Základní ateliér ZAN II

Záznam přednášky a pdf prezentace budou k dispozici na Moodle. Kód předmětu B222-529ZAN2-Bro

Čtení místa 1

21. 2.

Základy urbanismu a krajinářské architektury 1

Architektura a místo, krajinný a vystavěný kontext jako zdroj inspirace a identifikace, duch místa, kontrast a souznění. Přírodní prostředí – podnebí, geologické podmínky, morfologie terénu, fenomén vody, život (flora, fauna – člověk), čas. Vystavěné prostředí, bod, linie, plocha, hmota, prostor, urbánní struktura zástavby, prostor soukromý x veřejný.

Přednášející: Ing. arch. Hana Špalková, Ing. arch. Jana Zdráhalová

Čtení místa 2

28. 2.

Základy urbanismu a krajinářské architektury 2

Analýza místa, zdroje informací – průzkumy, literatura, mapové podklady, rozbory a práce s informacemi, aspekty třídění, vyhodnocení, zpracování. Analýza místa jako podklad pro návrh a jeho obhajobu. Příklady.

Přednášející: Ing. arch. Hana Špalková, Ing. arch. Jana Zdráhalová

Krajinářská architektura v proměnách času

7. 3.

Základy krajinářské architektury 4

Proměny vnímání času od minulosti do současnosti. Rozdíl mezi vnímáním času v architektuře a krajinářské architektuře, závislost krajinářské architektury na následné péči. Proměny díla krajinářské architektury v průběhu roku i v průběhu let na příkladech (rodinný dům a zahrada, park, náměstí, ulice, krajinářské úpravy v extravilánu, proměny podoby krajiny). 

Trvanlivost použitých materiálů, schopnost stárnout na příkladech povrchů a mobiliáře. Proměny funkce navržených úprav v čase, možnosti přizpůsobení se novým podmínkám využití a údržby na příkladech (proměna soukromé zahrady v čase, proměna soukromé zahrady v závislosti na změně života rodiny (zdravotní postižení), proměna soukromé zahrady na veřejný park – příklad Havlíčkovy sady, úpravy veřejných prostranství v souvislosti s předpokládanou proměnou života ve městech. 

Proměna způsobu projektování ( projekt – proces)

Přednášející: Ing. Radmila Fingerová

Architektonický návrh jako tvůrčí proces 2

14. 3.

Návrh jednoduché stavby s bytovou nebo smíšenou funkcí v reálném prostředí na úrovni architektonické studie. Zadání, funkce/program, prostor/místo, forma; průběh práce: precedentní stavba, rešerše, analýza místa, koncept, forma, dispozice, konstrukce, světlo, stín, návrh fasád, materialita, barva, detail.

Zpracování: specifika zobrazení na úrovni architektonické studie.

Způsob práce: skicování, CAD, modely, texty; vzorový návrh stavby, (výstup, prezentace, podrobněji v rámci jednotlivých ateliérů ZAN).

Přednášející: Ing. arch. Martin Rössler

Prostor 1

21. 3.

Vnímaní prostoru a architektonické vymezení (prostorové hranice, způsoby vymezení – zeď, sloup, deska, základní).

Vlastnosti (otevřenost/uzavřenost, hustota/řídkost, směřování prostoru, hloubka, transparence).

Polarita vnitřku a vnějšku, prostorová juxtapozice a prolínání.

Základní prostorové typy, prostorové koncepce moderní architektury: prostor vymezený konstrukcí (Kahn), Raumplan (Loos), plan libre – prostorové prolínání (Le Corbusier), plynoucí prostor, horizontální prostor (Wright, Mies).

Přednášející: Mgr. Martina Sedláková, Ph.D., M.A.

Barva v architektuře

28. 3.

Text doplníme.

Přednášející: Akad. mal. Gabriela Nováková, Ph.D.

Místo a lidé

4. 4.

Základy urbanismu 3

Vnímání prostředí lidmi, smyslové vjemy, variabilita uživatelů prostředí, univerzální design. Interakce mezi prostředím a lidmi. Dělení aktivit ve veřejném prostoru na nezbytné, volitelné, společenské. Různá interpretace totožných prvků prostředí – mentální mapy. 

Struktura zástavby, veřejné prostranství, zpevněná část veřejného prostoru, charakter hranice mezi veřejným prostorem a budovami, charakter vstupů do objektů, uliční profily a morfologie prostoru. Analýza struktury zástavby.

Přednášející: Ing. arch. Jana Zdráhalová

Základy TZB

11. 4.

Základní systémy technických zařízení pro úroveň architektonické studie; základní principy zásobování teplem, vodou, plynem a elektrickou energií; odvádění splaškových vod, hospodařeni s dešťovými vodami a domovními odpady; základy požární bezpečnosti, hromosvody, výtahy. Zásady koordinace mezi architektem a specialistou.

Přednášející: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Materiály 1

18. 4.

Zdivo, beton, dřevo, ocel

Materiály v architektuře a jejich význam. Materiály viditelné a neviditelné. Materiály nosné a nenosné. Materiály zvenku a zevnitř. Jak vybírali materiál stavitelé v minulosti a podle čeho se řídit dnes. Kdy do návrhu vstupuje materiál se svými nároky? Jak vnímáme architektonický prostor? Jak architektonický prostor ovlivňují použité materiály?

Materiál a jeho vlastnosti. Materiál a Modul. Materiál a jeho zobrazení v architektonickém výkrese. Patos zdiva. Vždycky beton!? Dřevo živé a neživé. Proč ocel?

Přednášející: Ing. arch. Šárka Sodomková

Materiály 2

25. 4. 

Sklo, hliník, umělé hmoty, kompozitní materiály / Makropulos, fejk, plovoučka a Ještěd

Materiály stavebních prvků. Přírodní a umělé. Trvanlivost, cena – výkon, kvalita. Low-cost vs. hi-tech. Ekologie výroby, života a likvidace. Sklo, teraco, lino, hliník, laminát, sádrokarton, cetris, překližka, polystyren, epoxyd, makrolon, korian a spol. Architektova dilemata, zábrany a výzvy. Příklady z praxe a otázky k promýšlení.

Přednášející: Ing. arch. Daria Balejová

Prezentace 2

9. 5.

Prezentace architektonického návrhu: text, grafika, model; základy grafiky, písma a barvy; různé techniky kresebné prezentace a možnosti digitálních úprav, skenování, Photoshop; fotografování modelů.

Přednášející: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Best of ZAN

16. 5.

Shrnutí základů architektonického navrhování. Přehled témat 1. semestru (vizuální vztahy, architektonická kompozice, geometrie ad.), přehled témat 2. semestru (architektonický návrh jako proces, místo ad.) a co v přednáškách nebylo. Příklad rozboru Vily Le Lac (Dům pro matku) od Le Corbusiera.

Přednášející: doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.