Souhrnný katalog publikací

4771 výsledků

Autoři
Stempel, J. - Tesař, J. - Pištěk, P. - Hyblerová, A., - Mrázová, M.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.
Autoři
Petrus, E.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 66-73. ISBN 978-80-01-06770-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The aim of the paper is to offer a comparison between a burgher’s house and a modern townhouse. The current townhouse is a type of family, higher townhouse with more living rooms. Usually with three or more floors. The height significantly exceeds the width of the house. Townhouse is a type of family urban house with a strong connection to public space. This is an example of a low rise, high density housing. In Czech environment, townhouses are known in the form of burgher’s houses, which, like contemporary townhouses, offered life in the city and combined a place for both living and work. Over time, there was a great emphasis on representation the homeowner. A comparison of a burgher‘s house and a townhouse shows their common characteristics. Pointing out why the townhouse is typologically connected to the burgher house and why no other type of family houses is based on it. The comparison is made on a scale of the city, house, flat and room, but also within the target group of inhabitants. The result of this part of the research is the answer to two questions: Why is the burgher house of typological predecessors of the modern townhouse? What can we learn from it when designing a modern townhouse, focused on the urban environment of the Czech Republic?
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Související lidé
Anotace
Dokument obsahuje aktualizaci metodiky pro stanovení podílu stavebníka na výdajích obce nebo městské části na pořízení veřejné infrastruktury. Návrh vychází z analýzy poznatků ze zahraničí (analyzováno 7 zemí) a přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k právní úpravě územního plánování a postavení a hospodaření obcí. Zvolený postup byl posouzen též z hledisek organizačních nároků, ekonomických přínosů a rizik negativních dopadů na rozvoj území. Metodika bere v úvahu dostupnost potřebných vstupních dat a náročnost jejich zpracování vzhledem ke kapacitám obcí zejména s ohledem na potřebu pravidelné aktualizace podmínek spoluúčasti.
Autoři
Cejpová, M. - Poloprutský, Z. - Poučová, Š. - Bujok, A., - Rykl, M.
Publikováno v
The Civil Engineering Journal. 2020, 29(4), 518-533. ISSN 1805-2576.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
The article deals with metric survey documentation of medieval and early modern kitchens preserved in various types of buildings in the Czech Republic. Historic kitchens are important but still neglected technical monuments in terms of knowledge of their functional and structural aspects. As part of the student scientific project, surveys and metric survey documentation were carried out, which are the bases for the creation of diagrams of the spatial and structural arrangement of medieval and early modern kitchens. For the article, five very well-preserved kitchens were selected which represent three construction types of historical kitchens. For selected examples, their current metric survey documentation was evaluated. According to its quality and according to the character of a particular kitchen, the method of new metric survey documentation was chosen – 3D geodetic measurement (total station), Terrestrial Laser Scanning (point cloud and 3D model) and close range photogrammetry (point cloud and textured 3D model). The aim was to test and evaluate the informative possibilities of these technologies. Outputs are the description and the metric survey documentation of the selected kitchens. These outputs will be used in the passports of individual buildings to evaluate their construction development. The documentation will also allow the creation of generalizing schemes of spatial and structural arrangement of the individual types of kitchens.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06770-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The paper presents a project of a  small hamlet of traditional timber frame buildings transferred from different places to the greenfield by a village in Lower Zemplín region in south-eastern Slovakia. The complex will serve as community center for studying an development of regional arts, crafts and architectural heritage. Presented outline of the project contains a summary of motivational stimuli and short analysis of germinal trio of buildings – the selected local representatives of ancient frame structures with various wall fillings. The latest examples of such buildings can be sporadically found in the countryside, decaying without use and waiting for the soon vanish. The objects lack any monumental or museum protection and chance for preservation for the future. After being dismantled and transferred to the complex, they will be installed similarly to their original urban situation and restored using traditional techniques. Building substance of the objects will be the essential attraction of the area. Their premises will not serve to an ethnographic presentation of a traditional housing, but to the current cultural activities as are the alternative and folklore events, courses and studios of crafts, exhibitions of traditional structural artefacts as well as the contemporary local artists.
Autoři
Marek, A.
Publikováno v
In: 9th Annual on Architecture and Urbanism Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 81-86. ISBN 978-80-214-5903-8.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Paper deals with the changing role of chartered architects in the era of digitalisation in the construction industry and resulting new demands on their key activities during the design process.
Autoři
Marek, A. ed.
Publikováno v
Brno: Brno University of Technology, 2020. ISBN 978-80-214-5903-8.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Schulzová, K.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 14-21. ISBN 978-80-01-06770-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Kvalita životního prostředí v interiéru budov je důležitým faktorem, ovlivňujícím zdraví a pohodu obyvatelstva. Vedle rezidenční výstavby jsou jedním z typů staveb s nejpřísnějšími požadavky na kvalitu vnitřního prostředí školské stavby, zejména stavby pro předškolní výchovu dětí. Stavebně fyzikální parametry vnitřního prostředí budovy (denní osvětlení a proslunění, akustika, tepelně vlhkostní mikroklima) jsou z většiny předurčeny architektonickou koncepcí budovy. Architekt by si tedy měl být vědom dopadu rozhodnutí učiněných již ve fázi architektonické studie na kvalitu výsledného prostředí uvnitř budovy. V článku jsou prezentovány případové studie tří současných realizací mateřských škol. Světelné, akustické a tepelné parametry jejich vnitřního prostředí jsou analyzovány s použitím softwarových metod, s přihlédnutím k požadavkům platné legislativy. Souvislost architektonických aspektů budovy a vlastností jejího vnitřního prostředí je popsána v kontextu procesu architektonického návrhu. Tento článek je součástí rozsáhlejšího výzkumného projektu, který si klade za cíl přiblížit studentům architektury a začínajícím architektům zásady stavební fyziky, které je možno implementovat již ve fázi architektonické studie a povedou k vytvoření kvalitního životního prostředí uvnitř řešené budovy.
Autoři
Vorlík, P. ed. - Poláčková, T. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu poválečné architektury kolektivu doktorandů a akademických pracovníků Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze. A rovněž díky práci studentů semináře Poválečná architektura. Seminář existuje od roku 2015 jako alternativní cvičení v předmětu Dějiny architektury pro první ročník. Prvotní záměr spočíval v uvedení zájemců do podrobnějšího studia historické architektury, zejména do systematického mapování věrohodných pramenů, správného „čtení“ stavby in-situ a v neposlední řadě šlo také o seznámení s náležitostmi psaní odborného textu. Průzkumy vybraných poválečných staveb však záhy nabídly i další, podstatné subtéma – způsob, jak se k „mladé“ architektuře a minulosti jako společnost vztahujeme, jak s ní nakládáme a zda lze v budoucnu překonat do ní vtištěné limity nebo využít její potenciál.
Autoři
Zdráhalová, J. ed. - Mensing-de jong, A. ed., - Racon-Leja, K. ed.
Publikováno v
Dresden: Technische Universität Dresden Institut für Städtebau und Regionalplanung, 2020. ISBN 978-3-96532-484-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
The publication refers to the methodology of conducting international urban workshop regarding two border cities of Aš in Czech Republic and Selb in Germany. Partner universities participating in the program included TU Dresden (coordinator), CTU Prague, TU Delft TU Cracow, and ENSA Strasbourg. The program took part in 2019.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.