V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15129

Ústav navrhování III

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Slováková, N.
Trvání projektu
2020-2021
Anotace
Odstředověkuseměstastavělypodleplánů,kterézohledňovalypotřebyobchodu,dopravyabezpečnosti. Významné stavby a lokality se začaly propojovat - cestou, alejí, mostem, železnicí, tunelem. Jako oblast zkoumánísivybírámokruhzaměřenýnatéma:koleje-město.Nechcivnímattraťjakopřekážku,alejako nedílnousoučástměsta-jakohlavníosupřiurbanizaciměst. Výzkum SGS se zaměří na analýzu a tvorbu projektů, které vznikly kolem tratě (dopravnítepny)jako lineární urbanizované města a jejich možnosti pretvoření v plnohodnotny prostor.
Hlavní řešitel
Mika, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020
Anotace
V době, kdy většina českých a obecně západních měst populačně spíše stagnuje či klesá, je třeba se zabývat změnou našeho urbanistického přístupu k těmto sídlům. Práce si klade za cíl zmapovat fenomén smršťujících se měst v České republice a určit vhodnou metodologii jejich zkoumání, která může být použita pro následný výzkum.
Hlavní řešitel
Dvořák, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Město je v mnoha svých vrstvách uspořádané více či méně fraktálně - jeho fyzická struktura, veřejná prostranství, dopravní i technická infrastruktura, rozložení vybavení, sociální struktura aj. Měřením fraktální dimenze urbánní struktury získáme porovnatelné hodnoty k posouzení fraktálního uspořádání města - uspořádané provázané posloupnosti měřítek zástavby i volného prostoru. Výsledek je indikátorem míry komplexity struktury. Vyšší míra fraktálního uspořádání umožňuje ideální distribuci energie, stabilní a adaptabilní rámec pro kvalitní životní prostředí, zejména pokud je odvozeno z měřítka člověka. Měření bude provedeno pro celá města a pro části měst s převažující typologií zástavby na základě jejich plošného vizuálního zobrazení - schwarzplannu, metodou BCM (Box-Counting Method). Na podkladu map zástupců českých měst a jejich vývoje od pol. 19 století do současnosti můžeme pozorovat různý nárůst fraktality s různou mírou vlivu konkrétních urbánních forem - domovního bloku, polobloku či otevřených forem zástavby.
Hlavní řešitel
Ullmannová, K.
Trvání projektu
2016
Anotace
Hledání alternativ k současné převládající formě individuálního bydlení, kde budou v harmonii potřeby obyvatel, ohleduplnosti k okolí a prosperita sídel. Výzkum se soustředí na studium v našich podmínkách málo užívaných, avšak potenciálně přínosných typologických druhů zástavby, využívání místních materiálů ke stavbě bydlení a s tím spojenou podporu lokální ekonomiky. Výsledkem práce bude publikace zaměřená na místní samosprávy a širokou veřejnost, která rozšíří povědomí o paletě možností individuální obytné výstavby.
Hlavní řešitel
Dvořák, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Jakou roli hraje současná forma domovního bloku v komplexním systému města? Současné urbanistické plány často obsahují kompaktní formu domovního bloku, jejich realizace se nicméně řídí jinými pravidly s různým dopadem i mírou reflexe existující urbánní struktury daného města. Výzkum se bude věnovat konkrétním vytipovaným příkladům nedávno realizovaných projektů domovních bloků v několika evropských městech, jaké prostředí na základě současných přístupů a pravidel utváření vytváří a jejich vztahu k celku města. Práce bude reflektovat jak dosavadní poznání o vývoji domovního bloku, tak z druhé strany současné poznání vlastností komplexních systémů.
Hlavní řešitel
Ullmannová, K.
Trvání projektu
2015
Anotace
Hledání alternativ k současné převládající formě individuálního bydlení, kde budou v harmonii potřeby obyvatel, ohleduplností k okolí a prosperita sídel. Výzkum se soustředí na studium v našich podmínkách málo užívaných, avšak potenciálně přínosných typologických druhů zástavby, využívání místních materiálů ke stavbě bydlení a s tím spojenou podporu lokální ekonomiky. Součástí výzkumu bude dotazníkové šetření, která bude zjišťovat postoje obyvatel k předkládaným netradičním formám staveb. Výsledkem práce bude publikace zaměřená na místní samosprávy a širokou veřejnost, která rozšíří povědomí o paletě možností individuální obytné zástavby.
Hlavní řešitel
Grasse, L.
Trvání projektu
2014
Anotace
Téma vychází z předpokladu současné absence "ideálního" plánu, jakožto nástroje vedoucího k formulaci vize budoucí podoby města. Projekt je zaměřen na reflexi minulých i současných tendencí urbanistické koncepce / vize v českém prostředí. Jako prostředek jsou použity rozhovory s žijícími osobami, které pokrývají období druhé poloviny 20. století po současnost. Projekt se snaží zachytit dosud chybějící informace z pohledu tématu dizertační práce. Rozhovory na téma minulých i současných koncepcích města má možnost poskytnout právě tyto informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.