15118

Ústav nauky o budovách

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2021-2023
Anotace
Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.
Hlavní řešitel
Sereda, A.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020-2022
Anotace
V rámcích výzkumné práce "Architektura ve vzdělávání pedagogů základních škol" bylo zjištěno, že jedním z důležitých problémů v oblasti architektonického vzdělávání dětí je nedostatek odborné přípravy učitelů a nedostatek zájmu odborníků. Jednou z možností řešení tohoto problému je v zajištění spolupráce mezi architekty-urbanisty a pedagogy, což je jedním z cílů projektu "Architektonické vzdělávání pedagogů". Projekt je koncipován jako série workshopů pro učitele základních škol a vede ke zlepšení znalostí a dovednosti pedagogů v tématech souvisejících s architekturou a urbanismem. Jen díky mezioborové spolupráci může vzniknout kvalitní komplexní přístup k výuce architektury.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020-2021
Anotace
TIRSMMR916 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství
Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2020
Anotace
Konference reVize Typologie bude zaměřena na Provozní vyhodnocení budov. V ČR byla přerušena tradice dlouhodobého sledování a vyhodnocování výkonnosti vystavěného prostředí - budov, veřejných prostranství, zastavovacích systémů. Relevantní, srovnatelné a důvěryhodné poznatky a data z provozních vyhodnocení přitom mají klíčový vliv na kvalitu a udržitelnost při plánování, výstavbě a užívání všech forem vystavěného prostředí. Motto konference: Data se shromažďují a analyzují s cílem vytvářet informace vhodné pro rozhodování. Cílem konference je zmapovat momentální situaci v oblasti provozního vyhodnocení staveb, umožnit vzájemné propojení odborníků zabývajících se tímto tématem a obrátit tímto směrem i pozornost správců systémů veřejné výstavby. Konference se zaměří na sociální, provozní a kulturní aspekty vystavěného prostředí a současně na jejich propojení s daty a informacemi týkajícími se environmentálních aspektů, technologií a ekonomie. Na konkrétních projektech chce konference představit způsoby sběru a vyhodnocování dat a poznatků a následnou aplikaci zjištění do plánování, výstavby a provozu. Předpokládaný program konference a tematické okruhy: Blok 1: Lidé & Fungování /Provoz & Kultura -Vliv prostředí na vnímání, chování užívajících osob, eventuálně na některé výkonové parametry (spokojenost, nemocnost, výkonnost atd.) -Efektivní provozní řešení, morální stárnutí, flexibilita prostředí Blok 2: Prostředí & Technologie & Finance -Vliv stavebních technologií, technologií tzb, chytré budovy -Životní a odpisové cykly staveb a jejich komponentů, Hodnota nemovitosti, investiční náklady - provozní náklady - náklady na pracovní vyčíslování Blok 3: Projekty - výzkum a praxe -Konkrétní příklady sběru a vyhodnocování dat z výzkumu a praxe Otázky a témata konference: -Jakým způsobem jsou data sbírána - metody, nástroje? Kým jsou tato data sbírána a za jakým účelem? -Jak jsou sebraná data vyhodnocována a zpětně využívána pro další provoz budov? -Jsou
Hlavní řešitel
Chudý, O.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020
Anotace
Projekt je zaměřen na výzkum modernistických sídlišť. Práce má za cíl doplnit výzkumné téma sídlišť o urbánně-ekonomický pohled. V České republice žije téměř jedna třetina populace na sídlištích. Nezastavěný prostor této modernistické urbánní struktury zaujímá přibližně 70% plochy, která je v podstatě zároveň i veřejným prostorem. Údržba těchto ploch představuje oproti jiným typům městské zástavby větší ekonomickou zátěž z veřejných prostředků, nebo při její stejné výši představuje adekvátní snížení péče o takový prostor. Kvalita a využitelnost veřejného prostoru přitom dlouhodobě ovlivňuje sociální a ekonomickou udržitelnost a stabilitu tohoto prostředí. Přesto hlavní péče a investice do sídlišť míří převážně do samotných panelových domů, vnější obálky budovy, a to především kvůli zlepšení tepelně energetických vlastností budovy a dobíhající životnosti fasád a vnějších výplní otvorů. Stále více se objevující investice vynaložené na zvýšení kvality veřejných prostor, které jsou z velké části řešeny jako nekoncepční zásahy do sídlištní struktury a není ojedinělé, že pozdější koncepční zásahy ztěžují či přímo znemožňují. Výzkum se tedy zaměřuje na sídliště jako celek, především na nezastavěný prostor této urbánní struktury a snaží se evaluovat a popsat kvalitu vystavěného prostředí a zhodnocení její možné transformace na vybraných studiích pomocí aplikace výpočtového modelu, který zhodnotí náklady a přínosy. Zaměřuje se na situaci v České republice a čerpá ze zkušeností ze světa. Dále analyzuje oblast urbánní ekonomie, která není v ČR tolik rozšířeným oborem. Ověřuje a uplatňuje terminologii, ukazuje prostudovanou část oblasti hodnot a kvality veřejného prostoru, vystavěného prostředí. Inspiruje se aplikací metod evaluace hodnot v jiných oborech, například v ekologii, ve studiích přírodních ekosystémů, kde jsou evaluační metody často využívány pro převod kvality a přínosů do finanční roviny. Hlavní část práce, jejíž zpracování je předmětem této žádosti o grant SGS, se
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2019
Anotace
Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. a 2. ročníku konference Architektura dětem a zároveň podpořit naplňování cílů dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury ČR - část vzdělávání. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Dále chystáme klub přátel Architektury dětem, který má podporovat spolupráci mezi architekty a pedagogy, a vytváříme tak základnu pro rozšiřování tématu mimo úzký okruh architektů. Na podzim roku 2019 se připravuje revize dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury, zároveň bude MMR organizovat pracovní skupinu pro implementaci tématu architektury do vzdělávání. Konferencí chceme přímo navázat na tyto dvě aktivity a zasadit se o prosazení témat spojených s dětmi a architekturou do oficiálních strategických dokumentů. Konference tak bude podporovat naplňování cílů Politiky architektury (opatření týkající se implementace tématu do školství a osvěty obecně). Témata: 1. Implementace tématu architektury a prostředí do RVP 2. Budování komunity aktivních učitelů - zjišťování jejich potřeb a využití jejich potencionálu k šíření tématu mezi žáky. 3. Implementace tématu architektury a prostředí do vzdělávání pedagogů na pedagogických fakultách. 4. Tvorba a testování vzdělávacích materiálů využitelných ve školství. 5. Inspirace českými a zahraničními příklady dobré praxe (témata, která se do školství a obecného povědomí již prosadila - ekologie, lidská práva, výchova k demokracii apod.). 6. Rozvíjení a prohlubování témat zanesených v memorandu Děti a město/Prostor pro hru, které představuje výstupy 2. ročníku konference. 7. Implementace vybraných cílů memoranda do Politiky architektury a stavební kultury v ČR. Aktivní účastníci konference: Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architek
Hlavní řešitel
Markgraf Hossingerová, M.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Architektura a podoba veřejného prostoru nás všestranně ovlivňuje a stejně tak i my můžeme ovlivňovat rozvoj prostředí. Právě proto je nesmírně důležité vzdělávat v těchto oborech již ty nejmladší - děti. Ideálním místem pro komplexní seznámení s různými podobami architektury a s problematikou urbanismu je základní škola, která nabízí vhled do humanitních i technických/ přírodovědných oblastí. Cílem projektu je průzkum potřeb mezi učiteli, kteří mají zájem se ve výuce věnovat tématu architektury. Na základě tohoto průzkumu bude rozvíjen Klub přátel Architektury dětem, resp. iniciován vstup většího počtu členů z řad pedagogů. Klub poskytne možnost virtuálního i reálného setkání architektů s učiteli, kde bude prostor pro vzájemné učení se a sdílení dobré praxe z obou oborů.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Předmětem této veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji anebo inovacích v Programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2. „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“
Hlavní řešitel
Petrus, E.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Tématem disertační práce je představení ,,townhousů'' jako určitého druhu individuálního bydlení v městském prostředí. Townhouse je typ rodinného, vyššího řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více podlažími. Výška výrazně převyšuje šířku domu. Vzhledem ke společným stavebním konstrukcím, technickému a prostorovému řešení, jako jsou například společné parkování, energie, apod., se jedná spíše o hybridní typologii. Tedy o kombinaci individuálního bydlení a bytového domu. Z urbanistického hlediska představují townhousy typ městského bydlení, zvláště jako příklad nízkopodlažní zástavby s vysokou obytnou hustotou. V současné době v České republice zatím žádný podobný typ tohoto bydlení realizován nebyl, ale z historického hlediska je townhouse obdobou měšťanských domů, který představoval tradiční městký dům kombinující místo, jak pro bydlení, tak i pro práci. Postupem času se funkce obživy změnila na funkci reprezentativní. Hlavním cílem je nalezení vhodného typu townhousu, zacílené na prostředí České republiky. Snahou je poskytnout ucelený obraz tohoto typu městského řadového rodinného domu. Správně definovat co to townhouse je. Nalézt vhodnou cílovou skupinu, která by chtěla v townhousech bydlet a analyzovat jejich požadavky na bydlení. Analyzovat dispoziční a prostorové charakteristiky townhousů a jejich návaznost na městskou strukturu s ohledem na kontext české právní legislativy. Na základě těchto cílů je následně strukturovaná celá práce. První fáze výzkumu se zabývá definováním samotného pojmu ,,townhouse'', dále analýzou tradičních měšťanských domů, které jsou historickou obdobou dnešních townhousů a poskytnutí přehledu o současném stavu zkoumané problematiky ve světě. Druhá fáze se zaměřuje na nalezení vhodné cílové skupiny rezidentů, která by chtěla v townhousech bydlet a analýzou jejich požadavků na bydlení. Třetí fáze sestavuje systematiku prostorových a dispozičních typů townhousů. Čtvrtá fáze sestavuje systematiku zastavovacích systé
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2018
Anotace
To, jaké emoce cítíme k prostředí, ve kterém žijeme - našemu domovu, podmiňuje náš zájem o něj a snahu o zlepšení jeho kvality. Uspořádání města ovlivňuje mnoho spolu souvisejících procesů, ekonomických, sociologických, demografických, má vliv na ekologii a udržitelnost prostředí. Dobře navržené prostředí umožňuje nejen všestranný rozvoj dětí, ale zároveň pěstuje sociální vazby mezi všemi jeho obyvateli, působí na naše smysly a ovlivňuje tak naši psychiku. Rozumět architektuře je důležité z důvodu zlepšení občanské společnosti. Proto chceme věnovat pozornost výchově dětí k vnímání prostředí od co nejútlejšího věku. Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. ročníku konference Architektura dětem uskutečněné 13. a 14. 10. 2017. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), která vznikla na základě ohlasů 1. ročníku konference a jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny, vytvoření digitální knihovny pro řešené téma a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Témata konference Děti a město Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních letech radikálně proměnil. Ještě nedávno bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne venku, dnes je ale jejich čas mnohem více organizovaný. Jaký je za takových podmínek vztah dětí k prostředí? Současné město má tendenci izolovat děti na předem určená místa jako jsou hřiště, škola a podobně. Proto je potřeba otevřít diskuzi o tom, jak ztvárnit veřejný prostor tak, aby zohledňoval možnosti a potřeby dětí a dbal i na dětské meřítko. Existuje dostatek míst, která jsou vhodná pro hru a kde mohou větší děti trávit svůj volný čas bez dozoru? Jak zapojit děti do plánování prostředí a umožnit jim tak aktivně se zapojit? Jak upravit legislativu, aby se zlepšily podmínky pro architekty a tvůrce dětských hřišť, která by v budoucnu mohla být prostorem vhodným i pro starší děti bez doprovodu rodičů? Architektura ve vzdělávání V

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.