Lidé

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Vorlík, P.
Trvání projektu
2018-2022
Anotace
České poválečné architektuře je v posledních letech věnována intenzivní pozornost odborné i laické veřejnosti. Vznikají desítky publikací, výstav a výzkumných projektů, které se soustředí zejména na fenomén optimistických šedesátých let a na dozvuky této éry v letech sedmdesátých. Architektura následujícího období zatím bohužel zůstává zcela mimo pozornost. Osmdesátá léta si však, i přes normalizační společensko-politické souvislosti, zaslouží podrobnější zkoumání. Přinesla mnoho nových myšlenek. Navzdory politickým restrikcím do Československa ze zahraničí prosakovaly soudobé teorie, včetně postmoderní humanizace moderního, resp. zprůmyslněného stavebnictví a prvních náznaků zodpovědnějšího přístupu ve vztahu k životnímu prostředí. Mnoho aktivit a diskusí odborné architektonické obce dostávalo ráz hledání paralelní, polidštěné reality (např. Urbanity, Malovaná architektura) a v druhé polovině dekády tento společenský kvas jistě zrcadlil i postupné rozvolňování režimu. Spolu s dozvuky projektů let šedesátých a sedmdesátých a souběžně s vrcholně centralizovanou, zpolitizovanou standardní produkcí osmdesátých let se tak i ve stavební praxi postupně prosazovaly souběžné, alternativní proudy a vysoké ambice přesahující sevřenou atmosféru doby i hranic socialistické země. Projekt NAKI se soustředí na mapování architektury daného období, jejího teoretického pozadí, konkrétních projektů a staveb, interiérů, konstrukcí, a v neposlední řadě i na zaznamenání současného stavu sledovaného stavebního fondu.
Hlavní řešitel
Vorlík, P.
Trvání projektu
2017
Anotace
Konference si klade za cíl tematizovat proměny barevnosti v architektuře jakožto odrazu dobových teorií, společenské atmosféry, dostupnosti stavebních materiálů a technologií, i trendů ve výtvarném umění a v designu. Příspěvky se zaměří zejména na vývoj v Československu druhé poloviny dvacátého století, s možným přesahem v prostoru i čase. Konference usiluje postihnout rovněž fenomén morálního i fyzického stárnutí, vrstvení a vliv místního kontextu. Konference umožní prezentovat dílčí výsledky výzkumu doktorandů na FA a FSV ČVUT v Praze a na dalších vysokých školách se zaměřením na architekturu, výtvarné umění, stavební technologie a humanitní vědy. Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou hromadného emailu, plakátů v prostorách dotčených vysokých škol, na webových stránkách FA ČVUT v Praze i na nově vytvořeném oborovém portálu http://povalecnaarchitektura.cz. O konání konference budou informovány další univerzity v České republice a na Slovensku i další odborná a výzkumná pracoviště (Národní památkový ústav, Akademie věd ad.). Výstupem konference bude elektronická recenzovaná publikace, o rozsahu cca 200 stran (dle počtu účastníků), která vyjde v průběhu akademického roku 2017/2018. Téma barevnosti v architektuře je koncipováno v návaznosti na výzkumný projekt "Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu" (SGS15/220/OHK1/3T/15) ve třetím roce jeho trvání.
Hlavní řešitel
Vorlík, P.
Trvání projektu
2010
Anotace
Projekt je zaměřen na vytvoření internetové interaktivní databáze respektive učební pomůcky pro výuku dějin architektury. V databázi založené na upravené platformě Registru ČVUT jsou soustředěny záznamy o vybraných klíčových dílech a osobnostech architektury dvacátého století (základní data, autorství, obrazová dokumentace ), které bude možno interaktivně filtrovat do tematických skupin nebo spojovat do synoptických (vztahových) a chronologických map.
Hlavní řešitel
Vorlík, P.
Trvání projektu
2007
Anotace
Výstava studentských projektů na téma revitalizace a konverze průmyslových objektů a areálů jako "podnět nebo nástroj rozvoje území" proběhne v rámci konference na 4. mezinárodním bienále Industriální stopy 2007. Mezioborové, mezinárodní setkání pořádané VCPD ČVUT proběhne v září 2007 jako součást aktivit k 300. výročí založení Českého vysokého učení technického. Cílem výstavy a katalogu studentských projektů bude nabídnout alternativu k zavedené projekční a developerské praxi, konfrontovat atmosféru a hodnoty stop průmyslového věku se současnými ambicemi architektury a stavební realitou. Výstava a katalog studentských projektů jsou také mezifakultní respektive meziuniverzitní aktivitou, která umožňuje vzájemnou konfrontaci, srovnání více či méně odlišných přístupů k výuce této problematiky. Koordinátora a iniciátora představuje v osobě VCPD především ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.