Všechny výzkumné projekty

Fakulta architektury spojuje výzkumníky, učitele i odborníky z praxe, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, územním plánováním, krajinou a designem. Výzkumné aktivity zahrnují deset výzkumných oblastí a obvykle probíhají pod vedením docentů a profesorů v rámci ústavů. Součástí fakulty je Výzkumné centrum průmyslového dědictví.

451 výsledků

Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2024
Anotace
Po velkém ohlasu a účasti z loňské konference je záměrem letošního ročníku navázat na otázky a diskuze ohledně nabídky prostorů pro volnou dětskou hru ve městě a specificky se zaměřit na v ČR zatím neznámý koncept Adventure Playground. Jak vyplynulo z diskuze s odborníky, téma Adventure playground propojuje veřejný prostor s uměním, sociální aspekt života dětí a hry ve městě, spolupráce s městskými plánovači a zástupci municipalit. Vytváří možnosti pro řešení aktuálních výzev, jakými jsou například bezpečný a samostatný pobyt dětí ve městě, fyzické a psychické zdraví dětí, rozvoj kreativity a samostatnosti, podpora participace a vztahu dětí k místu, kde žijí. Cílem je rozšířit možnosti a přinést konkrétní kroky a podporu hlavním aktérům pro realizaci tohoto konceptu u nás. Hra je nedílnou součástí dětského života, ale také významným prostředkem pro poznávání sebe i okolního světa. Specificky nestrukturovaná (volná) hra dává dětem svobodu zkoumat, tvořit a objevovat svět bez předem daných pravidel nebo pokynů. Je odborníky vnímána jako klíčová pro zdravý kognitivní vývoj dítěte, rozvíjí jeho sociální a emocionální dovednosti, schopnost řešit problémy a interagovat ve skupině vrstevníků. Vzhledem k množství dětí vyrůstajících ve městech je vhodně koncipované urbánní prostředí klíčové k naplnění tohoto dětského práva a potřeby. Velkým přínosem konceptu Adventure Playground, této unikátní oázy v urbánním prostředí, je jeho sociální přesah a přesah do sféry přímého zapojování uživatelů, manuální tvorby a umění, který umožňuje účinně adresovat aktuální výzvy, kterým společnost čelí ve vztahu k dětem a mládeži. Dle dostupných výzkumů jsou nejmladší skupiny obyvatel v dnešním světě vystaveny řadě stresových faktorů. Patří mezi ně probíhající klimatická změna a její očekávané dopady, postpandemický stres, závislost na digitálních technologiích a s ní spojená ztráta sociálních kontaktů, vývoj zahraniční politické situace a podobně. Je doložen nárůst duševních onemocnění mlád
Hlavní řešitel
Prokop, Š.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
Americká teoretička umění Rosalind Krauss v roce 1978 vydala svou klíčovou stať "Sochařství v rozšířeném poli," v níž popisuje úlohu sochařství v postmoderním myšlení o prostoru, architektuře a krajině. Zahájila tím dvě dekády plodných úvah v oblasti teorie umění i architektury, které však byly přepsány pozdně pozitivistickým myšlením devadesátých let a počátku milénia, kdy nebyl pro podobné kritické úvahy prostor. Tato absence teoretického uvažování v oblasti architektury a především nedostatečná energie jej v českém prostředí multidisciplinárně pěstovat a rozšiřovat, vedla žadatele o SVK (studující FA ČVUT a FUA TUL) na sklonku roku 2022 k uspořádání workshopu s názvem "Architektura v rozšířeném poli" na půdě Fakulty architektury ČVUT. Cílem bylo sdružit na jednom místě studentky a studenty doktorského studia, kteří se věnují výzkumu (teoretickému či praktickému) souvisejícímu s architekturou. Po úspěšném prvním (2022) a druhém (2023) ročníku hodlá tým žadatelů studentský workshop ještě rozšířit a nasměrovat k budování komunity. Zatímco v minulém roce byli zúčastnění zejména z Prahy, případně Brna či Liberce, letos výrazně stoupl počet hovořících také z dalších českých univerzit, ale též ze Slovenska. To jen potvrdilo domněnky o chybějícím prostoru pro mezioborovou diskuzi z pohledu architektury. Další ročník si tak bere za ambici pracovat i s rozšířením organizačního týmu pro případ, kdy současní řešitelé již budou pozvolna dokončovat svá doktorská studia. Další extenzí může být těsnější spolupráce se Spolkem posluchačů architektury, která se na minulém ročníku prokázala být oboustranně výhodnou. Připravený doprovodný program (vernisáž výstavy studentských prací, večírek ve spolupráci s SPA, koncert v ArchiCafe a společná večeře po skončení konference) vytvořil další příležitosti pro méně formální diskuzi nad tématy konference. Událost byla letos prvně financována z SVK, což umožnilo připravit kvalitně její dvoudenní průběh, ale především vydat sborník ještě př
Hlavní řešitel
Káňová, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024-2025
Anotace
Práce se zaměřuje na jedno z témat sociální udržitelnosti - rozvoj udržitelných sousedských komunit (OPDM, 2006) - v obytném prostředí. V měřítku sousedství, lokality, bloku a domu se zabývá obecnou charakteristikou (polo-)veřejných a (polo-)soukromých prostor obytného prostředí a identifikováním konkrétních prostorových aspektů podporujících rozvoj a udržitelnost sousedských komunit. Výsledkem práce bude soubor prostorových prvků, který bude reflektovat aktuální stav poznání tohoto tématu. Tento nástroj bude použit pro výzkum v disertační práce navrhovatelky pro výběr, hodnocení a validaci zahraničních metodik hodnotících kvalitu obytného prostředí a bytových projektů z hlediska řešené problematiky.
Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
Projekt je zaměřený na optimalizaci a zlepšení udržitelnosti dopravních staveb prostřednictvím inovativních metod a technologií. Hlavní cíle zahrnují minimalizaci environmentálního dopadu, efektivní využívání zdrojů a zlepšení energetické efektivnosti. Výsledkem projektu bude komplexní sada doporučení a návrhů pro výstavbu ekologicky šetrných dopravních infrastruktur, zohledňujících dlouhodobou udržitelnost a snižujících emise skleníkových plynů.
Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
Nosným tématem konference, řešeným problémem, jsou možnosti, jak urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Na konferenci budou představeny inovace ve stavebních technologiích, udržitelný rozvoj a efektivní řízení projektů. Cílem konference je nalezení nových způsobů financování, podporu digitální transformace ve stavebnictví a vytvoření strategií pro zlepšení celkové infrastrukturní efektivity. Konference bude rozdělena na dopolední odbornou sekci, kdy přednášející studentům představí způsoby, jak využít dostupné inovace ke zkrácení části životního cyklu dopravní infrastruktury, od prvotních plánů na její vznik, přes projektování a realizaci včetně financování. Druhá (odpolední) část je pak věnována studentům především z FA, FSV a FD ČVUT, ale nejen jim, k prezentování dílčích výsledků svého výzkumu. Tyto témata a cíle by měly účastníkům konference poskytnout komplexní pohled na výzvy a příležitosti spojené s rychlejší výstavbou dopravní infrastruktury v roce 2024.
Hlavní řešitel
Popelová, L.
Trvání projektu
2024
Anotace
Konference shrnuje příklady dobré praxe, kdy průmyslem opuštěná industriální architektura je inspirativním prostředím krátkodobých i trvalých aktivit kulturně kreativních průmyslů (KKP). Konference upozorní na aktuálnost tohoto tématu a metodicky se bude zabývat množstvím variant, při kterých jsou industriální stavby užívány kreativním způsobem a tím zároveň po jistou dobu chráněny před úpadkem a destrukcí. Představeny budou základní skupiny kulturně kreativních průmyslů, které do industriálního prostředí vstupují. Konference si klade za cíl spolupracovat s vybranými iniciátory konverzí (film, divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění) - jak soukromou, tak veřejnou sférou. Konference je uspořádaná v souvislosti s výzkumným projektem NAKI III Aktivní záchrana nemovitého průmyslového dědictví formou nového využití. Konference ale nabízí i širší diskuzi doktorandů na Fakultě stavební k tomuto tématu. Zároveň rozvíjí koncept nového doktorského programu Průmyslové dědictví. Cílem je též napomoci budoucím odborníkům se zorientovat v otázkách péče o průmyslové dědictví na území ČR i v zahraničí, ať jde o způsoby evidence, hodnocení a kategorizace, tak i hledání možností jeho záchrany včetně nejrůznějších forem nového využití formou konverze pro specifické funkční druhy KKP. Vědecký výbor konference: Popelová Lenka, doc., Ing. arch. Ph.D. - předseda Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. Hájek Karel, doc. Ing. arch. Ph.D. Hájek Petr, prof. Ing. CSc. Pustějovský Jan, Ing., Ph.D. Med Tomáš, Ing. arch. Ph.D. Petr Vorlík, doc. Ing. arch. Mgr. Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury ČR, ředitel odboru památkové péče Mgr. Petr Freiwillig, PhD., Národní památkový ústav, územní pracoviště Liberec Eva Dvořáková, Ing. arch. NPÚ Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. Ostravská univerzita Příspěvky mohou mít charakter teoretický, či se může jednat o rozbor a analýzu případové studie (budou zde i vyzvané příspěvky). Sekce konference budou určeny na základě shromážděných příspěvků. Výstup konference bude preze
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
Již devátý ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti českých i zahraničních škol, které se problematice ekonomiky území věnují (IREBS Regensburg, Corvinus University Budapest, Bartlett School of Planning London, FA ČVUT, FSv ČVUT, UJEP v Ústí nad Labem, FA STU v Bratislavě, VŠE v Praze, VŠB v Ostravě, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci,). V nadcházejícím ročníku opět potvrdili účast experti i studenti z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu - vrcholného německého pracoviště v oblasti nemovitostí. Příspěvky budou prezentovány v angličtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních a českých expertů na dané téma (Prof. Dr. Artem Korzhenevych, TU Dresden, Prof. Dr. Tobias Just, IREBS Regensburg, Lukáš Kovanda, Trinity Bank, Prof. Tim Schwanen, Oxford). Konference bude pořádána v součinnosti s Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a Národohospodářskou fakultou VŠE v Praze. Partnery konference jsou IPR Praha, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a nejnověji Svaz měst a obcí.
Hlavní řešitel
Výšková, D.
Trvání projektu
2024-2026
Anotace
Dílčí stavební úpravy obvodových plášťů venkovských staveb mohou vést ke ztrátě autentických konstrukcí tradičního stavitelství, ztrátě památkově hodnotného výrazu objektu, ale také ke zhoršení vnitřního mikroklimatu objektu, které může ohrožovat zdraví jeho obyvatel. Tento projekt se zabývá výzkumem stavebního fondu postaveného do roku 1945 v regionu Kraslicka. Jedná se o dokumentaci dochovaných staveb, jejich katalogizaci a archivní rešerši. Ve vybraných stavbách proběhne výzkum fungování vnitřního mikroklimatu s měřením teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2.
Hlavní řešitel
Holeček, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
V městském prostředí budovaném v 19. století se setkáváme s bohatě dekorovanými fasádami od počátku šedesátých let až do jeho konce. S příchodem moderních stavebních technologií se historizující dekor stává formou reprezentace investora a architektonickou nutností. Vždy však jde o diskuzi dvou partnerů v dialogu - stavebníka a stavitele, doplněný o orgány stavebního řízení, příp. další účastníky. Cílem projektu je na konkrétních pražských případech prezentovat, jak tento vzájemných vztah mohl fungovat a jaké mohl přinášet výsledky. Výsledky archivního bádání i analýz in situ budou prezentovány v odborném článku, a také prostřednictvím veřejné výstavy s 3D modely, která téma představí širšímu publiku a napomůže v rozvíjení debaty o specifických podobách architektonického dědictví 19. století.
Hlavní řešitel
Novotná, K.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
V České republice nejsou k dispozici ucelenější data o přístupnosti (bezbariérovosti) stávajícího bytového fondu z hlediska osob s pohybovým omezením. To se týká i bytového fondu nesoukromého, který spravují obce. V Česku také chybí jednotný, obecně používaný, metodický nástroj, se kterým by se inventarizace přístupnosti a bariér v bytovém fondu mohla provést. Předkládaný projekt cílí na vytvoření metodiky mapování a následného hodnocení přístupnosti bytu nebo bytové jednotky ve stávajícím bytovém fondu z hlediska osob s funkční poruchou pohybového aparátu. Pokud je mapování přístupnosti prováděno systematicky se znalostí problematiky bezbariérového užívání staveb, je možné získaná data použít jako užitečný podklad pro efektivní přidělování sociálních bytů, budoucí investice a plánované rekonstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.