S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Urbanismus V

Soubory

Jedinečnost tvorby obytných souborů a velkých staveb spočívá v provázení urbanistických a architektonických aspektů navrhování. Předmět by měl poskytnout základní povědomost o terminologii, měřítkovém a typologickém členění, provozních a prostorových souvislostech, strukturaci parteru, systémech dopravní obsluhy a dalších nástrojích tvorby souborů staveb.

Zároveň by měla být naznačena technologická, historická a kulturní podmíněnost jednotlivých forem obytných souborů a jejich vývoj dokumentovaný převážně na příkladech z 20. století se zvláštním zřetelem na stavby z období po roce 1990.

Cvičení jsou prováděna formou společného výzkumného projektu, jehož cílem je naučit se číst a chápat smysl jednotlivých příkladů a nalézt odpovídající metodiku jejich porovnávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková