S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Jan Pešta

Autoři
Beran, L. - Valchářová, V. - Vorlík, P. - Fragner, B. - Zikmund, J. - Kynčlová, B. - Doležal, Libor - Drahotušská, Zuzana - Dvořák, Václav - Dvořák, V. - Fragner, Gabriel - Freiwillig, Petr - Hlaváček, Emil - Hůlka, Rudolf - Jásek, Jaroslav - Jínová, Radka - Jirousková, Anna - Jiroušková, Šárka - Kašíková Sigmundová, A. - Koiš, Martin - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. Industriální topografie. ISBN 978-80-01-05395-9.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha
Anotace
Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, podpořeným na období 2011-2015 dotací z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity NAKI MK ČR (č. F11P01OVV0116). Industriální topografie umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného/budoucího potenciálu průmyslového dědictví. Industriální topografie svým mezioborovým záběrem slouží odborné i laické veřejnosti.
Autoři
Hodač, J. - Rykl, M. - Pešta, J., - Rákosníková, A.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2012.
Rok
2012
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Soubor plánů objektu Křížovnického sýpky vznikl na podkladě provedeného geodetického měření, podrobného místního šetření a při něm pořízené fotodokumentace. Fotomapy vnějších fasád objektu vznikly s využitím fotogrammetrické metody. Plány a fotomapy jsou vyhotoveny v měřítcích 1:50 (1:20) a jsou publikovány digitální podobě a některé také v podobě tištěné. V rámci projektu vznikly též detailní 3D modely dílčích partií objektu. Dalším výstupem projektu je komplexní dokumentace stavebně historického průzkumu objektu v podobě analytických plánů a textové části průzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.