15118

Ústav nauky o budovách

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2023
Anotace
"Projekt pojímá do svého celku několik oblastí výuky, jedná se jak výuku architektury a urbanismu, teorie arcvhitektur, dějin architektury, ale též oblast stavitelstí v oblasti enegeticlké náročnosti budov. Systematizaci tvorby vystavěného prostředí na úrovni města či na úrovni druhové typologie se ve světě věnuje trvalá intenzivní péče. Komplexnější systémy přístupu ke stavbám jsou fenoménem řidším, zdaleka však ne ojedinělým . Svázáním těchto jevů do jednotnější systematiky a jejich názornou komunikací bude doplněna v domácím prostředí dosud chybějící pomůcka, poskytující studentům architektury i jejím laickým uživatelům základní osnovu usnadňující doplnění návazných prohlubujících znalostí. Současně umožní snadněji navázat v rámci jednotlivých druhových či tematických typologiích. Předmět Teorie krajinářské architektury je na naší fakultě vyučován teprve krátce v souvislosti se zavedením nového studijního programu Krajinářská architektura. Oproti Teorii architektury se jedná o velmi mladý obor ve světovém měřítku. Vyučující předmětu neustále naráží na nedostatek zdrojů v českém jazyce. Proto se soustavně věnuje vyhledávání a překládání textů, které pak využívám ve výuce. Protože v přednáškách lze uvést jen stručné úryvky, v plném znění dávám texty studentům k dispozici na platformě MS Teams. Energetická náročnost budov, kterou v současné době vytváří nejen kvalita obálky budovy, ale také technické zařízení budovy, je jedním z důležitých faktorů samotného návrhu budovy. Znalost této problematiky dodá budoucím architektům nadhled a přinese možné kombinace systémů, které je potřeba zakomponovat do návrhu budov od samého začátku jeho existence. Vzhledem k růstu cen energií i cen na trhu práce se jedná o velmi aktuální tematiku
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2023
Anotace
Záměrem konference je navázat na témata řešená na prvních třech ročnících konference Architektura dětem a obnovit její konání po tříleté pauze. Proto je pro tento rok zvolena komornější forma konference přímo na FA ČVUT. Specificky se bude věnovat prostoru pro dětskou volnou hru ve městě a osobnímu vztahu dětí ke vlastnímu okolí a městu, což jsou témata, která se aktuálně zviditelnila i kvůli změnám užívání městského prostředí v důsledku pandemických opatření. Tématika: Hra je nedílnou součástí dětského života, ale také významným prostředkem pro poznávání sebe i okolního světa. Specificky nestruktorovaná (volná) hra dává dětem svobodu zkoumat, tvořit a objevovat svět bez předem daných pravidel nebo pokynů. Je odborníky vnímána jako klíčová pro zdravý kognitivní vývoj dítěte, rozvíjí jeho sociální a emocionální dovednosti, schopnost řešit problémy a interagovat ve skupině vrstevníků. Vzhledem k množství dětí vyrůstajících ve městech je vhodně koncipované urbánní prostředí klíčové k naplnění tohoto dětského práva a potřeby. Důležitost dostupnosti a bezpečnosti adekvátních veřejných prostor ve městech se stala výrazným tématem v reakci na omezení v rámci covidové pandemie, která zejména na děti dopadla velmi tvrdě. Kvalitní městský veřejný prostor by v ideálním případě mohl sloužit jako náhrada možností socializace i fyzické aktivity, která obvykle probíhá ve školách a interiérech. Současný veřejný prostor (českých) měst je však z velké většiny k dětem nepřívětivý. Jejich pobyt je směřován na konkrétně určená a ohraničená místa typu dětská nebo sportovní hřiště, izolovaná od zbytku města, často uniformě ztvárněná a s nedostatečnou nabídkou pro děti různého věku a různé styly hry. V posledním desetiletí se zájem o vhodnost městského prostředí pro pobyt dětí zvedá, což je reflektováno odbornými publikacemi a iniciativami po celém světě (např. Iniciativa Child Friendly Cities a její česká odnož Město přátelské k dětem). Některá města navíc reagují vlastními meto
Hlavní řešitel
Koldová, K.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023-2025
Anotace
Výzkum se zabývá možnostmi integrace nestrukturované dětské hry do veřejného prostoru města. Na základě rešerše teoretických prací týkajících se dětské hry a návštěvy konkrétních měst a míst, kde se daří vhodná místa pro hru vytvářet, zkoumá podmínky a možnosti implementace volné dětské hry i do českého prostředí.
