Lidé

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Autoři
Marková, J. - Holický, M. - Sýkora, M. - Drahorád, M. - Hrdoušek, V. - Ryjáček, P. - Lorenz, K., - Pospíšil, M.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13822.
Autoři
Lorenz, K.
Publikováno v
[Functional Sample] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Funkční vzorek
Související lidé
Anotace
Montážní přípravek usnadní zesilování zděných pilířů pravoúhlého tvaru pomocí ocelové objímky, která se skládá z nárožních úhelníků a vodorovných spojek z pásové oceli. Přípravek je určen především pro historické zdivo a je nastavitelný pro rozměry pilířů v rozsahu 300-1050 mm.
Autoři
Sýkora, M. - Marková, J. - Balík, L. - Brych, I. - Dobiáš, D. - Holický, M. - Jung, K. - Vokáč, M. - Lorenz, K. - Pospíšil, M., - Šenberger, T.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05866-4.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Monografie popisuje podrobně metodiku hodnocení spolehlivosti a životnosti staveb industriálního dědictví (pozemních a inženýrských staveb i mostů) včetně postupů získávání potřebných informací o skutečných vlastnostech materiálů, geometrii a zatížení vyšetřované konstrukce. Metodika zohledňuje rozdíly mezi hodnocením industriálních památek a navrhováním nových konstrukcí. Významné nejistoty související s materiálovými vlastnostmi železobetonu, litiny, oceli, zdiva nebo dřeva, chováním konstrukce i vlivy okolního prostředí je obtížné zohlednit prostřednictvím běžně používaných návrhových metod bez konzervativních předpokladů. Pro efektivní hodnocení a rozhodování o rekonverzích často unikátních industriálních staveb se v souladu s ČSN EN 1990 a ČSN ISO 13822 vychází ze statistických a pravděpodobnostních metod, které umožní lépe kvantifikovat nejistoty, zahrnout výsledky prohlídek a testů i nejistoty testových metod.
Autoři
Sýkora, M. - Marková, J. - Balík, L. - Holický, M. - Jung, K. - Lorenz, K. - Pospíšil, M. - Šenberger, T., - Vokáč, M.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Nedílnou součástí projektů pro nové využití staveb industriálního dědictví (budov i mostů) je ověření spolehlivosti a případný návrh opatření pro zajištění další životnosti a provozuschopnosti konstrukcí i bezpečnosti uživatelů. Při ověřování prostřednictvím často konzervativních postupů pro navrhování podle platných ČSN (především Eurokódů) nesplňuje mnoho industriálních staveb požadavky na spolehlivost. Přímé použití Eurokódů může naznačit nezbytnost nákladné rekonstrukce a související vysoké náklady mohou vést k neproveditelnosti projektů rekonverze. Nepřiměřené rekonstrukce navíc mohou vést ke ztrátám kulturních hodnot (ztráta autenticity konstrukce a jejího historického významu). Metodika se proto zaměřuje na ověřování a hodnocení spolehlivosti a životnosti železobetonových, ocelových a litinových konstrukcí; částečně také pak na zděné a dřevěné konstrukce. Doplňuje zásady Eurokódů, ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 pro hodnocení existujících konstrukcí, ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043.
Autoři
Lorenz, K.
Publikováno v
[Functional Sample] 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Funkční vzorek
Související lidé
Anotace
Montážní přípravek pro zajištění dřevěných stropních trámů při opravě poškozených zhlaví.
Autoři
Marková, J. - Holický, M. - Lorenz, K. - Hrdoušek, V. - Vašek, M., - Kučera, V.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Související lidé
Anotace
Norma ČSN 73 0038 zahrnuje soubor národních příloh pro hodnocení existujících konstrukcí včetně konstrukcí s hodnotou památky a podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822.
Autoři
Lorenz, K. - Pospíšil, M.
Publikováno v
In: Ecology and New Building Materials and Products 2014. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. pp. 322-325. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-188-7.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The article deals with a problem of determination the strength of masonry for low grade mortar. This situation can occur with fresh mortar or in historical massive buildings. Results of different equations according to several authors and standards were compared and expressed in graphs. Authors propose the minimum value of mortar strength being used in equation according to Eurocode 6 to obtain reasonable strength of masonry with so called “zero” mortar.
Autoři
Holický, M. - Lorenz, K.
Publikováno v
In: Zděné a smíšené konstrukce 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. pp. 30-33. ISBN 80-903502-8-3.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Spolehlivost zděných konstrukcí se dosud opírá o dlouhodobé tradice a předchozí zkušenosti. V souvislosti se zaváděním Eurokódů EN 1990 [1] a EN 1996 [2] do systému národních norem proto vznikají snahy o uplatnění pravděpodobnostní teorie spolehlivosti při kalibraci dílčích součinitelů materiálů a dalších součinitelů zděných konstrukcí. Tradičně používané zdicí prvky se však v jednotlivých evropských zemích liší a hodnoty různých součinitelů doporučované v nové evropské normě EN 1996 a navazujících evropských dokumentech nemusí zcela vyhovovat národním výrobkům a tradicím. Předložený rozbor spolehlivosti zděných konstrukcí vychází z dostupných experimentálních dat a mezinárodně přijatých teoretických modelů pro pevnosti materiálů. Ukazuje se, že hodnoty součinitelů doporučované v platné verzi EN 1996 jsou v našich podmínkách většinou konzervativní a zřejmě nehospodárné.
Autoři
Košatka, P. - Lorenz, K., - Vašková, J.
Publikováno v
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03463-1.
Rok
2006
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Související lidé
Anotace
Skriptum obsahuje základní poznatky z oblasti navrhování zděných konstrukcí: historii zděných konstrukcí, navrhování nevyztužených a vyztužených zděných prvků podle ustanovení evropských norem
Autoři
Holický, M. - Marková, J., - Lorenz, K.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2005.
Rok
2005
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Související lidé
Anotace
Tento dokument je jednou ze šesti národních příloh, které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí v ČR a také podrobněji vysvětlují vybrané články normy. Příloha NF uvádí doplňující pokyny k hodnocení existujících zděných konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.