Lidé

Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.

Autoři
Molnárová, J.
Publikováno v
In: DOCONF 2021: Facing post-socialist herritage. Budapest: BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS, 2021. p. 308-319. ISBN 978-963-421-864-7.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This article focuses on bottom-up spatial transformations of housing estates in post-socialist and developing countries. Based on the findings collected in over thirty housing estates, it is evident that ordinary citizens in economically and institutionally weaker countries recognize the same shortcomings of housing estates and adress them through interventions with spatial characteristics similar to those known from western countries. The article describes a typology of fourteen of these interventions and explains the benefits they bring to the city. The aim of the article is to propose greater involvement of residents to the physical transformation of housing estates arguing that such nvolvement may result in more efficient processes with the benefit of creating tighter social bonds and a sense of community. It however also mentions the limits bottom-up transformation processes may have and planners and architects should be aware of.
Autoři
Kohout, M. - Molnárová, J. - Tichý, D., - Tittl, F.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Cílem předložené metodiky je představit postup, jak současná česká sídliště přiblížit požadavkům na soudobé město: eliminovat hlavní nedostatky sídlištní zástavby jako např. nízkou adaptabilitu, deficit pracovních příležitostí i bydlení vyššího standardu, absenci soukromých a sdílených venkovních ploch, jakož i neadresnost veřejného prostoru, neintuitivní systém dopravní obsluhy a nižší počet parkovacích stání atd. při zachování jejich hlavních předností, za které je možné považovat např. otevřenost zástavby, vysoký podíl zelených ploch, hospodárnou hustotu zástavby, dostupnost základní občanské vybavenosti apod. Konečným smyslem metodiky je vytvořit ze sídlišť plnokrevná převážně středněpodlažní zahradní města při zohlednění individuálních podmínek lokality.
Autoři
Hudeček, T. - Kohout, M. - Molnárová, J. - Tichý, D. - Tittl, F. - Dobrucká, L. - Štrakoš, O., - Špačková, E.
Publikováno v
Centrum Kvality Bydlení, 2021. ISBN 978-80-908033-4-3.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Na ostravských sídlištích dnes žije více než polovina obyvatel města. Specifické podmínky působící při vzniku sídlišť přitom způsobují, že se tyto lokality výrazněji odlišují od ostatních typů městské zástavby a jejich prostředí je v mnohém zranitelnější vůči změnám, které si nevyhnutelně vynucuje vývoj. Je úkolem veřejné správy připravit prostředí sídlišť na přechod do dalších desetiletí jejich existence – zlepšit kvalitu prostředí, adaptovat sídliště na současné životní podmínky, efektivně zapojit obyvatele a další aktéry do jejich správy. S vědomím této výzvy podpořilo vedení statutárního města Ostrava společný výzkumný projekt katedry městského inženýrství VŠB-TUO a Centra Kvality Bydlení zaměřený na vyjasnění prostorových podmínek typům i podmínkám jejich dlouhodobé udržitelnosti. Druhá část mapuje kontext a historii ostravských sídlišť, třetí část potom analyzuje sociodemografické, ekonomické i prostorové podmínky jednotlivých sídlištních lokalit. Samotná strategie – její vize, cíle i postupy – je obsahem čtvrté části. Pátá část knihy obsahuje modelové pilotní projekty tří ostravských lokalit, které demonstrují předpokládané zásahy a postupy obsažené ve strategii. Úspěšná transformace sídlištních lokalit na autentická vícepodlažní zahradní města budoucnosti je úkolem vyžadujícím soustředěné mnohaleté úsilí. Předložená kniha si neklade za cíl – a bylo by to i pošetilé – takto komplexní jev vyčerpávajícím způsobem a s konečnou platností „vyřešit“. Naznačuje však zřetelně směr, kudy je možné se na této cestě za zlepšením života mnoha Ostravanů vydat.