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2023
Anotace
Vzhledem k tomu, že projekt se skládá z několika dílčích aktivit, tak i zde je popíšeme v jednotlivých částech prjektu: V předmětu ateliérová výuka se projekt soustřeďuje na ateliér hostujícího profesore Winyho Maase, v jehož rámci v nadcházejícím semestru budou spolupracovat vedoucí ateliérů a studenti TU Delft, FA ČVUT, FA VUT, FUA TUL a ARCHIPu na projektu nazvaném Czech Fantasies. Jeho cílem je zmapovat a poukázat na současné problémy celé ČR pomocí návrhů studentů. Pro dosavadní práci Winyho Masse je charakteristické využívání computational designu (výpočetního návrhu), který na FA ČVUT vyučují oba členové řešitelského týmu. Spolupráce tak nabízí prohloubení studentských znalostí výpočetního navrhování. Výsledná podpora v semestru a při workshopu tak bude spočívat ve vytváření skriptů a nástrojů na míru studentským projektům, efektivní práci s daty a automatizaci rutinních úloh. Vzniklé výstupy bude možné využít jak v budoucích ateliérových zadáních, tak v předmětech CAD - Scripting (3 a 4) a Počítačové navrhování (1, 2 a 3).V předmětu dějiny architektury bude uspořádána na Fa jedinečná výstava modelů architektury Le Corbusiera, zapůjčených College of Design and Engineering NU Singapore. Modely putují v rámci projektu LC150+ po evropských školách architektury a záměrem je představit je i na půdě naší fakulty. Výstavů modelů bychom rádi doplnili o sérii přednášek (např. vliv LC na českou architekturu, dílčí aspekty díla LC), fotografie staveb LC, prezentaci knih o LC ve studovně FA apod. Akce by tak ve vazbě na (přinejmenším) předměty DAT4 a DAT5 představila širší (v běžných přednáškách nezachytitelný) rozměr díla mimořádného architekta, umělce a teoretika. Hlavní část úpravy v rámci modulu Cita developmentuz bude inovován tak, aby odpovídal plánovanému vzdělávání v této oblasti. V rámci projektu se dále prohloubí návaznost povinných a volitelných předmětů v oblasti developmentu (PRES 3, Urbanismus VII, Development I. a II.).
Hlavní řešitel
Marji, N.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023
Anotace
Utilizing Emerging Technologies for Understanding Transition in the Built Environment
Hlavní řešitel
Molnárová, J.
Trvání projektu
2022
Anotace
Budoucnost sídlišť je jednou z největších výzev post-socialistického urbanismu. České podmínky jsou odlišné od podmínek zemí v západní Evropě, kde k regeneraci sídlišť dochází již od 80. let skrze shora řízené finančně i časově náročné projekty díky vysoké instituční kapacitě místní veřejné správy. V post-socialistických zemích je proto nutné nalézt alternativní cestu, jak sídliště proměnit v udržitelnější čtvrti i v podmínkách nižší ekonomické i institucionální kapacity. Cílem projektu je proto vytvořit manuál proměn sídlišť odspodu pro obce v České republice. Manuál se stane návodem, jak změnu koordinovat po procesní i prostorové stránce. Cílem je vytvořit srozumitelný nástroj, který může přispět k zásadní proměně českých sídlišť.
Hlavní řešitel
Mudra, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Sportovní hala je jeden z několika /stadion, bazén, otevřené hřiště / nejzákladnějších typologických druhů v oboru sportovních staveb. Její existenci a vývoj lze sledovat I do historie. Publikace hutná obsahem, nevelká objemem, zpracuje metodiku pro zadání, návrh i vyhodnocení tohoto typu, představí i příklad haly pro většinu českých měst střední velikosti. Publikace uvede studenty do problematiky a pomůže vedoucím ateliérům při zadávání a korigování úloh tohoto typu při ateliérové výuce. Na základě odborných zkušeností, diskuze mezi více odborníky a spolupráce se sportovními svazy bude vypracována metodika shrnující základní principy pro návrh zadání a architektonický návrh sportovní haly, doplněná o obrazovou dokumentaci a komentář projektu haly v podrobnosti dispoziční studie. S vývojem společnosti, především s rostoucími nároky na pohodlí a hygienu, se tento druh stal velmi sofistikovanou stavbou s mnoha vazbami společenskými, provozními /tj. sportovními/ a technickými /rozpony, hospodaření s energií/. Rozhlédneme-li se po republice a srovnáme-li současný poněkud neutěšený stav /četnost, kvalita / se zahraničím, vidíme, že zde mají čeští architekti před sebou úkol. Úkol to není snadný, neboť typologie druhu vede k velkému stavebnímu objemu s nezanedbatelnou výškou a s omezeným počtem a rozsahem otvorů ve fasádě. Další otázkou, která nemá jednoduché řešení, je dualita situací trénink a utkání s účastí diváků. Ekonomika tak nákladných staveb vyžaduje velmi intenzivní využívání i na komerční bázi, jinak se stávají provozní náklady pro danou municipalitu značnou zátěží. Intenzifikace užívání velkého sálu v městských komunitách samozřejmě vybízí i k mimosportovním aktivitám - k akcím společenským, politickým, kulturním. I tyto aspekty je nutné do návrhu promítnout.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Komunikácia a interpretácia architektúry predstavuje dôležitý aspekt súčasnej diskusie smerom dovnútra i von z komunity architektov. Tok informácií väčšinou prebieha medzi účastníkmi komunikácie oboma smermi. Pri rozbore témy je možné sa dopracovať ku skupine tokov, ktoré sa dajú zjednodušene vyjadriť takto: architekti - architektom; architekti - verejnosti; verejnosť - architektom; verejnosť - verejnosti. Každý z týchto smerovaní má svoje špeciká vhodné na bližšie skúmanie a zvolenou skupinou pre účasť a výskum v rámci grantovej schémy sú študenti architektúry. Obsahovo sa výskumná práca zameria na priamu kooperáciu so študentami formou workshopu, v rámci ktorého budú účastníci postavení do rôznych komunikačných a interpretačných situácií, i v rámci profesie netradičných. Výsledky workshopu budú riešiteľmi výskumu spracované a odprezentované formou brožúry a článku.
Trvání projektu
2021-2023
Anotace
Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.
Hlavní řešitel
Šváchová, T.
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Sklářská města jsou fenoménem severu Čech. Domy provozů vyrábějící a zušlechťující sklo svou fyzickou existencí dávaly příležitost k nehmotnému šíření myšlenek, výměně zkušeností a vzniku nových společenských vazeb. Takové podniky v dobách minulých zaměstnávaly velké množství místních obvytel, město se živelně rozrůstalo kolem nich. Rozvaliny těchto budov svou slavnou minulost připomínají již jen velmi vzdáleně. Šance na jejich záchranu je mizivá. Paměť na bohatou historii a význam domů a výrobků v nich vyrobených se přenáší v lidech a jejich příbězích. Výzkum SGS si klade za cíl tuto paměť zachytit na audiovizuální média a hmatatelnou ji tak uchovat pro další generace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout