Všechny výzkumné projekty

326 výsledků

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Tento projekt se zabývá diskurzy o architektuře druhé poloviny 20. století v Česku ve vztahu k památkové péči. "Poválečná" architektura 20. století se stává více rozšířeným tématem, ale také častěji předmětem sporů. Zachování, respektive demolice poválečné stavby je obvykle doprovázena spory o nárok na "pravdu", a tyto debaty často vyvolávají až nesmiřitelný svár mezi jednotlivými zainteresovanými stranami. Doposud byla architektura druhé poloviny 20. století v Česku předmětem různých výzkumů - obvykle byla zkoumána z hlediska historického, konstrukčního, či pomocí rozhovorů. Ráda bych přispěla k těmto stávajícím výzkumům, a to zaměřením se na hledisko diskurzu. Budu zkoumat diskurzy současných sporů a tvrzení souvisejících s "poválečnou" architekturou v Česku za použití analýzy diskurzu a její interpretace s pomocí teoretických rámců vypůjčených z kritických disciplín humanitních a sociálních věd. Tento projekt je plánován jako dvouletý; prezentace výstupů je předpokládána v druhém roce.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
3D tisk z betonu by měl zohledňovat teplotu a vlhkost prostředí. Rád bych získal zařízení k zaznamenávání těchto údajů v průběhu tisku. Následně bych je zpracoval do dokumentu, který by stanovil ideální nastavení pro přimíchávání vody za různých vnějších podmínek. Dopad proměnlivého prostředí lze totiž kompenzovat teplotou a množstvím vody přimíchané do směsi.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Co je to efektivní komunikace? Jak může architekt zefektivnit pomocí digitální skicování komunikační vztah a zároveň ušetřit zdroje jako čas, finance, energie, při procesu návrhu? V druhém roce výzkumu bych rád experimentem přešetřil několik případů architektů, jak pracují s digitální skici a bez ní, kde jim ulehčuje fungování a komunikaci. V druhé části bych rád využil tento grant k dotazníkovému šetření klientské části vztahu. Jak vnímají digitální skici oni. Průnikem těchto dvou množin chci získat kritéria: faktory efektivity ve vztahu architekt a klient.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Přestože programový zájem o průmyslové dědictví v České republice můžeme sledovat od poloviny osmdesátých let 20. století (a dá se říci, že od té doby stále roste), zůstává tato kulturní vrstva ohroženější než dříve. Pro opuštěné továrny dnes nepředstavuje hlavní nebezpečí ani tak nevratné chátrání a devastace, jako spíš cíle developerských spekulací a prvoplánové exploatace území. Žel je ale leckdy poškozují také nevhodné zásahy při rekonstrukcích či dostavbách, a kolikrát se tak dostáváme do paradoxní situace, kdy stavbu zničily zásahy vedené v dobré víře ji zachránit. Na druhé straně ale můžeme sledovat stále větší rozmanitost přístupů, důvtipných intervencí a improvizací včetně ambiciózních mnohaletých záměrů, které jednoznačně ukazují, jak mimořádný potenciál tyto stavby mají při hledání jejich nového využití. Univerzální návod na správné přístupy samozřejmě nikdy nenajdeme. Lze se nicméně domnívat, že vyšší citlivost a kontextuální myšlení nalezneme spíše u těch architektů, kteří se tímto tématem zabývali již během svého studia. Cílem projektu je proto shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si projekt klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Hlavní řešitel
Kuták, J.
Trvání projektu
2021
Anotace
Předmětem projektu je jasná charakteristika a identifikace současného stavu a pozůstatků (reliktů) důlní těžební techniky, jakožto součásti průmyslového dědictví regionu Ústeckého kraje. Metodologický soupis této vrstvy průmyslu pojmenuje a pomocí mapových dokladů také doloží aktuální situaci a stav těžební techniky v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve (SHP). Studie dále ověří možnosti adaptability či nového využití dříve jen monofunkčně využívaných zařízení a technologických pozůstatků těžby. Projekt se věnuje aktuální problematice mapování strojů a důlní techniky nejen v aktivních plochách těžby, ale také v oblastech a krajinách po těžbě - tzv. "post-mining landspace". Jasně vymezuje přesně ty relikty průmyslové éry, které jsou pro možné nové využití vhodné. Výsledky projektu by tak měli komplexně shrnout skladbu důlní těžební techniky a naznačit její výhledové možnosti zapojení do nedestruktivního architektonicko-krajinářského vnímání těžebních lokalit Ústeckého kraje.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Komunikácia a interpretácia architektúry predstavuje dôležitý aspekt súčasnej diskusie smerom dovnútra i von z komunity architektov. Tok informácií väčšinou prebieha medzi účastníkmi komunikácie oboma smermi. Pri rozbore témy je možné sa dopracovať ku skupine tokov, ktoré sa dajú zjednodušene vyjadriť takto: architekti - architektom; architekti - verejnosti; verejnosť - architektom; verejnosť - verejnosti. Každý z týchto smerovaní má svoje špeciká vhodné na bližšie skúmanie a zvolenou skupinou pre účasť a výskum v rámci grantovej schémy sú študenti architektúry. Obsahovo sa výskumná práca zameria na priamu kooperáciu so študentami formou workshopu, v rámci ktorého budú účastníci postavení do rôznych komunikačných a interpretačných situácií, i v rámci profesie netradičných. Výsledky workshopu budú riešiteľmi výskumu spracované a odprezentované formou brožúry a článku.