Autoři
Hudeček, T. - Kohout, M. - Molnárová, J. - Tittl, F. - Tichý, D., - Stanislav Endel, S.E.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 116-121. ISBN 978-80-248-4450-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek představuje na příkladu vybraných ostravských lokalit metodu dlouhodobě udržitelné transformace modernistických sídlištních lokalit a jejich čitelnějšího začleňování do městského organismu. Metoda, která je v příspěvku prezentována, je založena na vzájemně navazujících, samosprávou nastavených a místními aktéry podpořených kroků s cílem vytvořit obytnější, rozmanitější, odolnější a lépe využitelné prostředí. Vložená prostorová hierarchizace usnadňuje jednotlivým uživatelům, vlastníkům i jejich skupinám přizpůsobovat prostředí vlastním potřebám, aniž by docházelo k poškozování charakteru celku či změnám v dlouhodobém nastavení. V ČR dosud nebyl tento přístup, známý ze zemí západní Evropy, příliš aplikován. Jeho potřeba je přitom nejvyšší právě tam, kde dochází na sídlištích k největším fyzickým či sociálním změnám. Například ve strukturálně postižených regionech včetně Moravskoslezského kraje, tedy tam, kde se s fyzickou i sociální deteriorací sídlišť potýkají nejvíce. Příspěvek je jedním z výstupů stejnojmenného grantu podpořeného TAČR pod č. TL02000173 řešeného konsorciem VŠB TUO a Centrem kvality bydlení.
Autoři
Tittl, F. - Molnárová, J. - Hudeček, T. - Kohout, M. - Tichý, D., - Jahodová, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Specializované mapy urbanistických studií pilotních lokalit jsou jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR ÉTA TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, jehož cílem je přispět ke změně přístupu v oblasti regenerace sídlišť. Specializovaná mapa je tvořena textovou a grafickou částí, která zahrnuje kapitoly: A) Vyhodnocení území, které shrnuje hlavní hodnoty, problémy a potenciály území. B) Koncepce, v níž je popsán a v hlavním výkrese graficky znázorněn koncepční návrh lokality. Hlavní výkres tvoří stěžejní koncepční podklad pro koordinaci zásahů v území. C) Regulované složky obytného prostředí, které systematicky vysvětlují základní regulativy použité při koncepční tvorbě návrhu lokality.
Autoři
Tittl, F. - Molnárová, J. - Hudeček, T. - Kohout, M. - Tichý, D., - Jahodová, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Specializované mapy urbanistických studií pilotních lokalit jsou jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR ÉTA TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, jehož cílem je přispět ke změně přístupu v oblasti regenerace sídlišť. Specializovaná mapa je tvořena textovou a grafickou částí, která zahrnuje kapitoly: A) Vyhodnocení území, které shrnuje hlavní hodnoty, problémy a potenciály území. B) Koncepce, v níž je popsán a v hlavním výkrese graficky znázorněn koncepční návrh lokality. Hlavní výkres tvoří stěžejní koncepční podklad pro koordinaci zásahů v území. C) Regulované složky obytného prostředí, které systematicky vysvětlují základní regulativy použité při koncepční tvorbě návrhu lokality.
Autoři
Tittl, F. - Molnárová, J. - Hudeček, T. - Kohout, M. - Tichý, D., - Jahodová, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Specializované mapy urbanistických studií pilotních lokalit jsou jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR ÉTA TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, jehož cílem je přispět ke změně přístupu v oblasti regenerace sídlišť. Specializovaná mapa je tvořena textovou a grafickou částí, která zahrnuje kapitoly: A) Vyhodnocení území, které shrnuje hlavní hodnoty, problémy a potenciály území. B) Koncepce, v níž je popsán a v hlavním výkrese graficky znázorněn koncepční návrh lokality. Hlavní výkres tvoří stěžejní koncepční podklad pro koordinaci zásahů v území. C) Regulované složky obytného prostředí, které systematicky vysvětlují základní regulativy použité při koncepční tvorbě návrhu lokality.
Autoři
Molnárová, J.
Publikováno v
In: Dostupné bydlení v 21. století. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Ludeňa, U. ed. - Rodríguez Rivero, L. ed., - Molnárová, J. ed.
Publikováno v
Fondo editorial PUCP, 2019. ISBN 9786123173159.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Molnárová, J.
Publikováno v
In: PXFC. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA (TRANS) FORMACIÓN EN ARQUITECTURA. Fondo editorial PUCP, 2018. ISBN 978-612-317-361-6.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout