Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

15118

Ústav nauky o budovách

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Molnárová, J.
Trvání projektu
2022
Anotace
Budoucnost sídlišť je jednou z největších výzev post-socialistického urbanismu. České podmínky jsou odlišné od podmínek zemí v západní Evropě, kde k regeneraci sídlišť dochází již od 80. let skrze shora řízené finančně i časově náročné projekty díky vysoké instituční kapacitě místní veřejné správy. V post-socialistických zemích je proto nutné nalézt alternativní cestu, jak sídliště proměnit v udržitelnější čtvrti i v podmínkách nižší ekonomické i institucionální kapacity. Cílem projektu je proto vytvořit manuál proměn sídlišť odspodu pro obce v České republice. Manuál se stane návodem, jak změnu koordinovat po procesní i prostorové stránce. Cílem je vytvořit srozumitelný nástroj, který může přispět k zásadní proměně českých sídlišť.
Hlavní řešitel
Mudra, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Sportovní hala je jeden z několika /stadion, bazén, otevřené hřiště / nejzákladnějších typologických druhů v oboru sportovních staveb. Její existenci a vývoj lze sledovat I do historie. Publikace hutná obsahem, nevelká objemem, zpracuje metodiku pro zadání, návrh i vyhodnocení tohoto typu, představí i příklad haly pro většinu českých měst střední velikosti. Publikace uvede studenty do problematiky a pomůže vedoucím ateliérům při zadávání a korigování úloh tohoto typu při ateliérové výuce. Na základě odborných zkušeností, diskuze mezi více odborníky a spolupráce se sportovními svazy bude vypracována metodika shrnující základní principy pro návrh zadání a architektonický návrh sportovní haly, doplněná o obrazovou dokumentaci a komentář projektu haly v podrobnosti dispoziční studie. S vývojem společnosti, především s rostoucími nároky na pohodlí a hygienu, se tento druh stal velmi sofistikovanou stavbou s mnoha vazbami společenskými, provozními /tj. sportovními/ a technickými /rozpony, hospodaření s energií/. Rozhlédneme-li se po republice a srovnáme-li současný poněkud neutěšený stav /četnost, kvalita / se zahraničím, vidíme, že zde mají čeští architekti před sebou úkol. Úkol to není snadný, neboť typologie druhu vede k velkému stavebnímu objemu s nezanedbatelnou výškou a s omezeným počtem a rozsahem otvorů ve fasádě. Další otázkou, která nemá jednoduché řešení, je dualita situací trénink a utkání s účastí diváků. Ekonomika tak nákladných staveb vyžaduje velmi intenzivní využívání i na komerční bázi, jinak se stávají provozní náklady pro danou municipalitu značnou zátěží. Intenzifikace užívání velkého sálu v městských komunitách samozřejmě vybízí i k mimosportovním aktivitám - k akcím společenským, politickým, kulturním. I tyto aspekty je nutné do návrhu promítnout.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Komunikácia a interpretácia architektúry predstavuje dôležitý aspekt súčasnej diskusie smerom dovnútra i von z komunity architektov. Tok informácií väčšinou prebieha medzi účastníkmi komunikácie oboma smermi. Pri rozbore témy je možné sa dopracovať ku skupine tokov, ktoré sa dajú zjednodušene vyjadriť takto: architekti - architektom; architekti - verejnosti; verejnosť - architektom; verejnosť - verejnosti. Každý z týchto smerovaní má svoje špeciká vhodné na bližšie skúmanie a zvolenou skupinou pre účasť a výskum v rámci grantovej schémy sú študenti architektúry. Obsahovo sa výskumná práca zameria na priamu kooperáciu so študentami formou workshopu, v rámci ktorého budú účastníci postavení do rôznych komunikačných a interpretačných situácií, i v rámci profesie netradičných. Výsledky workshopu budú riešiteľmi výskumu spracované a odprezentované formou brožúry a článku.
Trvání projektu
2021-2023
Anotace
Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Sklářská města jsou fenoménem severu Čech. Domy provozů vyrábějící a zušlechťující sklo svou fyzickou existencí dávaly příležitost k nehmotnému šíření myšlenek, výměně zkušeností a vzniku nových společenských vazeb. Takové podniky v dobách minulých zaměstnávaly velké množství místních obvytel, město se živelně rozrůstalo kolem nich. Rozvaliny těchto budov svou slavnou minulost připomínají již jen velmi vzdáleně. Šance na jejich záchranu je mizivá. Paměť na bohatou historii a význam domů a výrobků v nich vyrobených se přenáší v lidech a jejich příbězích. Výzkum SGS si klade za cíl tuto paměť zachytit na audiovizuální média a hmatatelnou ji tak uchovat pro další generace.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Téma konference: Paralelní světy Anotace: Přirozená lidská touha optimalizovat svůj životní prostor získala v moderní době s vědeckými postupy novou dynamiku i impulzy a dotkla se prakticky všech druhů i měřítek staveb. Poměrně dlouho se sledoval jakýsi objektivní (občas spíše průměrný) stav jako průsečík multikriteriální analýzy prostředí. Byla to snaha dosáhnout ideálu "one size fits all" (či spíše one model fits every need). Tato snaha v architektonické profesi jako všeobecný program vrcholila zhruba v 50. a 60. letech a byla paralelní k přístupu v jiných oborech - typicky lékařství, pedagogika, či politika. Od 70. let se s příchodem postmoderny počal tento jednotný svět rozpadat i v architektuře - místní či individuální tendence i vlivy odhalují svoje opodstatnění a idiosynkrazie se stávají legitimním. Často však nejde jenom o ně, jakkoliv mohou být i tyto důležité. Mnohdy se jedná o zcela paralelní přístupy vybudované na stejném základě vědecké či kulturní zkušenosti, které zkrátka existují vedle sebe jako PARALELNÍ SVĚTY. Tato zkušenost, vcelku běžná v soukromém sektoru, kde se jistá individualizace očekává, má zcela specifické dopady na rozhodování ve veřejném sektoru, který je stále ještě z velké části založen či odvozuje svoji legitimitu od implicitního předpokladu onoho "ideálního" řešení. Cíl konference: Konference reVize Typologie 2021 si klade za cíl prozkoumat oblast PARALELNÍCH SVĚTŮ u veřejných staveb - především zdravotních, školských a správních, ale i v plánování v urbanistickém měřítku (zastavovací systémy, veřejná prostranství). Pokusí se hledat systémy generující odlišné sady zadávacích kritérií pro naše veřejné stavby. Na konkrétních projektech představí a porovná navrhování veřejných staveb, prostranství nebo zastavovacích systému vycházející z odlišných přístupů a individualizace zadání. Konference se také zaměřuje na propojení aktérů výstavby veřejných staveb (ev. staveb realizovaných z veřejných rozpočtů) a na předávání informací mezi n
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2023
Anotace
Současná architektonická teorie i praxe se zabývají především řešením staveb pro sociální služby v městském prostředí. Život na venkově má své odlišnosti, stejně tak péče o potřebné mimo město je jiná. Záměrem projektu je sestavení odborných a studijních materiálů, poskytujících souhrnné informace o stávající praxi v realizaci staveb pro sociální služby na venkově (bydlení pro seniory, denní stacionáře, komunitní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.). V první řadě vytvoření přehledné databáze takových staveb, tříděné podle kritérií podstatných z hlediska architektury a typologie. Pomocí případových studií projekt zhodnotí, zda stávající praxe odpovídá specifickým potřebám obyvatel na venkově. Hlubší vhled do těchto potřeb poskytnou rozhovory s uživateli i personálem analyzovaných objektů. Databáze umožní též porovnání novostaveb pro vybrané účely s využíváním rekonstruovaných historických objektů, jak z hlediska četnosti jednotlivých řešení, tak pro zjištění, zda tento rozdíl univerzálně ovlivňuje prostorovou kvalitu objektů. Součástí projektu bude analýza stávajících dotačních programů podporujících výstavbu staveb pro sociální služby ve venkovském prostředí. Cílem projektu je stanovit specifika staveb pro sociální služby na venkově a umožnit tak definovat vhodné přístupy k projektování takovýchto objektů ve venkovském prostředí. Výstup projektu poslouží nejen jako základ dalšího výzkumu tématu staveb pro sociální služby, ale i jako referenční báze zejména pro ateliérovou výuku obdobných typologií. Současně doplní publikace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí k dané problematice.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020-2022
Anotace
V rámcích výzkumné práce "Architektura ve vzdělávání pedagogů základních škol" bylo zjištěno, že jedním z důležitých problémů v oblasti architektonického vzdělávání dětí je nedostatek odborné přípravy učitelů a nedostatek zájmu odborníků. Jednou z možností řešení tohoto problému je v zajištění spolupráce mezi architekty-urbanisty a pedagogy, což je jedním z cílů projektu "Architektonické vzdělávání pedagogů". Projekt je koncipován jako série workshopů pro učitele základních škol a vede ke zlepšení znalostí a dovednosti pedagogů v tématech souvisejících s architekturou a urbanismem. Jen díky mezioborové spolupráci může vzniknout kvalitní komplexní přístup k výuce architektury.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020-2021
Anotace
TIRSMMR916 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020
Anotace
Konference reVize Typologie bude zaměřena na Provozní vyhodnocení budov. V ČR byla přerušena tradice dlouhodobého sledování a vyhodnocování výkonnosti vystavěného prostředí - budov, veřejných prostranství, zastavovacích systémů. Relevantní, srovnatelné a důvěryhodné poznatky a data z provozních vyhodnocení přitom mají klíčový vliv na kvalitu a udržitelnost při plánování, výstavbě a užívání všech forem vystavěného prostředí. Motto konference: Data se shromažďují a analyzují s cílem vytvářet informace vhodné pro rozhodování. Cílem konference je zmapovat momentální situaci v oblasti provozního vyhodnocení staveb, umožnit vzájemné propojení odborníků zabývajících se tímto tématem a obrátit tímto směrem i pozornost správců systémů veřejné výstavby. Konference se zaměří na sociální, provozní a kulturní aspekty vystavěného prostředí a současně na jejich propojení s daty a informacemi týkajícími se environmentálních aspektů, technologií a ekonomie. Na konkrétních projektech chce konference představit způsoby sběru a vyhodnocování dat a poznatků a následnou aplikaci zjištění do plánování, výstavby a provozu. Předpokládaný program konference a tematické okruhy: Blok 1: Lidé & Fungování /Provoz & Kultura -Vliv prostředí na vnímání, chování užívajících osob, eventuálně na některé výkonové parametry (spokojenost, nemocnost, výkonnost atd.) -Efektivní provozní řešení, morální stárnutí, flexibilita prostředí Blok 2: Prostředí & Technologie & Finance -Vliv stavebních technologií, technologií tzb, chytré budovy -Životní a odpisové cykly staveb a jejich komponentů, Hodnota nemovitosti, investiční náklady - provozní náklady - náklady na pracovní vyčíslování Blok 3: Projekty - výzkum a praxe -Konkrétní příklady sběru a vyhodnocování dat z výzkumu a praxe Otázky a témata konference: -Jakým způsobem jsou data sbírána - metody, nástroje? Kým jsou tato data sbírána a za jakým účelem? -Jak jsou sebraná data vyhodnocována a zpětně využívána pro další provoz budov? -Jsou

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout