Lidé

Ing. arch. Jana Kubánková

Autoři
Kubánková, J.
Publikováno v
In: DOCONF 2023: Facing post-socialist urban heritage. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2023. ISBN 978-963-421-932-3.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Modernist housing estates continue to constitute a significant portion of the housing stock in the Czech Republic. The proportion of flats in housing-estate neighborhoods (data limited to panel construction) stands at 28%, rising notably to around 40% in so-called "Structurally Affected Regions." This term pertains to areas sharing commonalities in social and economic attributes such as depopulation, urban shrinkage, elevated poverty rates, and the pervasive stigmatization of the entire landscape. As these regions also undergo transition away from coal mining, which forms a significant part of their economic base, towards the pursuit of climate neutrality, their economic and social circumstances are anticipated to deteriorate. When considering the advancement of structurally affected regions, the discourse surrounding housing, its competitiveness, and attractiveness is predominantly confined to the technical and energy aspects of buildings. The blind spot in the housing discourse is also conspicuous in the distinct strategies adopted by these regions, resulting in a paradoxical situation where the regions boasting the highest concentration of modernist estates exhibit the lowest count of urban renewal initiatives. This paper aims to delineate the role played by housing estates in the developmental dynamics of structurally affected regions and to draft the trajectory of prospective research that could facilitate the comprehension of direct correlations among the physical, social, and economic milieu, thereby enabling evidence-based policymaking.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Hudeček, T. - Tittl, F. - Molnárová, J. - Kubánková, J., - Petrus, E.
Publikováno v
[Research Report] 2020. Report no. V1.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Součástí Analýzy obecných podmínek přípravy a realizace revitalizace obytných celků po roce 2020 je zhodnocení vývoje regeneračních politik ve Francii, Holandsku, Německu a v ČR a vyvození závěrů a doporučení pro nastavení regeneračních politik v ČR.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Hudeček, T. - Tittl, F. - Molnárová, J., - Kubánková, J.
Publikováno v
[Research Report] 2020. Report no. V2.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Součástí analýzy uplatnění inovativních technologií a inovativních řešení v bytové výstavbě je zhodnocení použitých řešení v šesti západoevropských projektech a rozdílů specifik českých a západoevropských sídlišť. Výsledek je doplněn o katalog nástrojů revitalizace sídlištních celků, který v několika měřítkových úrovních ilustruje možné prostorové úpravy na sídlištích.
Autoři
Kubánková, J.
Publikováno v
In: Facing Post-Socialist Urban Heritage. Budapešť: Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics, 2019. p. 90-93. ISBN 978-963-421-789-3.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The comparative study examines 63 cases of modernist-neighborhood urban renewals from the perspective of their spatial adjustment. Spatial tools that were used in the individual urban-renewal cases are identified and compared across countries. Individual cases are selected among West-European countries since they have several decades of lasting experience in the process and thus can serve as a ‘living laboratory’ in some way. The main question of the study is what spatial adjustments were used addressing improvement of decaying, shrinking or just less attractive Modernist estates, and if individual countries favor certain spatial tools. To understand the particular circumstances of each country, the emphasis is put on the study of the country specifics – taking this context into account allows isolating partial tools and describe their role in the process. The cross-analysis is also performed – regarding the development potential of each case and its relationship to the tools' selection. The findings of the research so far show the identical use of spatial tools across most of the examined countries. The paper aims to introduce the structure of the research and formulate achieved findings related to three typical development situations – urban shrinkage, balanced development potential and the densification of the area.
Autoři
Kubánková, J.
Publikováno v
In: Dostupné bydlení v 21. století / Affordable housing in 21st century. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06640-9.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Komparativní analýza zkoumá více než 60 případů komplexní revitalizace modernistických struktur z hlediska jejich prostorové proměny a systematizuje využití jednotlivých prostorových nástrojů. Zkoumané příklady jsou vybrány ze zemí západoevropského prostoru, které mají s regenerací sídlišť již několik dekád trvající zkušenosti. Jednotlivé případové studie tak představují jakousi „živou laboratoř“, ve které lze při pochopení specifického kontextu konkrétní země či lokality izolovat dílčí principy a popsat jejich roli v procesu proměny – jejím cílem je nejčastěji zvýšení rezidenční atraktivity, sociální a ekonomická stabilizace lokality a její integrace do městského celku.
Autoři
Tittl, F. - Kohout, M. - Lyčková, Z. - Čechová, K., - Kubánková, J.
Publikováno v
[Research Report] 2017.
Rok
2017
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem studie je prověření dosažitelných kapacit zástavby ve stabilizovaných územích podle regulativů návrhu Metropolitního plánu a porovnání těchto údajů s kapacitami dosažitelnými výstavbou podle regulativů stávajícího územního plánu a podle teoretického návrhu dle charakteru okolní zástavby pouze s uplatněním regulativů Pražských stavebních předpisů.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Lípová, V. - Štěpánek, P. - Lux, M. - Sunega, P. - Kážmér, L. - Boumová, I. - Špirková, D., - Kubánková, J.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Rok
2017
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Smyslem metodiky je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, respektive nájemního bydlení pro vymezené skupiny obyvatel, které si nejsou na volném trhu schopny opatřit bydlení vlastní, a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení. Obce mají možnost seznámit se s navrhovaným systémem ověřování kvality, správy i výstavby sociálního bydlení na svém území. Uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního konceptu staveb a jejich stavebního programu. Cílem bylo připravit metodický postup včetně uvedení série uplatnitelných nástrojů a modelových příkladů, které by rozhodování při pořizování sociálního bydlení zjednodušily a které by zároveň vedly ke kvalitním a dlouhodobě udržitelným řešením. Metodika by měla subjektům činným v oblasti sociálního bydlení umožnit optimalizovat zadávání projektů a současně stavby sociálního bydlení vhodně zapojit do fyzického i sociálního plánování a správy obcí tak, aby splňovaly požadavky na moderní současné bydlení, tj. aby podporovaly vznik prostředí: sociálně soudržného, ekonomicky efektivního, environmentálně šetrného, srozumitelného a kulturně adekvátního.
Autoři
Kohout, M. - Kubánková, J. - Stýblo, Z., - Cigánek, V.
Publikováno v
[Research Report] 2016.
Rok
2016
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Expertní analýza se zabývá posouzením projektu bytové výstavby v lokalitě Beranov na území obce Praha – Dolní Chabry. Posudek analyzuje tyto aspekty výstavby: architektonické a urbanistické řešení, vliv výstavby na kapacity školských zařízení a vliv výstavby na dopravní zatížení obce.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Tittl, F. - Kubánková, J., - Doležalová, Š.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2016. ISBN 978-80-01-06074-2.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha
Anotace
The publication summarizes the results of the research of the same name and is divided into three parts: introductory theoretical part is devoted to the analysis of starting points of the housing estate development and a general summary of the potential for its further development. The second presents 18 model studies and 2 pilot projects of modifications of specific sites in Czech cities. The last part of the book is devoted to data overviews and graphical comparisons: it contains the results of analyses of surveyed sites of the Czech housing estates, comparison of individual case studies and an overview of Europe's most interesting examples of housing estate regeneration of the past 25 years.
Autoři
Tittl, F. - Kubánková, J.
Publikováno v
Zahrada-park-krajina. 2016, 26(1/2016), 24-28. ISSN 1211-1678.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek pojednává o výzkumném projektu Sídliště, jak dál? a jeho dílčích aktivitách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout