15118

Ústav nauky o budovách

Ústav nauky o budovách je zároveň expertním pracovištěm druhové a tematické typologie. V ústavu působí neformálně několik pracovišť zabývajících se různými aspekty teorie staveb, například o centrum bytových staveb vedené prof. Michalem Kohoutem a doc. DavidemTichým a středisko školských staveb soustředěné okolo doc. Zbyška Stýbla a arch. Ondřeje Tučka. Prof. Irena Šestáková vede dva specializované týmy: jeden je zaměřen na přístupnost vystavěného prostředí a jeho přizpůsobování potřebám specifických skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení, osoby se specifickými onemocněními apod.), druhým je Architektura dětem, zabývající se vztahem staveb a jejich nejmladších uživatelů. Prof. Arnošt Navrátil je specialistou na problematiku sportovních staveb a arch. Michal Juha vede tým zabývající se stavbami zdravotními.

 

BYDLENÍ – výzkum a publikace

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Jeho podoba určuje kvalitu života jednotlivců i budoucí vývoj sídel. Skrze politiku bydlení mohou sídla usměrňovat strukturu obyvatel, jejich socioekonomické aktivity a životní styl stejně jako svoji budoucí podobu a celkovou ekologickou, sociální a ekonomickou udržitelnost. Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT zpracoval již několik publikací, které se týkají problematiky bydlení z rozličných úhlů pohledu. Nejvýznamnější z nich lze najít zde po kliknutí na odkaz ke stažení.

NEDOSTUPNÉ BYDLENÍ - PROBLÉM VYSOCE AKTUÁLNÍ

Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení

ke stažení zde: metodika-identifikace-trzniho-selhani-v-oblasti-bydleni.pdf

Důsledkem selhání trhu bydlení je skutečnost, že mnohé domácnosti si nemohou zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek. Cílem metodiky bylo identifikovat selhání trhu bydlení a prokázat oprávněnost potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení. Metodika obsahuje: a) rámcovou identifikaci rizika tržního selhání v oblasti bydlení na úrovni obcí ČR; b) metodiku identifikace tržního selhání v oblasti bydlení na úrovni domácností; c) postup pomoci domácnostem postižených tržním selháním v oblasti bydlení.

 

Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel – výběr klíčových zjištění a souvislostí

ke stažení zde: dostupne-a-udrzitelne-bydleni-ve-strategickych-planech-sidel---vyber-klicovych-zjisteni-a-souvislosti.pdf

Bydlení je možné vnímat jako systém koordinovaný veřejnou správou. Základním úkolem bytové politiky je pak stanovit, jaké jsou nejvýznamnější cíle tohoto systému, harmonizovat zájmy a role jeho aktérů, stanovit pravidla, kterými se systém řídí, a definovat nástroje správy, kterými disponují (vedle státu) především obce. Publikace přináší: a) paradigma udržitelnosti bydlení a jeho propojení na strategické plánování měst a obcí; b) stručný popis trhu s bydlením v ČR, jeho determinanty, příčiny selhávání a externality; c) popis 30 opatření, které mohou města a obce zavést na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Sociální bydlení – příprava projektů (certifikovaná metodika)

ke stažení zde:metodika_-_socialni_bydleni_-_priprava_projektu.pdf

Sociální bydlení – příprava projektů (přílohy k metodice)

ke stažení zde:prilohy_-_socialni_bydleni_-_priprava_projektu.pdf

Cílem certifikované metodiky „Sociální bydlení – příprava projektů“ bylo vytvořit postupy, které mohou sloužit pro kvalifikované zadávání projektů ze strany veřejné správy, administrátorů dotačních programů, krajů, měst a obcí, zpracovatelů strategických koncepcí a dalších relevantních subjektů. V metodice lze najít: a) kvantifikaci potřeb (přehled dostupných dat); b) provozní strategii (modely provozu sociálního bydlení); c) ekonomiku (srovnávací modely); d) prostorové charakteristiky (parametry zástavby); e) procesy a evaluaci (hodnotící kritéria pro posouzení vyváženosti stavebních záměrů).

PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ

Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Výsledkem projektu bude manuál pro obce i obyvatele, jak postupovat při hledání a realizaci dostupného bydlení, které spojuje přínosy ekologické výstavby s přínosy bydlení se sdílenými prostory či vybavením, utváří kvalitní prostředí pro život a rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství i čtvrti.

PROSTOROVÁ REGENERACE SÍDLIŠŤ

Metodika řešení komplexních projektů regenerace obytných celků sídlištního typu

ke stažení zde: metodika-reseni-komplexnich-projektu-regenerace-obytnych-celku-sidlistniho-typu.pdf

Metodika představuje postup, jak lze skrze prostorovou regeneraci přiblížit současná česká sídliště požadavkům na soudobé město, eliminovat hlavní nedostatky a zachovat hlavní přednosti sídlišť. Obsahuje tři kapitoly a dvě přílohy: a) problematika sídlišť ČR; b) katalog prostorových zásahů; c) pilotní projekty navrhovaných metodických postupů; d) rámec, ve kterém se revitalizace sídlišť odehrává; e) výzvy prostorového rozvoje sídlišť v kontextu dimenzí udržitelnosti.

Ostravská sídliště – Jak dál?

ke stažení zde: Ostravská sídliště - Jak dál?

Předmětem publikace „Ostravská sídliště: Jak dál?“ je dlouhodobě udržitelný rozvoj ostravských sídlišť prostřednictvím zkvalitnění a zatraktivnění prostředí pro život jejich obyvatel. Publikace ukazuje možnosti pro dlouhodobě udržitelnou transformaci sídlišť v Ostravě, která by probíhala na základě komplexního zhodnocení aktuální urbanistické, dopravní, technické, demografické i sociální situace a současně by se opírala o poznatky nejnovějších evropských příkladů přestavby sídlišť.

UNIVERZÁLNÍ DESIGN - PŘÍSTUPNOST PANELOVÝCH DOMŮ A BYTŮ

Metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě

ke stažení zde: metodika-ud-2021-1-.pdf

Cílem metodiky je implementace principů bezbariérovosti a univerzálního designu v rámci bydlení různých skupin osob se zdravotním postižením na úrovni bytového domu a jednotlivých bytů. Úroveň a míra podrobnosti zpracování umožní využití materiálu pro pořizovatele podporovaného bydlení, subjekty veřejné správy i architekty a projektanty. Výzkum je podložen realizovaným průzkumem potřeb mezi osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v oblasti bydlení a klade důraz na ekonomickou efektivitu.

Typologie bydlení podle principů univerzálního designu a celoživotního bydlení

ke stažení zde: typologie_bydleni_podle_principu_univ_designu_vysledek2_online.pdf

Publikace přináší modely bezbariérových úprav ve vybraných, nejčastěji se vyskytujících konstrukčních panelových soustavách, a to včetně posouzení jejich investičních nákladů. Zaměřuje se primárně na prostorový standard v úrovni společných prostorů bytového domu a jednotlivých bytových jednotek, a sekundárně na možnosti úprav vstupních částí do bytových domů.

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO BYDLENÍ

Jak hodnotit udržitelnost bydlení? (metodická příručka)

ke stažení zde: 2020_jak-hodnotit-udrzitelnost-bydleni-1-.pdf

Publikace představuje ná­stroj, pomocí kterého mohou obce relativně jed­noduchým způsobem zanalyzovat kom­plexní problematiku bydlení a prověřit úroveň své péče o tuto oblast. Způsob evaluace jednotlivých indikátorů je navržen jako sebehodnocení a je členěn v souladu s Ženevskou chartou udržitelného bydlení na pilíře environmentální, ekonomický, sociální a kulturní.

 

 

reVize Typologie

Konference pravidelně pořádaná Ústavem nauky o budovách od roku 2018. Podrobné informace na webu konference.

Architektura dětem

Děti a město. Architektura a vzdělávání. Konference Architektura dětem. www.architekturadetem.cz

Centrum přístupnosti staveb

Cetrum kvality bydlení CKB

Platforma pro vzdělávání a výzkum obytného prostředí. Odborný poradce v oblasti bytových staveb a bydlení.

www.cekb.cz

Středisko školských staveb eduARCH

Pracovní skupina eduARCH spolupracuje mezioborově s pedagogickými fakultami Karlovy univerzity v Praze, katedry preprimární a primární pedagogiky, a University Hradec Králové, Laboratoř alternativního vzdělávání, dále s Ústavem nábytku, designu a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendlovy univerzity v Brně.

Fotokomora FA

Ústav nauky o budovách také provozuje fotokomoru FA ČVUT, která je umístěna v suterénu budovy. Klíče od fotokomory se půjčují u asistentky ústavu na sekretariátu ústavu m. č. 432. Žádáme studenty, aby se na focení modelů v ZANu a ateliéru domluvili nejlépe hromadně. Děkujeme.

MANUÁL PRO PRÁCI VE FOTOKOMOŘE

POTŘEBNÉ SVĚTLO ZAPOJTE DO ZÁSUVKY.

INTENZITA OBOU REFLEKTORŮ SE OVLÁDÁ PŘÍMO NA SVĚTLECH OTÁČENÍM INTENZIFIKAČNÍM KOLEČKEM PO STRANĚ, ZDE JE TAKÉ UMÍSTĚNO TLAČÍTKO ZÁBLESKOVÉHO OSVĚTLENÍ.

DO REFLEKTORŮ JE  MOŽNÉ ZAPOJIT PŘES KABEL FOTOAPARÁT PRO AKTIVACI ZÁBLESKU, SPOUŠTĚNÍ ZÁBLESKŮ SVĚTEL JE MOŽNÉ VZÁJEMNĚ SYNCHRONIZOVAT (ZÁBLESK JEDNOHO REFLEKTORU AKTIVUJE DRUHÝ).

INTENZITA A BARVA HALOGENOVÉHO SMĚROVÉHO SVĚTLA (NEJMENŠÍ) SE OVLÁDÁ NA PANELU U HORNÍ KOLEJNICE – NA SVĚTLE  JE MOŽNÉ NASTAVOVAT KLAPKY PRO SMĚROVÁNÍ ZÁBĚRU.

SVĚTLA LZE POSOUVAT PŮDORYSNĚ POMOCÍ VODÍCÍCH KOLEJNIC – ZATAŽENÍM ZA TYČ DOJDE K ODBRŽDĚNÍ A JE MOŽNÉ VODÍCÍ LIŠTU POSUNOUT DO NOVÉ POLOHY.

 

DOPORUČENÍ FOTOGRAFA

PŘI POŘIZOVÁNÍ BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍ NEKOMBINOVAT REFLEKTORY A HALOGENOVÉ SVĚTLO.

FOTIT S PREFERENCI CLONY NA F/8 A F/11.

FOTOAPARÁT NA STATIVU UMÍSTIT CO NEJDÁLE OD STOLU S MODELEM.

VYUŽÍT ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚSY K UZAVŘENÍ KOMORY.

 

PŘI ODCHODU

VYTÁHNĚTE VŠECHNA SVĚTLA ZE ZÁSUVKY.

VŠECHNY DONESENÉ MODELY A JINÉ SI ODNESTE, FOOTOKOMORA NESLOUŽÍ JAKO SKLAD.

ZHASNĚTE VE FOTOKOMOŘE I VE SKLADU.

ODEVZDEJTE KLÍČ NA SEKRETARIÁTU 432 NEBO DO SCHRÁNKY ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH U DĚKANÁTU.

ŽÁDÁME VŠECHNY O OPATRNOST A CITLIVOST K INSTALOVANÝM ZAŘÍZENÍM PŘI MANIPULACI VE FOTOKOMOŘE A O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY JÍ BEZODKLADNĚ OHLAŠTE NA SEKRETARIÁT 432.

FOTOKOMORU SPRAVUJE A KLÍČ K VYZVEDNUTÍ: SEKRETARIÁT ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH, M.Č. 432, T: 224 35 6484

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout