15118

Ústav nauky o budovách

Všechny publikace

386 výsledků

Autoři
Petrus, E.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 66-73. ISBN 978-80-01-06770-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The aim of the paper is to offer a comparison between a burgher’s house and a modern townhouse. The current townhouse is a type of family, higher townhouse with more living rooms. Usually with three or more floors. The height significantly exceeds the width of the house. Townhouse is a type of family urban house with a strong connection to public space. This is an example of a low rise, high density housing. In Czech environment, townhouses are known in the form of burgher’s houses, which, like contemporary townhouses, offered life in the city and combined a place for both living and work. Over time, there was a great emphasis on representation the homeowner. A comparison of a burgher‘s house and a townhouse shows their common characteristics. Pointing out why the townhouse is typologically connected to the burgher house and why no other type of family houses is based on it. The comparison is made on a scale of the city, house, flat and room, but also within the target group of inhabitants. The result of this part of the research is the answer to two questions: Why is the burgher house of typological predecessors of the modern townhouse? What can we learn from it when designing a modern townhouse, focused on the urban environment of the Czech Republic?
Autoři
Kohout, M. - Jahodová, Š., - Peňázová, V.
Publikováno v
In: Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České Republiky", kritický katalog k výstavě. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 260-271. ISBN 978-80-01-06746-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Nedílnou součástí hodnoty a vnímání historických jader měst jsou, kromě jejich fyzické podoby i okolnosti, do kterých jsou vsazeny, i životní projevy a aktivity odehrávající se v jejich rámci. Článek se věnuje významu, klasifikaci a možnostem sledování těchto projevů, jejichž regulace a koordinace může přispět k zachování vnímané autenticity památkových souborů. Hlubší znalost těchto jevů a jejich dynamiky, může být i významným faktorem plánování a širšího koncepčního uvažování o využívání a správě historických částí měst v přirozeném procesu měnících se životních podmínek.
Autoři
Vrabelová, R. - Brankov, N. - Břízová, M. - Buchta, L. - Erbanová, E. - Goryczková, N. - Hájková, L. - Konůpková Horváthová, J. - Klimeš, J. - Koukalová, Š. - Kracík, M. - Křížová, H. - Moos, J. - Paterová, V. - Popelová, L. - Pražanová, E. - Ptáčková, A. - Sedláková, R. - Schránilová, A. - Strakoš, M. - et al.
Publikováno v
Praha 1: Národní památkový ústav, 2020. ISBN 978-80-87967-24-9.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Publikace, shrnující výsledky čtyřletého výzkumu řešitelů z Národního památkového ústavu ze všech krajů České republiky a řešitelů z ČVUT představuje stavby nebo stavební soubory z hledisek společensko-historických, formálních a konstrukčně-materiálových, se základními daty, fotografiemi pořízenými během výzkumu a rovněž dostupnou dobovou dokumentací. Kvalita i četnost architektonických realizací v socialistickém Československu závisela na hospodářském významu daného místa, proto není výsledné zastoupení architektonické produkce v jednotlivých krajích rovnoměrné. Krajská specifika popisují úvodní texty, které pro umístění v kritickém katalogu jako doprovodné publikaci k výstavě připravili řešitelé ze všech krajů.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Praha: KANT, 2020. ISBN 978-80-7437-318-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Neptejme se pouze, jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Tak zní motto knihy pojednávající (nejen) o architektuře způsobem, který osloví každého z nás. Autoři publikace, kteří se dlouhodobě věnují vzájemným vztahům člověka, prostředí a architektury, na konkrétních příkladech ukazují důležitost vzájemnosti, sounáležitosti a spolupráce nejen ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí, ale také v životě společnosti obecně. Vycházejí z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody. Zdá se totiž, že konečně přichází doba, kdy bude samozřejmostí vyhodnocovat architektonické záměry zejména z hlediska jejich dopadu na kvalitu života společnosti, té dnešní, ale také budoucí.
Autoři
Cikán, M. - Melková, P.
Publikováno v
In: ROČENKA Česká architektura 2018–2019. PROSTOR, nakladatelství s. r. o., 2020. ROČENKA Česká architektura.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Významný objekt Památník Jana Palacha ve Všetatech úprava rodného domu jehož návrh vzešel z veřejné architektonické soutěže a publikován v architektonické ročence: ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2018 – 2019 Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 30 staveb k publikování v letošním vydání provedl architekt Jakub Cigler
Autoři
Tuček, O.
Publikováno v
Architect+. 2020, 2020(20), 14-17. ISSN 2533-512X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
O architektuře škol a její proměně v čase a prostoru jsme si povídali s Annou Chvojkovou, starostkou obce Chýně, která má zkušenosti s výstavbou školy podle mezinárodní soutěže, Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti EDUin a Ondřejem Tučkem, architektem, který se architektuře školních budov věnuje jak z praktického, tak i z teoretického hlediska.
Autoři
Petrus, E.
Publikováno v
In: 9th Annual on Architecture and Urbanism Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 14-23. ISBN 978-80-214-5903-8.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The aim of this report is to offer a comprehensive picture of townhouse development plans in the European context, using the examples of Denmark, the Netherlands, Germany and the United Kingdom. A townhouse is a type of higher urban family house with multiple living rooms, usually with three or more floors. The height significantly exceeds the width of the house. Due to common building structures and technical and spatial solutions, such as shared parking, waste management, etc., it is more of a hybrid typology. That is, a combination of individual housing and an apartment building. From an urban point of view, townhouses are a type of urban housing, especially as an example of low-rise buildings with high residential density with a strong link to public space. An overall evaluation of foreign examples of development plans will demonstrate how current townhouses are implemented in the urban structure. This is in terms of character of development, open space and transportation.
Autoři
Hudeček, T. - Kohout, M. - Molnárová, J. - Tittl, F. - Tichý, D., - Stanislav Endel, S.E.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 116-121. ISBN 978-80-248-4450-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek představuje na příkladu vybraných ostravských lokalit metodu dlouhodobě udržitelné transformace modernistických sídlištních lokalit a jejich čitelnějšího začleňování do městského organismu. Metoda, která je v příspěvku prezentována, je založena na vzájemně navazujících, samosprávou nastavených a místními aktéry podpořených kroků s cílem vytvořit obytnější, rozmanitější, odolnější a lépe využitelné prostředí. Vložená prostorová hierarchizace usnadňuje jednotlivým uživatelům, vlastníkům i jejich skupinám přizpůsobovat prostředí vlastním potřebám, aniž by docházelo k poškozování charakteru celku či změnám v dlouhodobém nastavení. V ČR dosud nebyl tento přístup, známý ze zemí západní Evropy, příliš aplikován. Jeho potřeba je přitom nejvyšší právě tam, kde dochází na sídlištích k největším fyzickým či sociálním změnám. Například ve strukturálně postižených regionech včetně Moravskoslezského kraje, tedy tam, kde se s fyzickou i sociální deteriorací sídlišť potýkají nejvíce. Příspěvek je jedním z výstupů stejnojmenného grantu podpořeného TAČR pod č. TL02000173 řešeného konsorciem VŠB TUO a Centrem kvality bydlení.
Autoři
Kubcová, J. ed. - Kohout, M. ed., - Tichý, D. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06758-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Melková, P. - Blažek, P.B.
Publikováno v
Národní muzeum, 2020. ISBN 978-80-7036-630-1.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha Hrana nás provází památníkem Jana Palacha ve Všetatech. Je o životě Jana Palacha a společnosti v jeho době i v současnosti, o architektuře a její schopnosti promlouvat, o naší osobní roli v utváření světa. Procházíme skrze symboly, které jsou obsaženy v architektonické a výtvarné vrstvě domu, stejně jako skrze informace soustředěné v historické expozici muzea. Podoba památníku je symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí hrana zla a s ní výzva. Zdůrazňuje význam činu spočívající v uslyšení dějinného apelu jednotlivcem a vyzdvihuje tak v univerzální rovině platnost Palachova činu i pro současnost. Odkazuje nás k naslouchání výzvám dneška a osobní reakci na ně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.