V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15128

Ústav navrhování II

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Hlaváček, D.
Trvání projektu
2019
Anotace
Konference Škola architektury navazuje na stejnojmennou konferenci pořádanou v rámci SVK v roce 2017. Snahou je založit bienální opakování konferencí s tematikou vzdělávání na školách architektury. Konference Škola architektury bude také předznamenávat konferenci Evropské asociace architektonického vzdělávání (EAAE), kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v létě 2020. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education na Bartlett School of Architecture ve spolupráci s univerzitou ve Stuttgartu nebo konference britské Association of Architectural Educators (AAE) či výše zmíněné konference EAAE. Snahou konference Škola architektury je přinést téma architektonické výuky do popředí zájmu i v České republice. Jedná se zejména o témata propojení architektonické tvorby a výzkumu či prakticky orientovanou výuku, která nejsou v našem akademickém prostředí příliš rozšířená. Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. Představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. Podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 3. Poskytnout prostor pro kritickou diskusi na toto téma Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí. Skrze své příspěvky budou prezentovat své přímé zkušenosti s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Budou také osloveni studenti doktorského studia univerzit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se ve svém výzkumu zabývají architektonickým vzděláváním (např. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí, atd.). Přizváni budou i pedagogové fakult architektury v České republice, aby sdíleli své zkušenosti a jejich způsob výuky. Referáty budou prezentovány formou příspěvku v délce 10-15 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého bloku proběhne asi půlhodinová diskuse. Zahraniční hosté budou mít příspěvek dlouhý 30
Hlavní řešitel
Hlaváček, D.
Trvání projektu
2018
Anotace
Jednodenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů budou osloveni odborníci z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Tyto země byly zvoleny nejen pro geografickou i historickou blízkost, ale i a kvůli přístupu těchto zemí k problematice udržitelné architektury. Osloveni budou např. Andrea Deplazes (
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Projekt si klade za cíl, stejně jako v úspěšném předcházejícím ročníku, na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby (předpoklad - věžě) z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2017
Anotace
Projekt si klade za cíl na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Hlavní řešitel
Malošíková, Š.
Trvání projektu
2017-2018
Anotace
Live Projects představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém jsou projekty dovedeny až k realizaci. Jejich podoba je často ovlivněna spoluprací s investorem nebo budoucím uživatelem stavby. Kromě zpracování návrhu až do úrovně prováděcí dokumentace se student učí práci s rozpočtem, základům koordinace stavby, spolupráci s profesemi, dodavateli a řemeslníky, řízení projektu a také celé řadě měkkých dovedností jako např. organizaci týmové práce. Výuka Live Projects není v České republice rozšířena. Výzkum SGS se zaměří na analýzu již realizovaných projektů převážně ze zahraničí, vypracuje přehled požadavků kladených na studenty i pedagogy a představí různé metody jejich výuky.
Hlavní řešitel
Malošíková, Š.
Trvání projektu
2017
Anotace
Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. představit různorodost těchto přístupů 3. podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 4. připravit prostor kritickou diskusi na toto téma Konference se zaměří na aktuální tendence v architektonickém vzdělávání. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education pořádáná londýnským Bartlettem a universitou ve Stuttgartu anebo každoroční konference pod záštitou asociací EAAE nebo AAE) a snahou je přinést téma výuky architektury do popředí zájmu i u nás. Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí (ať už v skrze program Erasmus, bilaterální dohody anebo jako řádní studenti některé ze zahraničních škol) a setkali se v rámci svého pobytu s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Ve svém příspěvku představí průběh a výsledky procesu. Budou osloveni také studenti doktorského studia universit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se zabývají různými aspekty architektonického vzdělávání (například. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí atd.). Své zkušenosti a výstupy výzkumu budou prezentovat formou příspěvků v rozsahu 15-20 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého z nich proběhne přibližně půl hodinová diskuse. V úvodu konference budou přizváni také zástupci z řad vyučujících z ČR, kteří se rozhodli vyzkoušet v praxi alternativní způsob výuky anebo se zabývají metodikou, a také vyučující ze zahraničí. Bude oslovena například Anette Spiro z ETH Zurich, která učí řadu let ateliérovou tvorbu prvních ročníků tamní fakulty architektury a aktuálně zpracovává přesnou metodiku své výuky. Dále bude pozvána Jane Anderson, která vyučuje na Oxford Brooks University, a je spoluzakladatelkou Live Project Network - uskupení, které
Hlavní řešitel
Hlaváček, D.
Trvání projektu
2016
Anotace
Dvoudenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů jsme oslovili šest odborníků z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Rakousko a Německo je zvoleno nejen pro geografickou i historickou blízkost všech tří zemí, ale především pro úspěšnou účast týmů ze všech tří zemí na mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon a k
Hlavní řešitel
Hlaváček, D.
Trvání projektu
2016-2020
Anotace
Lidská činnost má negativní vliv na stav životního prostředí, včetně vyčerpávání zdrojů, znečištění a produkce odpadu. Vystavěné prostředí na tomto stavu významně participuje. Pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí je proto nutná změna přístupu k navrhování staveb. Architekti ale na tuto změnu nejsou dostatečně připraveni. Původcem je výuka na architektonických školách, které buď dominuje esteticko-provozní stránka architektonického návrhu nebo jsou stavěny do popředí pouze dílčí ekologické aspekty.
Hlavní řešitel
Kohout, L.
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Výzkum se zabývá pozicí architekta v procesu integrálního návrhu. Integrální návrh je metoda navrhování vysoce komplexních budov, při kterém je již od začátku přítomná část širšího okruhu osob činých v procesu návrhu a výstavby. Tím, že spolu specialisté pracují již na počáteční koncepci dochází k velkým úsporám díky synergickému návrhu jednotlivých součástí budovy.
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Projekt si klade za cíl na základě experimentu realizovat minimálně dva maximálně čtyři architektonické prvky či části stavby z obnovitelných materiálů, běžně k těmto ůčelům nepoužívaných. Přínosem by měl být takový návrh , který by svým inovativním přístupem přispěl k udržitelnosti fyzického stavění včetně tomu předcházejícího architektonického návrhu. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.