15118

Ústav nauky o budovách

Všechny publikace

287 výsledků

Autoři
Kohout, M. - Tittl, F.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
The article analyses the general situation of housing estates in the Czech Republic. It briefly discusses their history, current transformations, and social acceptance. It also draws attention to some special features in the behaviour of these environments, and thus indicates possible challenges to planning their future management. The article is a summary of the theoretical part of our recent book, Housing Estates, What Next?, which is the result of a project of the same name, carried out at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague from 2014 to 2016.
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Rok
2018
Podkategorie
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Petrik, M.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Zprava o konferenci Architektura dětem 2018
Autoři
Peňázová, V. - Petrus, E., - Glukman, N.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Projekt se zabývá zmapováním organizace bytové výstavby v poválečném vývoji v Československu do roku 1989. Výsledky přispívají k porozumění provázanosti parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou v české společnosti a následně k lepšímu pochopení vývoje těchto parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.
Autoři
Kubcová, J. - Kohout, M. supervisor
Rok
2018
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bofællesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím klíčového zdroje – anglicky psané knihy amerických architektů Kathryn McCamantové a Charlese Durretta Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves, poprvé publikované v roce 1988. Dále jsou uvedeny informace o implementaci cohousingu ze severu Evropy do dalších zemí světa, o realizovaných příkladech, typech komunit i o historii hledání společenské vize bydlení obecně. Práce především analyzuje sto realizovaných vícegeneračních bytových souborů (cohousing) v Dánsku, což představuje přibližně třetinu až polovinu všech tam existujících. Zkoumá urbanisticko-architektonické charakteristiky, principy organizace a fungování komunit, společenský rozměr tohoto bydlení a sociologické údaje o jeho rezidentech. Zároveň analyzuje vývoj sledovaných charakteristik v čase podle data dokončení souborů, prostředí realizace a právního vztahu rezidentů k bytovým jednotkám. V neposlední řadě reviduje poznatky Charlese Durretta s ohledem na již padesátiletou tradici cohousingu v Dánsku a porovnává současnou podobu bytových souborů s příklady z předchozích dekád. Poznatky z analýzy jsou shrnuty do dvanácti tematických kapitol o cohousingu – ve formě popularizačních článků představují jednotlivé aspekty cohousingu. Dodatek je věnován zkoumání možností realizace cohousingu v České republice.
Autoři
Petrik, M.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Kvalita prostředí, které nás obklopuje, výrazně ovlivňuje životy mladých lidí a dětí, jejich vývoj, utváření pohledu na svět, socializaci a jejích vztah ke městu. Současné město na děti ve veřejném prostoru pamatuje v podstatě pouze formou hřišť a školních zahrad. Tyto místa spojují společné neduhy: uniformita, segregace, neadekvátní nabídka hry dle potřeb dětí různých věkových kategorií a potřeby za přijatelným rizikem. Řešením je vytváření prostoru pro hru na míru, integrace hry do veřejného prostoru měst a spolupráce s konečnými uživateli, tedy dětmi.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The article looks into the specific challenges of housing in the Czech Republic and what transformations has its societal perception undergone in last 30 years.
Autoři
Hudeček, T. - Dlouhý, M. - Hnilička, P. - Švecová, L. - Koucký, R. - Leňo, M. - Boháč, O., - Leňo-Cutáková, L.
Rok
2018
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Související lidé
Anotace
Metodika je určena pro řídící složky hlavního města Prahy či dalších obcí a měst v České republice. Vyčísluje běžné a kapitálové náklady na technickou infrastrukturu, veřejnou zeleň, osvětlení, ulice i chodníky a další základní statky spojené s jednotlivými typy urbanistických struktur.
Autoři
Petrik, M. ed. - Gill, T. ed., - Butler, N. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.