Dějiny a teorie architektury I

Předmět je úvodem do studia dějin architektury. Seznamuje se souvislostmi architektury hlavních historických období a hledá jejich odkaz do mladších období až do současnosti. Podrobněji se zabývá architekturou pravěku a starověku. Semináře a exkurse sledují podobu, terminologii a uplatnění řádového tvarosloví a typologických principů, vytvořených především v Římě a Řecku, na historických stavbách v průřezu celých dějin architektury. Na cvičeních se studenti si osvojí povědomost o všudypřítomném formálním odkazu řádového tvarosloví a mohou se podílet na aktuálním výzkumu dějin architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková