Urbanismus II

Vývoj 

Smyslem a účelem výuky je uvést studenty do myšlenkových souvislostí krajinného a urbánního vývoje na pozadí širších kulturních a civilizačních souvislostí a na základě relativně vysokého stupně abstrakce je vést k širšímu konceptuálnímu porozumění současným vývojovým tendencím městského osídlení a jeho vztahu ke krajině založeným na porozumění minulosti.

V předmětu je student seznámen s výkladem základních pojmů, metod a metodik stavby měst, vývoje osídlení a jeho forem (morfogeneze strukturální a funkční) od prehistorie osídlení přes vývoj v klíčových obdobích vývoje kultury urbánního a krajinného utváření (uspořádání a využívání) prostoru v evropském civilizačním okruhu v dalších nejvýznamnějších civilizačních okruzích – Přední Východ, Indie a indický subkontinent, Dálný Východ, Amerika a americké kultury severní, střední a jižní Ameriky, a to ve vzájemných souvislostech – podobnostech a rozdílnostech – až po globální současnost.

Výklad je zaměřen na porozumění kategoriálním pojmům a specifickým metodám a jejich místu v myšlení o městu a venkovu, o jejich výstavbě v souvislostech krajinných (resp. též přírodních) – člověk, prostor, místo, cesta-pohyb, architektura, kultura, čas, a to v širších civilizačně kulturních souvislostech, a na výklad některých vybraných témat vývoje osídlení.

Zvláštní pozornost je věnována „metaměstu“, resp. souhrnnému popisu vývoje <město – velkoměsto – megaměsto> ve smyslu současných teorií města a směrů/tendencí vývoje městského osídlení a krajiny pro třetí tisíciletí v historických paralelách a souvislostech.

Související předměty

519U1B, 519U1K Urbanismus I
519U3B, 519U3K Urbanismus III
519U4N, 519U4K Urbanismus IV
519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U6N, 519U6K Urbanismus VI
519U7N, 519U7K Urbanismus VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.