Lidé

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Autoři
Plos, J. ed. - Řezáč, V. ed., - Urbánek, P. ed.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Spatial Planning, 2022. ISBN 978-80-01-07112-0.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Ve skriptech naleznete výtah z přednášek vyzvaných odborníků zastupujících architekty, developery, urbanisty, ekonomy, specialisty na realitní trh a právníky. Autoři přednášek současně garantují jednotlivé části kurzu a spolu s dalšími lektory, odborníky z aktivní praxe, konzultují případové studie.
Autoři
Matuška, T. - Plos, J. - Kuzmič, M. - Mančík, Š. - Pomyjová, E. - Vácha, T., - Liška, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2021. Report no. TL02000357-V4.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Účelem případové studie bylo ověření postupu přípravy stavebního projektu s využitím nástroje KVEST.cz včetně dílčích manuálů a šablon. Náplní studie pak byla spolupráce řešitelského týmu při tvorbě strategie revitalizace statku a zadání projektu pro objekt školní budovy ve vazbě na celkovou koncepci revitalizace statku. Dokument shrnuje dílčí doporučení a podklady, které obec v rámci procesu obdržela a cenné lekce, které získal v rámci spolupráce řešitelský tým. V rámci spolupráce s obcí Bašť bylo navrženo a verifikováno několik dílčích manuálů a šablon, které byly následně zapracovány do nástroje KVEST.cz.
Autoři
Buryška, P. - Plos, J.
Publikováno v
[Research Report] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Pro zvyšování standardu stavební kultury je klíčová účast architektů při implementaci obecně uznávaných principů včetně konkrétních opatření (např. architektonická soutěž). Architekt může jednat v různých rolích/pozicích, což se v současnosti projevuje zejména fenoménem městských architektů. Je dobře, že se zvyšuje počet místních politických reprezentací pečujících o kvalitní vystavěné prostředí, obce ovšem často mají nereálné požadavky na kvalifikaci architektů majících zájem pracovat ve veřejné správě. Smyslem tohoto projektu je důkladné zmapování současné situace ohledně počtu architektů a jejich kvalifikace v České republice a toho poměření s potřebou institucionální kapacity v rámci veřejné správy.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J., - Cikán, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 80(1), 3-9. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře ZPP s cíli a dosavadními výsledky pětiletého výzkumného projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR, na němž se podílel tým odborníků ze dvou spolupracujících institucí FA ČVUT A ÚTAM AV ČR.
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Loits, A. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M., - Kohout, M.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Práce se skládá ze tří oddílů. Prvním oddílem je Textová část, kde jsou popsány všechny použité přístupy a metody vztažené ke skladbě mapových výstupů. Druhým oddílem je Apendix textové části nazvaný „Analýza půdorysné osnovy“, kde je podrobně popsána Metoda identifikace středověkého vymezení města. Třetím oddílem jsou vlastní specializované mapy s odborným obsahem, soubory členěné po jednotlivých zkoumaných městech. Výsledné mapy s odborným obsahem pro analyzovaná města jsou tvořeny vždy souborem několika listů. U šesti vybraných měst mapa s odborným obsahem zahrnuje také vizualizaci jedinečných prostorových, funkčních a dalších atributů památkových hodnot a analýzy jejich vzájemných vazeb a dopadů jejich proměn na výslednou autenticitu historického města. Mapy jsou spolu s doprovodným textem vydány v digitální formě ve formátu PDF (texty), GIS (mapy), DWG (mapy) a PNG (mapové listy).
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Zdráhalová, J., - Rýpar, V.
Publikováno v
[Approved Methodology (for RIV)] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem.
Autoři
Plos, J. - Vácha, T. - Kuzmič, M. - Mančík, Š. - Matuška, T. - Pomyjová, E., - Liška, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. VZP/36/2020/02-TL02000357-V2.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Podkladová studie Bariéry v přípravě kvalitních a udržitelných budov a nástroje jejich odbourávání - VERZE 1. Studie shrnuje výstupy mapování cílových skupin projektu a přístupy jednotlivých disciplín reprezentovaných v projektu. Projekty výstavby a rekonstrukcí veřejných budov se často potýkají s limitovanou časovou a personální kapacitou zadavatele a opomíjením přípravné fáze (zejména u obcí pod 20 tisíc obyvatel). V důsledku toho není zadavatel schopný zformulovat kvalitní zadání pro veřejnou zakázku s ohledem na využití a provoz budovy nebo zhodnotit, zda využít institut architektonické soutěže. Veřejné stavební zakázky často nereflektují potřeby cílových skupin a vliv budov na životní prostředí, mikroklima města a kvalitu života. Aktuální verze studie je používána stále jako živý dokument po celou dobu realizace projektu, na konci bude realizována VERZE 2.
Autoři
Matuška, T. - Plos, J. - Mančík, Š. - Kuzmič, M. - Pomyjová, E. - Vácha, T., - Liška, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. VZP/36/2020/03-TL02000357-V3.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem studie bylo poskytnout městu Čelákovice podklad pro přípravu konkrétního investičního záměru a získat zpětnou vazbu pro vyvíjenou metodiku. Na studii se podíleli zástupci všech klíčových oborů – architekti, ekonomové, energetici, právníci a sociální vědci. Předmětem ověřování byla iniciační fáze stavebního procesu – tzv. podnět investičního záměru. Studie obsahuje zpracování podnětu investičního záměru rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách. Důraz byl kladen na mapování potřeb obyvatel města, neziskových organizací a občanských iniciativ a na technické a provozní možnosti objektu. Závěry studie poskytují podklad pro rozhodování o dalším osudu budovy.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J. - Drdácký, T. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M. - Kohout, M., - Loits, A.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Katalog sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ zpracovávaného v letech 2016-2020. Prezentuje metodiku identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Je založena na komplexním hodnocení měst a na inovativních metodách, které využívají počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Základní informační základnou je standardizované mapování, pro něž jsou vybrána, zpracována a upravena příslušná grafická díla umožňující vzájemnou kompatibilitu a komparabilitu. Ta jsou doplněna informacemi z dobových textových, obrazových dokumentů a terénními průzkumy. V rámci výzkumného projektu bylo zpracováno 26 českých a moravských historických měst s památkovými rezervacemi.
Autoři
Jehlík, J. ed. - Plos, J. ed. - Drdácký, T. ed., - Zdráhalová, J. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík