15128

Ústav navrhování II

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Čeněk, M.
Trvání projektu
2024
Anotace
Konference Škola architektury III navazuje na konference Škola architektury z roku 2017 a Škola architektury II z roku 2019 a obnovuje tímto snahu (přerušenou pandemii covidu) o založení konferencí, které by se bienálně věnovaly tématu architektonického vzdělávání. Téma architektonického vzdělávání je dlouhodobým výzkumným tématem Ústavu navrhování II. V tomto roce by měla být konference zaměřena na téma design-build projektů, tedy projektů, které studenti a studentky architektury v rámci výuky navrhují i staví. Důvodem volby tohoto tématu je pobyt docenta Sommerfelda z Coloradské univerzity v Denveru, který bude v dubnu 2024 na čtrnáct dnů na FA ČVUT. Docent Sommerfeld, jeden z předních vyučujících design-build projektů ve Spojených státech, kde má tento způsob výuky své kořeny a je nejvíce rozšířen, bude na fakultě architektury působit v rámci programu Fulbright Specialist, který poskytuje Fulbrightova komise v ČR. Cílem jeho pobytu je pomoci zkvalitnit a rozšířit výuku design-build projektů na FA ČVUT (která by mj. dovolila užší propojení s technickými předměty a tedy i např. testování některých výzkumných hypotéz), a také prověřit možnosti spolupráce mezi FA ČVUT a CU Denver (např. formou letní školy, společného výzkumného tématu). Konference Škola architektury III by měla být jedním z prostředků, skrze které se Rick Sommerfeld seznámí s fungováním design-build projektů v ČR (v tomto případě viděných očima studentů a studentek). FA ČVUT má s tímto způsobem výuky již více než desetiletou zkušenost. Postupně dochází k profesionalizaci formální stránky procesu. Málo prostoru bylo ale zatím věnováno sdílení různých zkušeností z výuky a rozmýšlením dalšího směřování (např. užší spolupráce s odbornými předměty, zapojení výzkumných témat do výuky atd.). Konference si tedy klade tyto hlavní cíle: - Sdílet aktuální přístupy k design-build výuce v ČR - Přivést do diskuse zahraniční zkušenosti - Připravit prostor pro kritickou diskusi na toto téma - Umožnit síťování mezi
Hlavní řešitel
Waloszková, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023
Anotace
Adaptabilita budov je nástroj, který umožňuje prodloužit životnost stavby, aniž by to znamenalo významný dopad na životní prostředí spojený s vysokými investicemi do konstrukce budovy a infrastruktury. Předčasné demolici budov nebo jejich částí z důvodu nevyhovujících prostorových, vizuálních, ekonomických a technických požadavků by se mnohdy dalo předejít. U návrhu nových budov se často nepočítá s možností adaptace v průběhu životního cyklu budovy. Tato práce se zabývá tím, jak může budova svou formou efektivně reagovat na změny a tím šetřit materiální i finanční zdroje potřebné k obnově budov.
Hlavní řešitel
Hlaváček, D.
Trvání projektu
2023-2025
Anotace
Cílem projektu je vývoj nového typu dřevo-betonových mostních konstrukcí se vzdálenou kontrolou provozních podmínek a se systémem zajištění vysoké bezpečnosti provozu. Součástí je návrh systému flexibilního projektování monitorovaných dřevo-betonových mostů. Nové technické řešení výrazně sníží náklady na výstavbu, ale i na preventivní a prediktivní údržbu. Poznatky získané v projektu vyústí do formulace Technických podmínek výstavby dřevo-betonových mostů na území ČR. Řešení obsahuje i vývoj informačního modelu stavby s následným využitím v databázi informací o návrhu, výstavbě a provozu mostu po dobu plánované životnosti. Informační model stavby bude součástí sítě se sdílením dat pro plánování výstavby a oprav mostů připravované SKANSKA, MATRIX, ČZU, ČVUT, TU Ostrava, ŘSD ČR, SFDI a MZe ČR, které jsou aplikačními garanty.
Hlavní řešitel
Hlaváček, D.
Trvání projektu
2022
Anotace
Systematizace realizovaných projektů na Ústavu navrhování II z let 2011-2022 v rámci nově vzniklé platformy 1:1 lab na Ústavu navrhování II. Vytvoření studijních materiálů (texty, obrazové materiály, video), které budou sloužit jako metodický podklad pro studenty, kteří pracují na nových design-build projektech na Fakultě architektury ČVUT. Vytvoření interaktivní mapy již realizovaných projektů. Doprogramování webových stránek platformy 1-1lab.cz. Nasazení materiálů na webové stránky platformy 1-1lab.cz. Odborně bude práce podpořena znalostmi získanými v rámci výzkumu proběhlých na ÚN II („Live Projects ve výuce architektury“, „Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury“). Výstup(y) projektu: - texty (v českém i anglickém jazyce), obrazové materiály, video, interaktivní mapa, k realizovaným design-build projektům na Ústavu navrhování II - nasazení na webové stránky platformy 1:1 lab
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Projekt si klade za cíl na základě ateliérového zadání (ATRN, ATVZ,ATV) realizovat vlastní architektonické řešení sběru a distribuce dešťové vody ve sdílených částech vytipovaných vnitrobloků pražských městských částí. Konkrétní místa pro realizaci těchto prvků budou vybrána ve spolupráci se spolkem Bieno (vnitrobloky.cz). Stavby budou prováděny též ve spolupráci s odbory životního prostředí jednotlivých MČ. Cílem jsou takové návrhy, které svým inovativním přístupem přispějí ke zlepšení prostředí vyprahlého města v letním období. Vybraný návrh bude realizován ve vícečlenném studentském týmu pod metodickým vedením vedoucích ateliéru v rámci semestrálního projektu – volného zadání, realizační projekt. Během semestru budeme iniciovat společnou diskusi nad rozpracovanými projekty se zástupci zadavatele a iniciátora – Spolku Bieno - jako zpětnou vazbu pro studenty, součástí budou i přednášky, týkající se podmíněných technologií. Metoda „learning by doing“ aplikovaná v ateliérech ÚN II byla velmi úspěšná a cílem nového projektu je zúročit nabyté zkušenosti a posunout zadání, proces i výsledek dále a umožnit dalším studentům získat cenné zkušenosti. Metoda práce: návrh, posouzení – výběr, rozvaha o materiálu a potřebném množství, sestavení rozpočtu – posouzení ceny, realizace návrhu v reálném měřítku a materiálu, uplatnění výsledku v reálném místě Výstup(y) projektu: Reálné modely prvků 1:1 navrhovaných úprav vnitrobloku jako výuková metoda profesionalizace studentů. Téma řeší zásadní problém udržitelného hospodaření s vodou v urbánních ekosystémech.
Trvání projektu
2019
Anotace
Konference Škola architektury navazuje na stejnojmennou konferenci pořádanou v rámci SVK v roce 2017. Snahou je založit bienální opakování konferencí s tematikou vzdělávání na školách architektury. Konference Škola architektury bude také předznamenávat konferenci Evropské asociace architektonického vzdělávání (EAAE), kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v létě 2020. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education na Bartlett School of Architecture ve spolupráci s univerzitou ve Stuttgartu nebo konference britské Association of Architectural Educators (AAE) či výše zmíněné konference EAAE. Snahou konference Škola architektury je přinést téma architektonické výuky do popředí zájmu i v České republice. Jedná se zejména o témata propojení architektonické tvorby a výzkumu či prakticky orientovanou výuku, která nejsou v našem akademickém prostředí příliš rozšířená. Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. Představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. Podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 3. Poskytnout prostor pro kritickou diskusi na toto téma Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí. Skrze své příspěvky budou prezentovat své přímé zkušenosti s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Budou také osloveni studenti doktorského studia univerzit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se ve svém výzkumu zabývají architektonickým vzděláváním (např. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí, atd.). Přizváni budou i pedagogové fakult architektury v České republice, aby sdíleli své zkušenosti a jejich způsob výuky. Referáty budou prezentovány formou příspěvku v délce 10-15 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého bloku proběhne asi půlhodinová diskuse. Zahraniční hosté budou mít příspěvek dlouhý 30
Trvání projektu
2018
Anotace
Jednodenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů budou osloveni odborníci z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Tyto země byly zvoleny nejen pro geografickou i historickou blízkost, ale i a kvůli přístupu těchto zemí k problematice udržitelné architektury. Osloveni budou např. Andrea Deplazes (
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018
Anotace
Projekt si klade za cíl, stejně jako v úspěšném předcházejícím ročníku, na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby (předpoklad - věžě) z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2017
Anotace
Projekt si klade za cíl na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Trvání projektu
2017-2018
Anotace
Live Projects představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém jsou projekty dovedeny až k realizaci. Jejich podoba je často ovlivněna spoluprací s investorem nebo budoucím uživatelem stavby. Kromě zpracování návrhu až do úrovně prováděcí dokumentace se student učí práci s rozpočtem, základům koordinace stavby, spolupráci s profesemi, dodavateli a řemeslníky, řízení projektu a také celé řadě měkkých dovedností jako např. organizaci týmové práce. Výuka Live Projects není v České republice rozšířena. Výzkum SGS se zaměří na analýzu již realizovaných projektů převážně ze zahraničí, vypracuje přehled požadavků kladených na studenty i pedagogy a představí různé metody jejich výuky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.