Základní ateliér ZAN II

Záznam přednášky a pdf prezentace budou k dispozici na Moodle. Kód předmětu B222-529ZAN2-Bro

Obsahem předmětu je úvod do projektování. Studenti si průběžně osvojují metodu architektonického navrhování a základní způsoby zobrazování, včetně grafického zpracování návrhu a jeho prezentace. Řeší se úloha se zadáním jednodušší stavby menšího rozsahu s konkrétním programem (pro kulturní či sportovní aktivity, bydlení menšího rozsahu apod.) na reálné místo.

V návrhu se klade důraz na situování, prostorový koncept, logiku a jasnost základních tektonických vazeb, práci se světlem a barvou. Návrhy jsou průběžně ověřovány pracovním modelem. V závěru každý student odevzdá finální model a jednoduchou výkresovou dokumentaci.

cíle

 • pochopit metodu architektonické práce
 • ovládnout základní způsoby zobrazování včetně prezentace vlastního návrhu

způsob zadání

Stavba menšího rozsahu min. dvoupodlažní, v reálném místě a s konkrétním programem. Součástí zadání je analýza referenční stavby.

způsob práce

 • kontinuální práce v ateliérech 6 hodiny týdně (pravidelná účast a konzultace)
 • samostatná domácí příprava a samostudium (doporučené texty, rozbory staveb)
 • dvě prezentace vlastního návrhu v průběhu semestru a závěrečná prezentace

požadované výsledky

 • dokumentace návrhu výkresy, modelem a textem
 • skicář A3 dokumentující vývoj návrhu (od koncepční fáze po materializaci a charakteristický detail) a analýzu referenční stavby

kritéria hodnocení

 • průběžná práce – aktivita, samostatnost, kreativita
 • získané znalosti a dovednosti
 • realizovaný výsledek
 • přístup z hlediska tvorby životního prostředí
 • jasná prezentace – grafická, model, písemná, ústní

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.