Lidé

Ing. arch. Šárka Malošíková

doktorandka, odborná asistentka

Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
In: Lávky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. p. 11-25. ISBN 978-80-01-06486-3.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text popisuje výuku design-build projektů u nás i v zahraničí, její přínosy i omezení a roli pedagoga během tohoto učebního procesu.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
In: Co je to udržitelná architektura?. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Udržitelnost se stala v posledních desetiletích nedílnou součástí výuky na školách architektury. Studenti se s ní setkávají jak v technických a teoretických předmětech, tak v návrhových ateliérech. Ateliérová výuka zahrnuje i tzv. design-build projekty, tedy projekty, při nichž mají studenti možnost rozvíjet svůj návrh až do fáze realizace. Příspěvek představuje různé příklady této metody výuky. Škála přístupů dokládá, že se budoucí architekti učí vnímat udržitelnost nejen skrze požadavky vybraného certifikátu či možnosti využití nejnovějších technologií, ale také jako schopnost pracovat s lokálními materiály nebo místní komunitou. U některých design-build ateliérů se nejedná pouze o jednorázovou akci – mnohé z nich působí ve vybraných lokalitách dlouhodobě, což jim umožňuje pochopit potřeby místních a zvyšovat tak kvalitu a relevanci své práce.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
In: November Talks. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. p. 26-27. ISBN 978-80-01-06389-7.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
In: PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 103-110. ISBN 978-80-214-5664-8.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Design-build projekty představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém studenti své návrhy dovádí až k realizaci. Příklady tohoto přístupu najdeme na mnoha školách architektury. Rozsah, forma a cíle projektů se ale často liší. Příspěvek se zabývá hlavními tématy výuky design-build projektů v průběhu posledního století, zaměřuje se na přínosy a omezení tohoto přístupu, naznačuje případný přesah do výzkumné činnosti nebo možnosti užší spolupráce školy architektury s komunitou či skutečným klientem a zasazuje jej do sjednocujícího širšího teoretického rámce.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06535-8.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Výuka design-build projektů na školách architektury přináší studentům možnost konfrontovat výkresovou abstrakci návrhu s jeho zhmotněnou skutečností a získat přímou zkušenost s každou fází architektonické praxe včetně realizace. Kniha uvádí čtenáře do problematiky design-build výuky a nabízí vhled do chodu pěti ateliérů a jedné podpůrné platformy působících na různých zahraničních školách. Základem textů představujících jednotlivé přístupy jsou rozhovory vedené s vedoucími těchto ateliérů, které dovolují poodhalit zkušenosti i osobní přesvědčení formující jejich rozdílnou metodu výuky. Publikace je jedním z výstupů výzkumu na téma design-build výuky na Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze, který v posledních letech inicioval celou řadu těchto projektů.
Autoři
Seho, H. - Malošíková, Š.
Publikováno v
Architektúra a urbanizmus. 2018, LII(3-4), 210-219. ISSN 0044-8680.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Lze se naučit architektuře bez přímé zkušenosti? V posledních letech roste pozornost a zájem věnovaný tzv. design-build projektům na školách architektury, jejichž metodika umožňuje přiblížit studentům realitu architektonické praxe jinak, než pouze zprostředkovaně. Studenti mají příležitost vytvořit návrh pro konkrétní situaci reálného zadání a ověřit si jeho platnost jak zpracováním prováděcího projektu, tak hlavně vlastnoruční realizací tohoto návrhu. Fakulta architektury ČVUT již v minulosti úspěšně realizovala několik design-build projektů a tématu výukové metodiky tohoto typu se dlouhodobě věnuje i v rámci výzkumu.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06362-0.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace zachycuje průběh a výsledky třetího ročníku Letní dílny, který v roce 2017 proběhl v dejvickém kampusu na Praze 6 pod vedením Ateliéru MáMA (Mádr–Malošíková) Fakulty architektury ČVUT v Praze. Cílem dílny bylo se studenty navrhout a postavit dřevěnou instalaci v Parku Indíry Gándhíové, která dočasně nahradila vyšlapanou cestu.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1), 40-41. ISSN 1213-3116.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Kostel v Bagsværdu navržený Jørnem Utzonem patří mezi nejvýznamnější sakrální stavby 20. století, a to zejména díky hlavnímu sakrálnímu prostoru umocněnému konvexně tvarovanou betonovou skořepinou.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
ERA21. 2017, 17(04), 23-25. ISSN 1801-089X.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Design-build projekty se stále častěji stávají trvalou součástí výuky na školách architektury. Poskytují studentům možnost svůj návrh dopracovat až k realizaci, díky níž si osvojují práci s vybraným materiálem, konstrukcí a nástroji. Důležitý je i samotný proces, který v mnohém kopíruje skutečné podmínky praxe. Po úvodní fázi hledání nejlepšího řešení pro dané zadání získává na důležitosti koordinovaná týmová práce, jejíž pochopení je dnes při narůstající komplexnosti stavebních procesů pro začínající architekty nezbytné.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
In: Škola architektury 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 9788001063613.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na projekty design-build na školách architektury, tedy na projekty, které mohou studenti v rámci výuky nejen navrhnout, ale i postavit. V posledních dekádách je tento způsob výuky stále více rozšířen. Ve Spojených státech jsou design-build projekty zastoupeny v kurikulu většiny škol architektury, v českém prostředí se ale zatím jedná převážně o ojedinělé příklady. Zahraniční literatura je poměrně rozsáhlá, nicméně jen málo článků uvádí kromě popisu průběhu a výsledku projektu podrobnější specifi kaci učebního cíle či rozbor toho, co se studenti díky absolvování daného design-build projektu naučili. V posledních letech proto probíhá mezi akademickou obcí spojenou s design-build projekty diskuse, jak tuto komplexní metodu výuky lépe popsat a teoretizovat. Předkládaný text na základě studia dostupné literatury představuje přehledný výčet potenciálů výuky design-build projektů ilustrovaných na zahraničních příkladech a je také doplněn o poznatky z letní dílny Ateliéru MáMA (Mádr-Malošíková) pořádané na Fakultě architektury ČVUT v Praze v létě 2017, kterou autorka tohoto příspěvku spoluorganizovala.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.