Lidé

Ing. arch. BcA. Veronika Kastlová

doktorandka (15115 Ústav interiéru), fakultní koordinátorka studia (studijní oddělení)

Autoři
Kastlová, V. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978-80-01-06687-4.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Recenze na přednášku, která se uskutečnila v pondělí 2. prosince 2019, kdy zavítal do Prahy teoretik urbanismu Ali Madanipour. Šlo o poslední čtvrtou přednáškou v rámci letošního cyklu November Talks 2019 na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze.
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
ERA21. 2020, 20(01), 10-11. ISSN 1801-089X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
"Představte si město plné lidí, kteří se nemilosrdně honí za bohatstvím, slávou a sebezdokonalením za každou cenu. Kde každý koho potkáte je celebritou, byl celebritou nebo se snaží být celebritou. Představte si město, ve kterém je krásné počasí po celý rok. Kde vzduch je tak dobrý, že jej můžete doslova vidět a ochutnat. Nebojte se snít, tohle město existuje...“
Autoři
Kastlová, V. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06586-0.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha k přednáškovému cyklu “November Talks”, který se konal na půdě Fakulty architektury v Praze v listopadu roku 2018. 5. 11. 2018 Marc BARANI: Urban INFRA Structures 12. 11. 2018 Vasa PEROVIĆ: Contemporary Practice – Global Practice 19. 11. 2018 Mario COREA: Day by Day. Building the City 26. 11. 2018 Grégoire ZÜNDEL: Fun and Serious. Taking Happiness Seriously
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
ERA 21. 2018, 18(3), 48-49. ISSN 1801-089X.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Jednání a chování lidí ve městě ovlivňuje jeho hmotná struktura a naopak. Ačkoliv scéna veřejného prostoru nemůže být ve své podstatě scénou divadelní, může (a měla by) využívat prvků divadelní tvorby hlavně pro podpoření své efemérní složky, v níž jde možná o katarzi veřejného prostoru města.
Autoři
Popelová, L. - Pešková, Z. - Šenberger, T. - Hulec, M. - Daďa, J. - Kašpar, J. - Šturma, J.A. - Havlík, J. - Trejbal, J. - Kaděrová, R. - Brankov, N. - Miškejová, P. - Sedláková, M. - Kastlová, V. - Jurčík, P. - Cestrová, E. - Boříková, H. - Hájek, K. - Zelená, L. - Černeková, M. - et al.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06355-2.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace prezentuje vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví FSv ČVUT v Praze. Ke spolupráci na projektu byli přizváni další odborníci jak z ČVUT, tak dalších institucí. V první části publikace se debata o veřejném prostoru soustřeďuje zejména na veřejné prostory center měst a tak i třetina textů se zabývá z různých úhlů právě městskými prostory – od provozních souvislostí po jejich urbanisticko-architektonické řešení, ale i třeba architektonicko-symbolický význam veřejných prostor v městské scéně a otázku výtvarného řešení. Význam veřejného prostoru vskutku roste a současné multifunkční, provozně i esteticky zvládnuté veřejné prostory mají, jak zazní vícekrát v této publikaci, potenciál vytvořit novou (staronovou) kostrou našich měst a obcí a přispět ke zkvalitnění života v nich. Ve druhé části publikace jsou soustředěny texty, které se zabývají veřejným prostorem, který se dnes rozšiřuje do míst dříve uzavřených, neveřejných, která dokonce dlouhou dobu kvůli své neudržovanosti měla punc vyloučených lokalit. Mnoho veřejných prostor totiž vzniká jako součást konverzí průmyslových a dopravních staveb. Potenciál těchto mnohdy velkých nebo velmi specifických území je obrovský jak funkčně, tak esteticky, sociálně, ekonomicky… Jelikož větší část konverzí slouží volnočasovému a kulturnímu využití, které na sebe nabalují další komunitní aktivity, představuje právě veřejný prostor v industriálu zajímavý fenomén, kterému bude potřeba se v budoucnu podrobněji věnovat. Třetí část publikace interpretuje pojem veřejného prostoru v souvislosti se zelení a krajinou, ev. i s venkovskou zástavbou – i zde v současné době pociťujeme vlivem mnoha probíhajících změn rozličného charakteru citelnou ztrátu veřejných prostor nebo jejich deformaci. Toto téma je zde nanejvýše aktuální, možná dokonce více než ve městech, kde již byly základní nástroje a politiky přece jen zformulovány a ozkoušeny.
Autoři
Šenberger, T. - Popelová, L. - Föhl, A. - Bollerey, Fr. - Pešková, Z. - Hulec, M. - Hájek, K. - Jordánová, K. - Patera, L. - Chmelenský, J. - Kupka, J. - Šimoník, Z. - Kaděrová, R. - Sedláková, R. - Zelená, L. - Kugl, J. - Lédl, P. - Šourek, M. - Brzobohatý, P. - Kotas, P. - et al.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06478-8.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem této kolektivní monografie není podat vyčerpávající popis problematiky, ale ukázat zajímavé příklady, které prezentují výsledky grantů, výzkumu a praxe doktorského studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví a oboru Architektura a stavitelství a magisterského oboru Architektura a stavitelství, jejich pedagogů, ale i odborníků z dalších vysokých škol a institucí (např. NPÚ) a v neposlední řadě též práci provozovatelů některých konverzí. První část publikace je zaměřena jak na mapování historického vývoje drážních staveb, tak na hodnocení jejich vlivu na vývoj urbanismu, architektury a konstrukcí a možnosti jejich nového využití. Texty, které byly (z finančních i časových důvodů) ponechány v originálním jazyce napsala dvojice významných zahraničních hostů: nestor ochrany průmyslového dědictví, německý památkář Axel Fӧhl a emeritní profesorka TU Delft, historička architektury a urbanismu Franzisky Bollerey. Axel Fӧhl přiblížil historii světových drážních staveb nejenom s ohledem na jejich vliv na rozvoj architektury a stavitelství, ale zmínil také významné milníky, které přispěly k zájmu o ochranu průmyslových památek a vedly k formulaci principů zachování industriálního dědictví (viz zboření Euston station). Druhá část knihy se věnuje možnostem nového využití a příkladům konverzí drážní architektury jak v teoretické a výukové rovině, tak prakticky. Karel Hájek hodnotí nejrůznější aspekty, které ovlivňují možnosti nového využití jak jednotlivých drážních staveb, tak drážních území. Upozorňuje, že počet drážních staveb je u nás ve srovnání se západní Evropou značné vysoký. Třetí Část publikace je věnována úspěšným příkladům konverzí opuštěných či nevyužívaných nádražních budov ke kulturním a komunitním účelům se snahou poukázat na význam aktivit „zespoda“ a na specifika využití tohoto typologického druhu.
Autoři
Boudová, P. ed. - Fragner, B. ed. - Kastlová, V. ed. - Poláček, V. ed. - Skřivan, T. ed. - Vorlík, P. ed., - Zikmund, J. ed.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06059-9.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Publikace přibližuje aktuální vývoj nového využití průmyslového dědictví na území České republiky. Soustřeďuje se hlavně na nové využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům, neboť kulturní využití podtrhuje značný kulturní i ekonomický potenciál území s industriální minulostí. Vychází z výsledků aktualizované databáze českých příkladů znovuvyužití industriálních areálů a předkládá různé přístupy při hledání nejlepšího možného řešení.
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
In: Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny. Rediscovering the Mining Landscape. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 64-67. ISBN 978-80-01-05855-8.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Workshop Zbůch 2015 byl o setkání příběhů minulosti, přítomnosti i budoucnosti ve všech smyslech těchto slov. O třech utržených prstech, které jsme chtěli doplnit a dotýkat se jich. O slepých šachtových myších, které jsme chtěli slyšet. O potu vylévaném z gumáků, který jsme chtěli cítit. O tmě, kterou jsme všichni chtěli jednou vidět. O pivu k snídani, které jsme chtěli ochutnat. Text doplněn anglickým překladem.
Autoři
Boudová, P. ed. - Bacík, J. ed. - Kastlová, V. ed. - Vorlík, P. ed. - Zikmund, J. ed. - Fragner, B. ed., - Beran, L. ed.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05855-8.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra - obce Zbůch. Vychází z z výsledků mezioborového mezinárodního workshopu Zbůch 2015 aneb Vize pro znovuobjevování hornické kulturní krajiny Plzeňska, který se uskutečnil v říjnu a v listopadu roku 2015. I přesto, že se zde těžilo černé uhlí více než 400 let, zůstávala a zůstává Plzeňská pánev vždy trochu v pozadí za Kladenskem a Ostravskem. Po dlouhém období vazby na těžbu uhlí a jejím následném utlumení a zastavení prochází území v současnosti hledáním nové identity. Postupně mizející stopy silně industriální krajiny kontrastují s absencí další vize. Publikace předkládá různé přístupy při hledání identity místa na úrovni lokální i regionální.
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
In: Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014, pp. 98-101. ISBN 978-80-01-05464-2. Available from: www.fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/ZpravyZFA/1Dum1Tym
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Multimediální sekce týmu ČVUT byla dva roky s kamerou u práce týmu, který se z pár nadšených studentů rozrostl k několika desítkám. Zaznamenávali jsme vývoj projektu, spolupráci, koordinaci, vzestupy, pády i problémy. Nemilosrdné Slunce dalo v kalifornském finále týmu pouze deset východů a západů k postavení AIR House, který musel obstát v deseti disciplínách. Nahlédněte s námi do zákulisí práce týmu složeného ze studentů napříč fakultami ČVUT, různých povah, názorů a zkušeností jako obrazu nové nastupující generace českých architektů a inženýrů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.