Ateliér volitelný – ATV

Zadání povinně volitelného ateliéru může být zpracováno na úlohy z aktuálně nabízených témat povinných ateliérů v příslušném semestru. Kromě témat stanovených v povinných ateliérech umožňuje ATV širší volbu zadání např. ateliér koncepční, ateliér výtvarné tvorby, ateliér průmyslového designu, ateliér designu nábytku nebo výstavy, realizační ateliér interiéru, ateliér BIM nebo ateliér interiéru navazující na ATRN, ateliér územního a strategického plánování nebo ateliér krajinářské architektury.

V rámci ATV může být rovněž řešeno zadání průzkumů pro urbanistický ateliér nebo jako stavebně historický průzkum pro ateliérová zadání v modulu PP. Zadání ATV může být stanoveno také individuálně, dohodou s vedoucím ateliéru, dle specifického zájmu studenta. Volitelný ateliér ATV programu A+U si mohou zapsat po dohodě s vedoucím ateliéru i studenti magisterského programu Průmyslový design. 

Pro modul prostorového plánování |PrP| se ateliér dá zpracovávat v jedné z následujících dvou variant

ATV varianta 1 – územní studie mikroregionu

Koncepční koordinační dokument, umožňující koordinovat koncepce (urbanistickou, krajinnou, infrastruktury) jednotlivých územních plánů v měřítku mikroregionu (správního obvodu obce s rozšířenou působností). Zaměří se zejména na (1) koordinaci nových zastavitelných ploch a koridorů s ohledem na polycentrické uspořádání a udržitelnou mobilitu v regionu a tím na předcházení negativních důsledků suburbanizace, (2)
koordinaci zelené infrastruktury zejména s ohledem na retenci vody v území, předcházení erozi, ÚSES a rekreační roli vegetace, (3) ochranu a rozvíjení krajinného rázu, (4) koordinaci dopravní, technické a občanské infrastruktury, včetně bezmotorové dopravy v krajině a (5) identifikaci území, kde je žádoucí zpracování podrobnější dokumentace - regulačního plánu nebo územní studie v podrobnosti zastavovacího plánu. Územní studii mikroregionu je možno zpracovávat v týmu spolu s regionální strategií pro totéž území.

ATV varianta 2 – regionální strategie

Předmět bude zaměřen na specifickou povahu regionálních strategií a jejich dílčích částí, s přímou návazností na poznatky z předmětů prostorové struktury 2 – prostorové uspořádání (PRS 2), analýzy a strategické plánování (UP 2 a UP 3), regionální plánování (RKP 1), prostorová informatika 1 – statistické metody (PRI 1)
a prostorová informatika 2 – GIS (PRI 2).

Základní obsah ateliérového projektu

  • Analytická část – Vypracování regionálních analýz na základě dostupných dat s využitím analytických nástrojů. Problémová analýza.
  • Návrhová část – Návrh regionálních strategií a jejich prioritních intervencí – cíle, priority, opatření, strategické intervence a jejich integrace. Regionální strategii je možno zpracovávat v týmu spolu s územní studií mikroregionu pro totéž území.

Pro modul development |DEV| studenti absolvují volitelný ateliér jako modelaci vlastního záměru s cílem upozornit na míru rizika a dopady na konkrétní projekt.

ATV Ateliér volitelný si mohou studenti programu AU zapisovat také v krajinářských ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.