Lidé

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Autoři
Hainc, J. - Šimaiová, A. - Horáková, Z. - Čtyroký, J. - Hudeček, T., - Boháč, O.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Soubor specializovaných map - variant možného administrativního samosprávného členění území Prahy - sloužící jako podklad pro rozhodování o změně statutu města a případné změny Zákona o hl. m. Praze.
Autoři
Hainc, J. - Čtyroký, J. - Horáková, Z. - Gardoňová, A. - Hudeček, T. - Švecová, L., - Jiráček, Š.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Soubor specializovaných map - variant možného administrativního státně-správního členění území Prahy - sloužící jako podklad pro rozhodování o změně statutu města.
Autoři
Maier, K. - Vorel, J. - Vozáb, J. - Bečka, M. - Čtyroký, J. - Klápště, P. - Peltan, T. - Svobodová, K. - Dodoková, A. - Klápšťová, E., - Cach, J.
Publikováno v
Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4198-7.
Rok
2012
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha se zabývá udržitelným rozvojem území a jeho souvislostmi, zejména vztahy k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji, životnímu prostředí, ekonomice a společnosti.
Autoři
Maier, K. - Čtyroký, J. - Franke, D., - Vorel, J.
Publikováno v
[Software] 2010.
Rok
2010
Podkategorie
Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný)
Anotace
Manuál k ArcGIS skriptům, který byl vytvořen v rámci projektu: "WD 07-07-4 - Koncepce územního plánování a disparity v území." Navazuje na téma, které bylo v rámci tohoto projektu již zpracované a to na: "Indikátory udržitelného rozvoje území". V rámci tohoto tématu byla identifikována řada indikátorů, které mohou být použity k vyhodnocování udržitelnosti koncepce územního rozvoje.
Autoři
Maier, K. - Vorel, J. - Čtyroký, J. - Dodoková, A., - Mulíček, O.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Rok
2009
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Ukazatele slouží pro zjišťování dopadů územního plánování na udržitelný rozvoj jako doplněk k standardnímu rozboru udržitelného rozvoje území. Metoda využívá databáze sledovaných jevů vyžadované v Příloze 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dalších veřejně dostupných dat pořizovaných ČSÚ pro sekundární analýzu.
Autoři
Mulíček, O. - Sýkora, L. - Maier, K. - Čtyroký, J., - Franke, D.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2008.
Rok
2008
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Functional Urban Areas (FUA) are parts of Local Labour Systems (LLS) where a strong linkage of population
Autoři
Maier, K. - Vorel, J. - Čtyroký, J., - Dodoková, A.
Publikováno v
In: České podnikatelství v evropském prostoru 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2008, pp. 128-136. ISBN 978-80-7372-430-6.
Rok
2008
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Práce se věnuje problematice disparitního územního vývoje v regionech a na lokální úrovni. Zabývá se vzájemným vztahem tohoto vývoje a činnosti územního plánování. Pro posouzení tohoto vztahu vymezuje pět okruhů udržitelného rozvoje v území relevantních pro problematiku sledovanou územním plánováním. Pro každý okruh vymezuje indikátory, které mají dostatečnou vypovídací hodnotu pro popis udržitelného rozvoje území v čase (indikace trendu) anebo srovnáním s referenčním územím (komparativní indikace).
Autoři
Maier, K. - Vorel, J. - Čtyroký, J., - Grill, S.
Publikováno v
In: Sborník z 15. ročníku mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2008. Ostrava: Tanger, 2008. p. 1-11. ISBN 978-80-254-1340-1.
Rok
2008
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The goal of the research presented was to create the tool that could help to define, predict and assess ex-antem sustainability of plans for development of an urban territory. The model is intended for simulation of urban development dynamics on local scale (urban municipality). The tool uses model representation of urban environment that reflects the externalities that stem out from various types of land uses and relative accessibility of each site in the represented area. The dynamics of the model is above all influenced by positive and negative externalities from uses in immediate neighborhood, spatial accessibility of the site, spatial accessibility of the infrastructure, spatial and functional constraints of spatial development declared as by-law regulatives, and transformation cost connected to change from one function to another.
Autoři
Maier, K. - Čtyroký, J. - Vorel, J., - Franke, D.
Publikováno v
Praha: ABF, 2008. ISBN 978-80-86905-47-1.
Rok
2008
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace se věnuje tématu udržitelného rozvoje v celé šíři jeho chápání a přináší přehled o hledání udržitelného modelu osídlení a sídel v různých dobách a různých zemích. Podrobněji se zabývá tím, jak se udržitelnost rozvoje území sleduje a hodnotí ve vybraných zemích včetně České republiky. Na případových studiích se osvětlují možnosti sledování udržitelnosti územního rozvoje v kontextu českého územního plánování; přitom se využívají ukazatele vycházející z dostupných dat veřejných informačních systémů a ze sledovaných údajů územně analytických podkladů podle stavebního zákona a vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Autoři
Maier, K. - Vorel, J. - Čtyroký, J., - Drda, F.
Publikováno v
In: Sustainable development of regions. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 73. ISBN 978-80-01-03735-5.
Rok
2007
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
The assessment of sustainability development has become the common part of urban planning practice. So far there are not explicit and operational criteria that would help the public as well as planning offices to assess ex antem the benefits and costs that the planning concepts bring to the territorial and community development. The goal of the research was to create a model that would enable in advance evaluation of the impact of the planning concepts that are operationalized in the forms of planning documents, prescriptions and regulations on the future quality of the environment.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.