Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru, člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2019
Anotace
Konference Škola architektury navazuje na stejnojmennou konferenci pořádanou v rámci SVK v roce 2017. Snahou je založit bienální opakování konferencí s tematikou vzdělávání na školách architektury. Konference Škola architektury bude také předznamenávat konferenci Evropské asociace architektonického vzdělávání (EAAE), kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v létě 2020. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education na Bartlett School of Architecture ve spolupráci s univerzitou ve Stuttgartu nebo konference britské Association of Architectural Educators (AAE) či výše zmíněné konference EAAE. Snahou konference Škola architektury je přinést téma architektonické výuky do popředí zájmu i v České republice. Jedná se zejména o témata propojení architektonické tvorby a výzkumu či prakticky orientovanou výuku, která nejsou v našem akademickém prostředí příliš rozšířená. Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. Představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. Podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 3. Poskytnout prostor pro kritickou diskusi na toto téma Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí. Skrze své příspěvky budou prezentovat své přímé zkušenosti s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Budou také osloveni studenti doktorského studia univerzit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se ve svém výzkumu zabývají architektonickým vzděláváním (např. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí, atd.). Přizváni budou i pedagogové fakult architektury v České republice, aby sdíleli své zkušenosti a jejich způsob výuky. Referáty budou prezentovány formou příspěvku v délce 10-15 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého bloku proběhne asi půlhodinová diskuse. Zahraniční hosté budou mít příspěvek dlouhý 30
Trvání projektu
2018
Anotace
Jednodenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů budou osloveni odborníci z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Tyto země byly zvoleny nejen pro geografickou i historickou blízkost, ale i a kvůli přístupu těchto zemí k problematice udržitelné architektury. Osloveni budou např. Andrea Deplazes (
Trvání projektu
2017-2018
Anotace
Live Projects představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém jsou projekty dovedeny až k realizaci. Jejich podoba je často ovlivněna spoluprací s investorem nebo budoucím uživatelem stavby. Kromě zpracování návrhu až do úrovně prováděcí dokumentace se student učí práci s rozpočtem, základům koordinace stavby, spolupráci s profesemi, dodavateli a řemeslníky, řízení projektu a také celé řadě měkkých dovedností jako např. organizaci týmové práce. Výuka Live Projects není v České republice rozšířena. Výzkum SGS se zaměří na analýzu již realizovaných projektů převážně ze zahraničí, vypracuje přehled požadavků kladených na studenty i pedagogy a představí různé metody jejich výuky.
Trvání projektu
2017
Anotace
Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. představit různorodost těchto přístupů 3. podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 4. připravit prostor kritickou diskusi na toto téma Konference se zaměří na aktuální tendence v architektonickém vzdělávání. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education pořádáná londýnským Bartlettem a universitou ve Stuttgartu anebo každoroční konference pod záštitou asociací EAAE nebo AAE) a snahou je přinést téma výuky architektury do popředí zájmu i u nás. Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí (ať už v skrze program Erasmus, bilaterální dohody anebo jako řádní studenti některé ze zahraničních škol) a setkali se v rámci svého pobytu s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Ve svém příspěvku představí průběh a výsledky procesu. Budou osloveni také studenti doktorského studia universit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se zabývají různými aspekty architektonického vzdělávání (například. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí atd.). Své zkušenosti a výstupy výzkumu budou prezentovat formou příspěvků v rozsahu 15-20 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého z nich proběhne přibližně půl hodinová diskuse. V úvodu konference budou přizváni také zástupci z řad vyučujících z ČR, kteří se rozhodli vyzkoušet v praxi alternativní způsob výuky anebo se zabývají metodikou, a také vyučující ze zahraničí. Bude oslovena například Anette Spiro z ETH Zurich, která učí řadu let ateliérovou tvorbu prvních ročníků tamní fakulty architektury a aktuálně zpracovává přesnou metodiku své výuky. Dále bude pozvána Jane Anderson, která vyučuje na Oxford Brooks University, a je spoluzakladatelkou Live Project Network - uskupení, které
Trvání projektu
2016
Anotace
Dvoudenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů jsme oslovili šest odborníků z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Rakousko a Německo je zvoleno nejen pro geografickou i historickou blízkost všech tří zemí, ale především pro úspěšnou účast týmů ze všech tří zemí na mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon a k
Trvání projektu
2016-2020
Anotace
Lidská činnost má negativní vliv na stav životního prostředí, včetně vyčerpávání zdrojů, znečištění a produkce odpadu. Vystavěné prostředí na tomto stavu významně participuje. Pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí je proto nutná změna přístupu k navrhování staveb. Architekti ale na tuto změnu nejsou dostatečně připraveni. Původcem je výuka na architektonických školách, které buď dominuje esteticko-provozní stránka architektonického návrhu nebo jsou stavěny do popředí pouze dílčí ekologické aspekty.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2013
Anotace
Konference je zaměřena na specifická kritéria ovlivňující návrh domu. Tato kritéria jsou mezioborová a spadají do kategorie udržitelných zdrojů energie. Energie je posuzována jak v procesu výroby stavebních materiálů a stavby domu, tak v období "života" domu a podílí se na podstatné části provozních nákladů spojených s užíváním domu. Aspekt energetické náročnosti budov významně ovlivňuje architektonický návrh již v konceptu. Konference umožní mezioborové setkání studentů fakult ČVUT, jejichž studijní focus se dotýká procesu architektonického návrhu. Cílem konference je poukázání na nutnost a podpora týmové spolupráce architektů s odborníky z ostatních technických oborů jako jsou strojírenství, elektrotechnika, informační technologie, doprava - vše se zaměřením na návrh "udržitelné" stavby. Z konference bude vydán sborník, výstupy budou publikovány na webové prezentaci konference a rovněž ve veřejných médiích.
Trvání projektu
2012
Anotace
Týden výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT soustřeďuje několik aktivit, které doposud probíhaly rozptýleně v rámci celého akademického roku. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě architektury ČVUT. Kolokvium-konference starších doktorandů (21. 5. 2012) a kolokvium-konference nových doktorandů (25. 5. 2012) umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia mezi sebou. Nedílnou součástí kolokvií-konferencí je týdenní (21. až 25. 5. 2012) výstava posterů všech zúčastněných doktorandů, doprovázená dvěma diskuzními večery, kterých se zúčastní i odborná veřejnost. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci.
Trvání projektu
2011-2013
Anotace
Solární Decathlon je prestižní mezinárodní soutěž pro všechny akreditované vysoké školy a univerzity, organizovaná U. S. Department of Energy. 20 vybraných studentských týmů soutěží v návrhu, výstavbě a provozu domu, jehož jediným zdrojem energie je sluneční záření a který je vysoce energeticky efektivní, cenově přijatelný a architektonicky hodnotný. Stěžejním cílem projektu je podání přihlášky na Solar Decathlon 2013. Dlouhodobým cílem projektu je získání účasti na Solar Decathlon 2013. Jedná se o dvouletý projekt, se začátkem v na jaře 2012 a ukončením v zimě 2013. Dalším cílem je studie solárního domu. Na této úloze budou zúročeny dosavadní teoretické i praktické zkušenosti členů řešitelského týmu i poznatky z dosavadní výzkumné práce na Ústavu navrhování II, který se od doby svého vzniku cílevědomě zabývá problematikou bydlení a udržitelného rozvoje.
Trvání projektu
2010
Anotace
Podstatou projektu je aplikace metody research by design v kombinaci s metodou design research a metodou případových studií (case studies) na tématu Ekologické obytné soubory. Předmětem úzké spolupráce mezi studenty DS a pedagogy bude návrh obytného souboru v konkrétní situaci, na kterém budou testovány různé stupně udržitelnosti v závislosti na programu projektu, volbě stavebních typů a různých materiálových variantách a zpětně vliv celého řešení na architektonický výraz domu. V rámci projektu bude současně testována metoda research by design v malém kolektivu - v ČR se bude jednat o první vědomý pokus práce touto metodou. V rámci řešení projektu budou využity odborné znalosti akademických pracovníků (navrhování a realizace udržitelných staveb, pedagogická praxe) v kombinaci s teoretickými znalostmi jednotlivých studentů DS (témata DP - Tendence udržitelného vývoje v architektuře, Vývoj typologie městského bydlení, Architektura a zdraví, Přírodní materiály v architektuře) a poznatky z

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.