Lidé

Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Projekt Virtuální Akademie vychází z úzkého vztahu mezi prostorem a tvorbou vzpomínek v lidské paměti. Této spojitosti využívají různé paměťové techniky, například paměťové paláce. Ty usnadňují lidem uložení velkého množství informací do dlouhodobé paměti a jsou využívány například pro učení se cizích jazyků. Koncept Virtuální Akademie využívá principů paměťových technik aplikovaných v prostředí virtuální reality. Virtuální realita umožňuje dopředu připravit uživateli vhodný prostor i informace určené k naučení se a kombinuje tím výhody média i techniky samotné.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2013
Anotace
Konference starších doktorandů, konference nových doktorandů a výstava posterů v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT soustřeďuje několik aktivit, které doposud probíhaly rozptýleně v rámci celého akademického roku. V roce 2012 proběhl jeho 1. ročník. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT. Konference starších doktorandů a konference nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Konference doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci. V době Týdne vědy a výzkumu probíhají též obhajoby disertačních prací a státní závěrečné zkoušky letního semestru. Na všechny výše uvedené akce je pozvaná i odborná veřejnost, prostřednictvím webových stránek Fakulty architektury ČVUT.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2013-2014
Anotace
Od roku 2007 se Fakulta Architektury podílí na činnosti Institutu Intermédií; společném experimentálním studiu spojujícím výuku technických a uměleckých škol (ČVUT+AMU). Mezi instalovaná technická zařízení patří i CAVE - virtuální stereoskopický zobrazovací systém, ve kterém je trojrozměrná projekce vnímána skrz polarizační brýle. Spojení tohoto systému se zařízením Kinect vytváří intuitivní rozhraní pro pohyb ve virtuální scéně. Smyslem uvažovaného projektu je virtuální podoba různých prostorů, popisovaných v předmětu Architektonická Kompozice. Jedná se o způsob aplikace současného technického média ve výuce tradičního předmětu, kde text a dvourozměrný obraz nahradí imersivní trojrozměrný prožitek. Platforma, vzniklá na základě tohoto projektu, má ambici stát se nástrojem budoucích architektů a umožnit jim reálně prožívat navrhované prostory. Abstraktní pojmy se tak opět stanou reálnou zkušeností, která zasahuje nejen racionální rovinu myšlení, ale prostupuje i do emocionální sféry vn
Trvání projektu
2012
Anotace
Česko-slovenská konference je tématicky zaměřena na problematiku dvou zásadních nových otázek v architektuře a urbanismu: udržitelného rozvoje a nových metod výzkumu a navazuje na konferenci, která se uskutečnila v červnu 2011 v Praze a navázala na tradiční konference doktorandů brněnské FA VUT a bratislavské FA STU. Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia fakult architektury v Brně, Bratislavě a Praze se zvláštním důrazem na podporu myšlenek udržitelného rozvoje a rozvoje metodologie výzkumu v architektuře, výstavbě, urbanismu a prostorovém plánování. Důležitým cílem konference je podpora výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny pří

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.