Lidé
Martin Čeněk, foto Jiří Ryszawy

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Hlaváček zástupce vedoucího ústavu

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2018
Anotace
Jednodenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů budou osloveni odborníci z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Tyto země byly zvoleny nejen pro geografickou i historickou blízkost, ale i a kvůli přístupu těchto zemí k problematice udržitelné architektury. Osloveni budou např. Andrea Deplazes (
Trvání projektu
2016
Anotace
Dvoudenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů jsme oslovili šest odborníků z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Rakousko a Německo je zvoleno nejen pro geografickou i historickou blízkost všech tří zemí, ale především pro úspěšnou účast týmů ze všech tří zemí na mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon a k
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2013
Anotace
Konference je zaměřena na specifická kritéria ovlivňující návrh domu. Tato kritéria jsou mezioborová a spadají do kategorie udržitelných zdrojů energie. Energie je posuzována jak v procesu výroby stavebních materiálů a stavby domu, tak v období "života" domu a podílí se na podstatné části provozních nákladů spojených s užíváním domu. Aspekt energetické náročnosti budov významně ovlivňuje architektonický návrh již v konceptu. Konference umožní mezioborové setkání studentů fakult ČVUT, jejichž studijní focus se dotýká procesu architektonického návrhu. Cílem konference je poukázání na nutnost a podpora týmové spolupráce architektů s odborníky z ostatních technických oborů jako jsou strojírenství, elektrotechnika, informační technologie, doprava - vše se zaměřením na návrh "udržitelné" stavby. Z konference bude vydán sborník, výstupy budou publikovány na webové prezentaci konference a rovněž ve veřejných médiích.
Trvání projektu
2011-2013
Anotace
Solární Decathlon je prestižní mezinárodní soutěž pro všechny akreditované vysoké školy a univerzity, organizovaná U. S. Department of Energy. 20 vybraných studentských týmů soutěží v návrhu, výstavbě a provozu domu, jehož jediným zdrojem energie je sluneční záření a který je vysoce energeticky efektivní, cenově přijatelný a architektonicky hodnotný. Stěžejním cílem projektu je podání přihlášky na Solar Decathlon 2013. Dlouhodobým cílem projektu je získání účasti na Solar Decathlon 2013. Jedná se o dvouletý projekt, se začátkem v na jaře 2012 a ukončením v zimě 2013. Dalším cílem je studie solárního domu. Na této úloze budou zúročeny dosavadní teoretické i praktické zkušenosti členů řešitelského týmu i poznatky z dosavadní výzkumné práce na Ústavu navrhování II, který se od doby svého vzniku cílevědomě zabývá problematikou bydlení a udržitelného rozvoje.
Trvání projektu
2010
Anotace
Podstatou projektu je aplikace metody research by design v kombinaci s metodou design research a metodou případových studií (case studies) na tématu Ekologické obytné soubory. Předmětem úzké spolupráce mezi studenty DS a pedagogy bude návrh obytného souboru v konkrétní situaci, na kterém budou testovány různé stupně udržitelnosti v závislosti na programu projektu, volbě stavebních typů a různých materiálových variantách a zpětně vliv celého řešení na architektonický výraz domu. V rámci projektu bude současně testována metoda research by design v malém kolektivu - v ČR se bude jednat o první vědomý pokus práce touto metodou. V rámci řešení projektu budou využity odborné znalosti akademických pracovníků (navrhování a realizace udržitelných staveb, pedagogická praxe) v kombinaci s teoretickými znalostmi jednotlivých studentů DS (témata DP - Tendence udržitelného vývoje v architektuře, Vývoj typologie městského bydlení, Architektura a zdraví, Přírodní materiály v architektuře) a poznatky z

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.