Dějiny a teorie architektury III

Předmět je věnován architektuře renesance a baroka, a to se zaměřením na střední Evropu a země někdejší Koruny české, ale také s přesahem směrem k mimoevropské architektuře (Mexiko, Peru, Filipíny). Zvláštní pozornost je opět věnována obdobím a architektům, kteří výrazně ovlivnili podobu našeho kulturního dědictví. Studenti by měli získat schopnost porozumět další významné kapitole našich dějin architektury, jak pokud jde o formální jazyk architektury (řádové tvarosloví), tak pokud jde o používané historické konstrukce a celkový společenský kontext (zásadní změny v politickém a ekonomickém uspořádání raně moderní Evropy, globalizace evropské civilizace, vědecká revoluce 17. století). Získané znalosti jim umožní lépe se orientovat při práci na projektech zaměřených na renovace historických objektů a při zásazích do historického prostředí i lépe pochopit postavení profese architekta v moderní době.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.