15118

Ústav nauky o budovách

Všechny publikace

289 výsledků

Autoři
Kloda, M. - Červinková, E.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Většina evropských zemí, regionů a měst důsledně naplňuje své politiky zvyšování stavební kultury a architektonické kvality vystavěného prostředí (shrnuté v zahraničí pod pojem Baukultur). Praha se po pádu tzv. železné opony ocitla v konkurenčním dynamickém prostředí otevřené Evropy. S městy soutěžíme zejména v kategoriích, týkajících se široké dostupnosti bydlení, přívětivého podnikatelského prostředí, nabídky pracovních příležitostí, dostatečné vybavenosti a inovované infrastruktury. Udržet kontakt s Evropou znamená udržet a zvyšovat kvalitu života. Spoléhat se pouze na dědictví infrastrukturních je krátkozraké.
Autoři
Hudeček, T. - Hlaváček, P. - Hainc, M., - Červinka, M.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Housing has become an issue around the world, both in emerging and developed countries. The affordability of housing is decreasing globally; however, the governance system can be harnessed as a tool to help to turn the situation around, the benefit being that it is in the hands of the local or national administration. The analysis of state of the art data, together with qualitative research based on the knowledge and experiences of experts, have been used to examine the case of Prague. The aim is to prove a direct link between the approvals processes for buildings and the governance system, including the decisions made by different levels of public administration in last two decades. The hypothesis, based on early outcomes, shows a strong relationship between governance systems (including administrative divisions) and the length and complexity of the building approvals process. The results of these analyses are the main outcomes of the article, while designing changes will be the subject of subsequent research. The article should help with the debate and open up the topic, which is, in our globalized and increasingly complex world, an issue for a growing number of societies. The question of balanced, inclusive and sustainable growth will be part of the research agenda.
Autoři
Kohout, M. - Tittl, F.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
The article analyses the general situation of housing estates in the Czech Republic. It briefly discusses their history, current transformations, and social acceptance. It also draws attention to some special features in the behaviour of these environments, and thus indicates possible challenges to planning their future management. The article is a summary of the theoretical part of our recent book, Housing Estates, What Next?, which is the result of a project of the same name, carried out at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague from 2014 to 2016.
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Rok
2018
Podkategorie
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Petrik, M.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Zprava o konferenci Architektura dětem 2018
Autoři
Peňázová, V. - Petrus, E., - Glukman, N.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Projekt se zabývá zmapováním organizace bytové výstavby v poválečném vývoji v Československu do roku 1989. Výsledky přispívají k porozumění provázanosti parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou v české společnosti a následně k lepšímu pochopení vývoje těchto parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.
Autoři
Kubcová, J. - Kohout, M. supervisor
Rok
2018
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bofællesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím klíčového zdroje – anglicky psané knihy amerických architektů Kathryn McCamantové a Charlese Durretta Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves, poprvé publikované v roce 1988. Dále jsou uvedeny informace o implementaci cohousingu ze severu Evropy do dalších zemí světa, o realizovaných příkladech, typech komunit i o historii hledání společenské vize bydlení obecně. Práce především analyzuje sto realizovaných vícegeneračních bytových souborů (cohousing) v Dánsku, což představuje přibližně třetinu až polovinu všech tam existujících. Zkoumá urbanisticko-architektonické charakteristiky, principy organizace a fungování komunit, společenský rozměr tohoto bydlení a sociologické údaje o jeho rezidentech. Zároveň analyzuje vývoj sledovaných charakteristik v čase podle data dokončení souborů, prostředí realizace a právního vztahu rezidentů k bytovým jednotkám. V neposlední řadě reviduje poznatky Charlese Durretta s ohledem na již padesátiletou tradici cohousingu v Dánsku a porovnává současnou podobu bytových souborů s příklady z předchozích dekád. Poznatky z analýzy jsou shrnuty do dvanácti tematických kapitol o cohousingu – ve formě popularizačních článků představují jednotlivé aspekty cohousingu. Dodatek je věnován zkoumání možností realizace cohousingu v České republice.
Autoři
Petrik, M.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Kvalita prostředí, které nás obklopuje, výrazně ovlivňuje životy mladých lidí a dětí, jejich vývoj, utváření pohledu na svět, socializaci a jejích vztah ke městu. Současné město na děti ve veřejném prostoru pamatuje v podstatě pouze formou hřišť a školních zahrad. Tyto místa spojují společné neduhy: uniformita, segregace, neadekvátní nabídka hry dle potřeb dětí různých věkových kategorií a potřeby za přijatelným rizikem. Řešením je vytváření prostoru pro hru na míru, integrace hry do veřejného prostoru měst a spolupráce s konečnými uživateli, tedy dětmi.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The article looks into the specific challenges of housing in the Czech Republic and what transformations has its societal perception undergone in last 30 years.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.