Urbanismus III

Teorie

Cílem předmětu je rozvoj kvality myšlení (poznání a poznávání) studenta. Cílem předmětu je naučit studenta kriticky myslet v souvislostech a propojovat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. V rámci revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů se zaměřuje na konceptuální a procedurální poznání
a procesy poznávání ad. 4. analyzovat a 5. hodnotit. Předmět seznamuje studenta s nejdůležitějšími urbanistickými teoriemi a způsoby přemýšlení o městě od 19. století do současnosti.

Student je v přednáškách i seminářích veden ke kritickému myšlení, aby dokázal analyzovat, hodnotit, srovnávat a rozpoznat praktické dopady těchto teorií na rozvoj evropských měst. Semináře propojují teoretické přednášky s rozborem teoretických textů a rozborem konkrétní lokality, s důrazem na propojení individuální a týmové práce. Součástí předmětu a hodnocení studenta je samostudium povinné literatury, aktivní příprava na výuku, zapojení se do diskutovaných témat, příprava prezentací a vypracování seminární práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková