Diplomní seminář – DSN (AU, AUKA)

Diplomní seminář předchází diplomnímu projektu a je možné ho zpracovat v následujících variantách

  • analýzy DP řešeného území – v tom případě by student neměl být seznámen s konkrétním programem diplomního projektu.
  • rešerše typologie DP řešených staveb – v tom případě by student neměl znát konkrétní místo zadání diplomního projektu
  • případné další varianty jsou možné po dohodě s vedoucími ateliéru/odsouhlasené vedením FA

Povinné zadání pro modul Development (DEV)

Diplomní seminář bude kromě obecných analýz (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), dále stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) obsahovat i základní podklad pro zpracování studie proveditelnosti (odhady o ceny pozemku, výši jednotkových cen na nákladové i výnosové straně).

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.