Trvání projektu
2021
Anotace
V roce 2020/2021 poprvé vyzvalo Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Fakulty architektury doktorandy, aby předložili své rozpracované disertační práce k externí kritice. Tuto výzvu využilo 16 doktorandů, kteří v daném termínu zaslali 10 normostran strukturovaného textu, kde vysvětlili zejména svou výzkumnou otázku, cíl výzkumu, stav poznání a použité nebo navržené metody výzkumu. Oddělení VaV oslovilo po konzultaci s příslušnými školiteli externí recenzenty tak, aby každý z doktorandů dostal 2 nezávislé posudky. Tato reflexe se ukázala velmi prospěšná, studenti byli motivováni vyjádřit své myšlenky precizním textem, podařilo se vyhledat a oslovit odborníky z českých odborných a výzkumných institucí, jako například Sociologický ústav, Akademie věd, v.v.i., ČR, Národní pedagogický institut České republiky nebo Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, i odborníky ze zahraničí nebo s významnou zahraniční praxí (ETH Zurich, University of Strathclyde, Glasgow). Studenti dostali neocenitelnou zpětnou vazbu, školitelé byli často podpořeni ve své práci. Rádi bychom na tuto zkušenost navázali a vytvořili platformu pro možnost vysoce odborné diskuze nad výzkumnými tématy doktorandů. Studenti by formou doktorské konference přednesli svou práci, ale zejména podrobněji diskutovali recenze a otázky, které z nich vzešly. Tento formát se liší od Týdne vědy a výzkumu, který se na FA koná již pravidelně, a to v několika zásadních bodech. Za prvé Konference - Stav poznání je určena více pro pokročilejší studenty, kteří se v problematice svého výzkumu už dobře pohybují. Formát textu směřuje studenty ke standardní vědecké práci, včetně publikování v zahraničních odborných časopisech (pozn.: tento aspekt výzkumu není pro obor architektura a urbanismus zcela bezproblémový, protože převažující část bakalářského i magisterského studia na FA je zaměřena na projektování). Možnost publikovat a získat vysoce kvalitní recenze tak představuje v rámci doktorského studia významnou podporu.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Již šestý ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování, na které se propojuje tématika plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, NHF a FF VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Letos plánujeme obnovit účast studentů z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu - vrcholného německého pracoviště v oblasti nemovitostí. Příspěvky budou prezentovány v angličtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních a českých expertů na dané téma (Prof. Dr. Tobias Just, GER, Nikos Karadimitriou, UK a doc. Vladimíra Šilhánková, AMBIS). Konference bude pořádána v součinnosti s Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzali záštitu IPR Praha, AÚUP ČR a Asociace pro rozvoj trhů nemovitostí. Spolupracující institucí je Česká národní banka. Konference bude vysílána současně stream přenosem.
Hlavní řešitel
Ing. Marek Štádler
Řešitelský tým
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Tento výzkumný projekt se zabývá problematikou polí klinčových spojů. Hlavním cílem tohoto grantu je vypracovat metodiku návrhu polí klinčoých spojů tak, aby byla ve vzájemné korelaci s reálnými experimenty a co nejlépe vystihovala provozní parametry spoje. V rámci projektu bude provedena rozsáhlá rešerše zaměřená na modelování procesu přetvoření materiálu v přímé souvislosti se studiem vlastností klinčového spoje. Na základě uvedené rešerše a dalších teoretických východisek bude navržena vlastní experimentální metodika, geometrie zkušebních vzorků a budou vyhotoveny MKP simulační modely pro předem definované geometrie polí klinčových spojů a příslušný druh zatížení. Navržená pole budou zhotovena a budou podrobena tenzometrickým měřením pod zatížením. Na základě naměřených dat bude provedena korelace s modely a vyhodnocení jejich validity.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Výzkumný záměr pro SGS bude dílčí součástí projektu mobilního dřevěného objektu. Cílem jednoletého projektu bude architektonický návrh a konstrukční řešení mobilního objektu s možnými variantami. Hlavním konstrukčním prvkem budou dřevěné desky / panely na již homologovaném přívěsu, při jejímž návrhu budou využívány nástroje metody BIM. Tenhle proces bude podrobně zdokumentován a bude se porovnávat s tradičním CAD procesem se zaměřením na rozdíly při navrhování z masivních panelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.