Lidé

Ing. Pavel Krupík

Koordinátor modulu a CŽV Development, Odborný asistent

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
Projekt je zaměřený na optimalizaci a zlepšení udržitelnosti dopravních staveb prostřednictvím inovativních metod a technologií. Hlavní cíle zahrnují minimalizaci environmentálního dopadu, efektivní využívání zdrojů a zlepšení energetické efektivnosti. Výsledkem projektu bude komplexní sada doporučení a návrhů pro výstavbu ekologicky šetrných dopravních infrastruktur, zohledňujících dlouhodobou udržitelnost a snižujících emise skleníkových plynů.
Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
Nosným tématem konference, řešeným problémem, jsou možnosti, jak urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Na konferenci budou představeny inovace ve stavebních technologiích, udržitelný rozvoj a efektivní řízení projektů. Cílem konference je nalezení nových způsobů financování, podporu digitální transformace ve stavebnictví a vytvoření strategií pro zlepšení celkové infrastrukturní efektivity. Konference bude rozdělena na dopolední odbornou sekci, kdy přednášející studentům představí způsoby, jak využít dostupné inovace ke zkrácení části životního cyklu dopravní infrastruktury, od prvotních plánů na její vznik, přes projektování a realizaci včetně financování. Druhá (odpolední) část je pak věnována studentům především z FA, FSV a FD ČVUT, ale nejen jim, k prezentování dílčích výsledků svého výzkumu. Tyto témata a cíle by měly účastníkům konference poskytnout komplexní pohled na výzvy a příležitosti spojené s rychlejší výstavbou dopravní infrastruktury v roce 2024.
Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023
Anotace
Grant se zabývá strategickým plánováním projektů staveb pozemních komunikací a především jeho možným financováním ze soukromých zdrojů formou PPP projektů. Představuje možnosti využití financování těchto projektů. Využívá přitom data z připravovaného PPP projektu dálnice D35, realizovaného PPP projektu D4 a již ukončeného PPP projektu dálnice R4 na Slovensku.
Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Grant se zabývá strategickým plánováním projektů staveb pozemních komunikací. Představuje možnosti využití multikriteriální analýzy při výběru těchto projektů. Výsledná zjištění budou využiti při tvorbě metodiky sloužící k posuzování prioritizace staveb pozemních komunikací. Ta bude aplikována na případové studii.
Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020-2021
Anotace
Digitální a technologické inovace mohutně se rozvíjející v posledních letech bývají označovány jako 4. průmyslová revoluce nebo Průmysl 4.0. Zdá se, jako by stavebnictví stálo tak trochu stranou. Velkým tématem je BIM (Building Information Modelling), ale to je jen jedna ze složek uvažovaného Stavitelství 4.0. Ostatní témata, pokud nejsou úplně opomíjeny, jsou minimálně upozaděny. Přesto je důležité se jimi zabývat. Jedná se například o virtuální a rozšířenou realitu, 3D tiskárny, pokročilé stavební materiály, prefabrikované a modulární konstrukce, Big data a prediktivní analytika, 3D skenování a fotogrametrie, autonomní vozidla a drony, spolupráce přes cloud (spolupráce v reálném čase) nebo bezdrátový monitoring a propojovací zařízení. Cílem grantu je popsat tuto problematiku komplexně a za pomocí SWOT analýzy určit slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých částí se zaměřením na prostředí České republiky a dopravní stavby. Závěrečným výstupem tohoto dvouletého projektu bude publikace "Stavebnictví 4.0 se zaměřením na dopravní stavby", kde budou shrnuty dílčí výsledky publikované na konferencích a v časopisech.
Hlavní řešitel
Krupík, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
Cílem projektu je vypracovat návrh koncepce monitoringu nároků na dopravní stavby dálnic a silnic první třídy z pohledu potřeby dopravy. Na základě analýzy současného stavu procesu schvalování, přípravy a realizace projektů dopravních staveb dálnic a silnic první třídy budou stanoveny klíčové parametry zásadně ovlivňující rozsáhlé stavební investiční projekty v korelaci s ekonomickou situací státu a kapacitními možnostmi českého stavebnictví. Navrženou koncepci bude možné využít ke strategickému plánování rozsahu investic do stavebních projektů dopravní infrastruktury České republiky a tím zefektivnit plánovací a rozhodovací procesy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout