Ateliér volné zadání – ATVZ

Je možné zpracovávat zadání ze všech autorizačních oborů ČKA – architektura, urbanismus a územní plánování nebo krajinářská architektura.

Povinné zadání pro modul zahradní a krajinná tvorba |ZKA|

Návrh veřejného prostoru (náměstí, ulice, parku, nábřeží, vybrané části krajiny a podobně). Návrh musí obsahovat analýzu širších vztahů, funkčních, stanovištních a hydrologických podmínek, analýzu zastínění a převládajících větrů. Koncepční návrh musí obsahovat základní výšky, případně vrstevnice, prostorový koncept vegetace včetně uvažovaných typů a forem, identifikaci povrchů a základní údaje o navržených
architektonických prvcích, uměleckých dílech, schéma osvětlení a případně dopravní řešení. Terénní modelace budou doloženy řezy a modelem. Návrh bude doplněn textem objasňující koncept v rozsahu max. tří A4 stran.

Povinné zadání pro modul Prostorové plánování |PrP|

ATVZ Územní plán – návrh územního plánu bude vypracován pro území obce nebo pro část území velkého města. Obsah bude odpovídat textové a grafické části podle Přílohy číslo 7 k vyhlášce číslo 500/2006 Sb., se zvláštním důrazem na:

  • urbanistickou koncepci
  • koncepci veřejné infrastruktury
  • koncepci uspořádání krajiny
  • stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
  • vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Povinné zadání pro modul Development |DEV|

Práce bude zaměřena na projekty buď na zadání veřejné správy (veřejný projekt) nebo na soukromá zadání (soukromý projekt) s vyšším investovaným kapitálem než cca 100 mil. Kč. Práce bude obsahovat formulaci investiční strategie – funkce, lokalita, kvalita, kvantita, obhajoba zvolené lokality, formulace zadání klienta pro projektové práce na základě studie proveditelnosti, integrace zadání klienta do architektonického výrazu, dispozičního a konstrukčního řešení, vyhodnocení projektového návrhu (designu) a jeho optimalizace z pohledu budoucí hodnoty a investičních nákladů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková