S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Urbanismus IV

Navrhování

Předmět seznamuje studenty se základními principy navrhování urbanistických celků. V návaznosti na předchozí předměty tohoto ústavu definuje skladebné prvky sídel, a to jak funkční, tak prostorové, tak i časové, a učí studenty s nimi pracovat. V reflexi současného poznání vývoje sídel nově vymezuje základní funkce a stanovuje hodnotová kritéria pro jednotlivé druhy a typy prostředí.

S tím souvisí i soustředění se na aktuální témata, jako je veřejný prostor, vztah sídlo/krajina či regenerace a ochrana urbánních hodnot. To vše s důrazem na provázanost hmotného prostředí a činností a dějů v něm se odehrávajících. V další části se předmět věnuje charakteristikám obytného prostředí, vybavenosti a infrastruktury a urbanistickému dimenzování jednotlivých typů prostředí a typů staveb a areálů.

Cvičení jsou prováděna formou blokové výuky s důrazem na společnou práci studentů pod vedením pedagogů v ovzduší vzájemné komunikace a hledání správného výsledku. Cvičení obsahují analytickou a návrhovou část typických segmentů sídla.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková