15118

Ústav nauky o budovách

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2019
Anotace
Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. a 2. ročníku konference Architektura dětem a zároveň podpořit naplňování cílů dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury ČR - část vzdělávání. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Dále chystáme klub přátel Architektury dětem, který má podporovat spolupráci mezi architekty a pedagogy, a vytváříme tak základnu pro rozšiřování tématu mimo úzký okruh architektů. Na podzim roku 2019 se připravuje revize dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury, zároveň bude MMR organizovat pracovní skupinu pro implementaci tématu architektury do vzdělávání. Konferencí chceme přímo navázat na tyto dvě aktivity a zasadit se o prosazení témat spojených s dětmi a architekturou do oficiálních strategických dokumentů. Konference tak bude podporovat naplňování cílů Politiky architektury (opatření týkající se implementace tématu do školství a osvěty obecně). Témata: 1. Implementace tématu architektury a prostředí do RVP 2. Budování komunity aktivních učitelů - zjišťování jejich potřeb a využití jejich potencionálu k šíření tématu mezi žáky. 3. Implementace tématu architektury a prostředí do vzdělávání pedagogů na pedagogických fakultách. 4. Tvorba a testování vzdělávacích materiálů využitelných ve školství. 5. Inspirace českými a zahraničními příklady dobré praxe (témata, která se do školství a obecného povědomí již prosadila - ekologie, lidská práva, výchova k demokracii apod.). 6. Rozvíjení a prohlubování témat zanesených v memorandu Děti a město/Prostor pro hru, které představuje výstupy 2. ročníku konference. 7. Implementace vybraných cílů memoranda do Politiky architektury a stavební kultury v ČR. Aktivní účastníci konference: Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architek
Hlavní řešitel
Markgraf Hossingerová, M.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Architektura a podoba veřejného prostoru nás všestranně ovlivňuje a stejně tak i my můžeme ovlivňovat rozvoj prostředí. Právě proto je nesmírně důležité vzdělávat v těchto oborech již ty nejmladší - děti. Ideálním místem pro komplexní seznámení s různými podobami architektury a s problematikou urbanismu je základní škola, která nabízí vhled do humanitních i technických/ přírodovědných oblastí. Cílem projektu je průzkum potřeb mezi učiteli, kteří mají zájem se ve výuce věnovat tématu architektury. Na základě tohoto průzkumu bude rozvíjen Klub přátel Architektury dětem, resp. iniciován vstup většího počtu členů z řad pedagogů. Klub poskytne možnost virtuálního i reálného setkání architektů s učiteli, kde bude prostor pro vzájemné učení se a sdílení dobré praxe z obou oborů.
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Předmětem této veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji anebo inovacích v Programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2. „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“
Hlavní řešitel
Petrus, E.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Tématem disertační práce je představení ,,townhousů'' jako určitého druhu individuálního bydlení v městském prostředí. Townhouse je typ rodinného, vyššího řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více podlažími. Výška výrazně převyšuje šířku domu. Vzhledem ke společným stavebním konstrukcím, technickému a prostorovému řešení, jako jsou například společné parkování, energie, apod., se jedná spíše o hybridní typologii. Tedy o kombinaci individuálního bydlení a bytového domu. Z urbanistického hlediska představují townhousy typ městského bydlení, zvláště jako příklad nízkopodlažní zástavby s vysokou obytnou hustotou. V současné době v České republice zatím žádný podobný typ tohoto bydlení realizován nebyl, ale z historického hlediska je townhouse obdobou měšťanských domů, který představoval tradiční městký dům kombinující místo, jak pro bydlení, tak i pro práci. Postupem času se funkce obživy změnila na funkci reprezentativní. Hlavním cílem je nalezení vhodného typu townhousu, zacílené na prostředí České republiky. Snahou je poskytnout ucelený obraz tohoto typu městského řadového rodinného domu. Správně definovat co to townhouse je. Nalézt vhodnou cílovou skupinu, která by chtěla v townhousech bydlet a analyzovat jejich požadavky na bydlení. Analyzovat dispoziční a prostorové charakteristiky townhousů a jejich návaznost na městskou strukturu s ohledem na kontext české právní legislativy. Na základě těchto cílů je následně strukturovaná celá práce. První fáze výzkumu se zabývá definováním samotného pojmu ,,townhouse'', dále analýzou tradičních měšťanských domů, které jsou historickou obdobou dnešních townhousů a poskytnutí přehledu o současném stavu zkoumané problematiky ve světě. Druhá fáze se zaměřuje na nalezení vhodné cílové skupiny rezidentů, která by chtěla v townhousech bydlet a analýzou jejich požadavků na bydlení. Třetí fáze sestavuje systematiku prostorových a dispozičních typů townhousů. Čtvrtá fáze sestavuje systematiku zastavovacích systé
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2018
Anotace
To, jaké emoce cítíme k prostředí, ve kterém žijeme - našemu domovu, podmiňuje náš zájem o něj a snahu o zlepšení jeho kvality. Uspořádání města ovlivňuje mnoho spolu souvisejících procesů, ekonomických, sociologických, demografických, má vliv na ekologii a udržitelnost prostředí. Dobře navržené prostředí umožňuje nejen všestranný rozvoj dětí, ale zároveň pěstuje sociální vazby mezi všemi jeho obyvateli, působí na naše smysly a ovlivňuje tak naši psychiku. Rozumět architektuře je důležité z důvodu zlepšení občanské společnosti. Proto chceme věnovat pozornost výchově dětí k vnímání prostředí od co nejútlejšího věku. Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. ročníku konference Architektura dětem uskutečněné 13. a 14. 10. 2017. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), která vznikla na základě ohlasů 1. ročníku konference a jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny, vytvoření digitální knihovny pro řešené téma a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Témata konference Děti a město Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních letech radikálně proměnil. Ještě nedávno bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne venku, dnes je ale jejich čas mnohem více organizovaný. Jaký je za takových podmínek vztah dětí k prostředí? Současné město má tendenci izolovat děti na předem určená místa jako jsou hřiště, škola a podobně. Proto je potřeba otevřít diskuzi o tom, jak ztvárnit veřejný prostor tak, aby zohledňoval možnosti a potřeby dětí a dbal i na dětské meřítko. Existuje dostatek míst, která jsou vhodná pro hru a kde mohou větší děti trávit svůj volný čas bez dozoru? Jak zapojit děti do plánování prostředí a umožnit jim tak aktivně se zapojit? Jak upravit legislativu, aby se zlepšily podmínky pro architekty a tvůrce dětských hřišť, která by v budoucnu mohla být prostorem vhodným i pro starší děti bez doprovodu rodičů? Architektura ve vzdělávání V
Hlavní řešitel
Peňázová, V.
Trvání projektu
2018
Anotace
V souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení se do české odborné diskuse vrátila i otázka prostorového standardu podporovaných bytů. Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat vývoj prostorových parametrů bytové výstavby v poválečném vývoji v Československu do roku 1989. Projekt přispívá k porozumění provázanosti vybraných parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou v české společnosti a dále k lepšímu pochopení vývoje těchto parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.
Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2018-2019
Anotace
Metodicky ukotvit problematiku bydlení jako jednoho z pilířů strategických plánů sídel i konceptů smart cities vedle stávajících, především technologických. Sumarizovat a popsat klíčové determinanty udržitelného a dostupného bydlení ve 21.st. Popsat relace mezi dostupným bydlením a konkurenceschopností sídel a regionů, jejich ekonomickou a sociální udržitelností a kvalitou života v nich. Definovat administrativní a technologické bariéry dostupnosti bydlení.¨ Porovnat dostupnost bydlení v historickém, ekonomickém, technologickém a environmentálním kontextu. Navrhnout metodický rámec implementace opatření do strategických plánů měst. Vyhodnotit potenciál nových ekonomických nástrojů pro podporu bydlení. Promítnout do doporučení finančních a administrativních nástrojů
Hlavní řešitel
Stýblo, Z.
Trvání projektu
2017
Anotace
V polovině 20. století se typologie občanských staveb konstituovala jako soubor jasných pravidel, často vycházejících z dlouhodobé inciativy moderních architektů CIAM, zdůrazňujících sociální spravedlnost a nárok všech na zdravé a ergonomicky korektní prostředí. Tyto zásady konstituované během 60. let vytvořily kánon správně stavby. To se v našich ideově strnulých poměrech po roce 1948 proměnilo v tuhou typizaci svázanou s direktivně určovanými typy pro jednotlivé účely s minimální možností úprav. To vše přes výraznou snahu některých specializovaných pracovišť o prohloubení a otevření typizace směrem k typologii. Po roce 1989 došlo k pochopitelné reakci a s typizací se podceňovala úloha Ignorovat. Tomu napomáhal i zjevný posun v chápání a užívání prostorů od 60. let 20. století. Stavby často mění svůj účel, vznikají polyfunkční haly pro sport a masovou kulturu, ale ty se přenášejí zároveň do prostorů nákupních středisek, ale i ad hoc užitých továrních hal či plenéru. Školy, knihovny se otevírají, opouští uzavřené předurčené prostory a stávají se komunitními centry. Obdobně i v administrativě se stupňuje význam společného sdíleného prostoru proti partikulárním uzavřeným prostorům. Tomuto posunu nahrává i koncept Shell&Core, uplatňovaný u administrativy, ale i u nákupních středisek, ale je podnětný i pro koncepci dalších staveb, ať nájemných, nebo i složitých a proměnných jako stavby zdravotnické, zejména nemocnice, ale i školy. Zde již přestává vyhovovat původní typologie, kterou je třeba strukturovat na části tvořící trvalou strukturu, urbánními a environmentálními vazbami, a proměnnou, variabilní a flexibilní náplň, dávající budově smysl v životě. Studentská konference má mapovat proměnnost staveb a případný vznik nových typologický druhů.
Hlavní řešitel
Zbořilová, Z.
Trvání projektu
2017-2019
Anotace
Projekt Architektura dětem má za cíl vytvoření podkladů pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dilen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k mistu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti.
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2017
Anotace
Výchova budoucích generací k pochopení architektury a vystavěného prostředí jako nedílné součásti vzdělání je důležitá pro kulturní úroveň společnosti. Vztah ke svému městu - domovu je součástí identity každého jeho obyvatele. Přesto je toto téma v našem vzdělávacím systému v současnosti řešeno pouze okrajově. Cílem konference je podpořit vytvoření nebo upevnění mostů mezi jednotlivci a organizacemi, které se zabývají osvětou dětí ve vnímání architektury a vystavěného prostoru. Dále těmto organizacím chceme zprostředkovat zkušenost těch, kteří jsou v současnosti úspěšní ve vzdělávání dětí v oborech příbuzných architektuře nebo v oborech jiných než je architektura (environmentální vzdělávání, výchova k občanské společnosti, historie, matematika). Chceme hledat odpovědi na otázky: Jak vytvořit úspěšný program, který je využitelný pro školy nebo pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a jak takový program prosadit do povědomí veřejnosti? Jak komunikovat s veřejností? Jak vysvětlovat veřejnosti (rodičům, učitelům, politikům), že o téma výuky architektury a vystavěného prostoru je důležité se zajímat? Jak komunikovat s dětmi? Kdy je období největší vnímavosti dětí a jak toto využít pro tvorbu programu? Proč je povědomí o architektuře a vystavěném prostředí v dětském věku důležité, jak děti mohou být aktivní již dnes a jak to v budoucnu může přispět ke zlepšení občanské společnosti? Aktivní účastníci konference: Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architektuře a v dalších souvisejících oborech; školy (MŠ, SŠ, ZŠ) ; pedagogové; pedagogické fakulty; organizace a jednotlivci, kteří se zabývají tématem architektonické osvěty pro širokou veřejnost; městské samosprávy, které spolupracují s organizacemi pracujícími s dětmi. Součástí konference bude workshop s přizvanými dětmi ze ZŠ, které budou plnit roli hodnotitelů a ověří tak námi uskutečňované metody. Návrh programu: První den: Dopolední

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.