Statika a nosné konstrukce I

Předmět seznamuje se statickým působením staticky určitých stavebních konstrukcí. Nejprve jsou procvičovány výpočty se silovými vektory na rovinných soustavách sil. Následuje řešení reakcí u staticky určitých soustav. Dále předmět seznamuje i s řešením vnitřních sil na staticky určitých soustavách, průřezovými veličinami, aplikací prostého ohybu a prostého tahu pro návrh a posouzení průřezu. Předmět seznamuje studenty dále i s kombinací ohybu a normálové síly a stabilitou tlačených prutů, mimostředným tlakem za vyloučeného tahu nebo dimenzačními momenty na ŽB deských. Cvičení předmětu SNK1 probíhá tradiční formou s využitím moderního interaktivního nástroje GeoGebra.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.