Filosofie, sociologie a psychologie III (Filosofie I)

Předmět zachycuje vývoj filosofického myšlení ve vazbě na kulturně-civilizační vývoj od starověku přes středověk až k renesanci. Cílem je vytvoření zakladu pro porozumění dalším oborům, zejména dějinám a teorii architektury, dále sociologii, uměni a estetice. Studenti jsou vedeni k tomu, aby především architektuře a urbanismu porozuměli z hlediska dějinných proměn potřeb, hodnot a aspiraci. Cílem je dále podnítit ve studentech schopnost uvažovat v souvislostech překračujících hranice oboru a specializace a schopnost zaujímat a náležitě formulovat vlastní stanoviska. K přednáškám se průběžně promítá rozsáhla dokumentace včetně ukázek z architektury, techniky a uměleckých děl (mj. úryvky z filmů, oper atd.).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková