Ateliér volné zadání – ATVZ

Je možné zpracovávat zadání ze všech autorizačních oborů ČKA – architektura, urbanismus a územní plánování nebo krajinářská architektura.

Povinné zadání pro modul zahradní a krajinná tvorba |ZKA|

Návrh veřejného prostoru (náměstí, ulice, parku, nábřeží, vybrané části krajiny a podobně). Návrh musí obsahovat analýzu širších vztahů, funkčních, stanovištních a hydrologických podmínek, analýzu zastínění a převládajících větrů. Koncepční návrh musí obsahovat základní výšky, případně vrstevnice, prostorový koncept vegetace včetně uvažovaných typů a forem, identifikaci povrchů a základní údaje o navržených
architektonických prvcích, uměleckých dílech, schéma osvětlení a případně dopravní řešení. Terénní modelace budou doloženy řezy a modelem. Návrh bude doplněn textem objasňující koncept v rozsahu max. tří A4 stran.

Povinné zadání pro modul Prostorové plánování |PrP|

ATVZ Územní plán – návrh územního plánu bude vypracován pro území obce nebo pro část území velkého města. Obsah bude odpovídat textové a grafické části podle Přílohy číslo 7 k vyhlášce číslo 500/2006 Sb., se zvláštním důrazem na:

  • urbanistickou koncepci
  • koncepci veřejné infrastruktury
  • koncepci uspořádání krajiny
  • stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
  • vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Povinné zadání pro modul Development |DEV|

Práce bude zaměřena na projekty buď na zadání veřejné správy (veřejný projekt) nebo na soukromá zadání (soukromý projekt) s vyšším investovaným kapitálem než cca 100 mil. Kč. Práce bude obsahovat formulaci investiční strategie – funkce, lokalita, kvalita, kvantita, obhajoba zvolené lokality, formulace zadání klienta pro projektové práce na základě studie proveditelnosti, integrace zadání klienta do architektonického výrazu, dispozičního a konstrukčního řešení, vyhodnocení projektového návrhu (designu) a jeho optimalizace z pohledu budoucí hodnoty a investičních nákladů.

ATVZ Ateliér volné zadání si mohou studenti programu AU a AUKA zapisovat v ateliérech Achten, Cikán, Císler, Efler, Fingerová, Florián, Girsa, Hájek, Hlaváček, Hradečný, Chalupa, Juha, Klokočka,  Kohout, Kordovský, Koucký, Krátký, Kuzemenský, Lábus, Mádr, Plicka, Redčenkov, Rehwaldt, Salzmann, Sedlák, Seho, Sitta, Soukenka, Stempel, Suske, Šestáková, Šindlerová, Tesař, Trevisan, Valouch a Zmek.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.