuze na cvičení. Na každém cvičení dostane jedna skupina zadaný text, který si do příště přečtou a prezentují ho ostatním. Tyto texty a rozebíraná témata jsou součástí státnicových okruhů.

Cílem cvičení je seznámit studenty s různými způsoby analýzy území a osvojit si konkrétní znalosti o urbánní typologii území. Konkrétní znalosti si studenti vytvoří studiem jednotlivých urbanistických lokalit v Praze.

Související předměty

519U2B, 519U2K Urbanismus II
519U3B, 519U3K Urbanismus III
519U4N, 519U4K Urbanismus IV
519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U6N, 519U6K Urbanismus VI
519U7N, 519U7K Urbanismus VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.