Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

15127

Ústav navrhování I

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Děnge, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020-2022
Anotace
Architektura a umění mají k sobě specifický vztah, často se prolínají a tvoří dialog. Cílem práce je zkoumat tento dialog architektury, umění a designu v kontextu interiéru staveb pro bydlení, veřejnost nebo komerci. Výstupem projektu bude publikace rozhovorů s architekty, umělci a klienty, kteří se mohou k danému tématu relevantně vyjádřit. Existuje předpoklad, že zahrnutí dalších oborů do spolupráce při tvorbě architektonických návrhů, vytváří kultivovanější a kulturnější prostory.
Hlavní řešitel
Klanc, T.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Výzkum se bude zabývat definicemi pojmů "malého" a "úsporného" individuálního bydlení a nashromážděním inspirativních současných příkladů českých realizací. Jako teoretický základ výzkumu nás zajímá, jak se v průběhu 20. a 21. století vyvíjel a byl vnímán význam pojmů "malý" a "úsporný" a jak jsou tyto pojmy definované a vnímané dnes. Hlavním úkolem našeho výzkumu je nashromáždit inspirativní příklady ze současnosti a zhodnotit je nejenom z urbanistického, architektonického, stavebně technického a energetického pohledu. Zajímají nás i souvislosti legislativní a názory municipalit. Zajímají nás také praktické zkušenosti obyvatel těchto staveb a míra adekvátnosti jejich finanční investice. Aby se výsledky výzkumu dostaly k co nejširší skupině odborné i laické veřejnosti, chceme výsledky výzkumu vydat knižně do běžné distribuce, kromě knihy budeme výsledky výzkumu průběžně prezentovat na k tomu zřízeném webu, na blogu, sociálních i tištěných mediích, konferencích a přednáškách.
Hlavní řešitel
Kloda, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Nežijeme v izolovaném světě. Přestože jsou situace, výchozí podmínky a kulturní přístupy jednotlivých evropských zemí rozdílné, evropská města čelí podobným výzvám. S probíhající urbanizací jsou na metropole a metropolitní regiony kladeny značné a často protichůdné nároky. Implementace současných plánů vyžaduje spolupráci měst ve funkčních regionech, dohody na různých úrovních, dobrovolné naplňování společných cílů a zejména vzájemnou důvěru. Česko si ve schopnosti kontroly využívání území stojí v porovnání s Evropou velmi špatně. Slabé místní samosprávy spolu v centralizovaném systému nekooperují a kontrola využívání území je nízká. Výstupem výzkumu bude porovnání přístupů několika evropských metropolií k plánování rozvoje svých regionů se současnou českou praxí, zhodnocení rozdílů a doporučení nových postupů.
Hlavní řešitel
Stempel, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Schodiště jako významný architektonický prvek nabízí tradičně širokou typologickou škálu řešení a často se stává ústředním výrazovým prvkem stavby. Variace řešení se rozvíjejí s velikostí a účelem využití stavby, použitím schodiště v exteriéru či interiéru nebo podle zvolených materiálů a technologií. Přesto všechno jsou hlavní zásady návrhu a realizace pro všechna schodiště společné. Tématem schodiště a jeho návrhu se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia FA ČVUT. Přehledné srovnání současných přístupů k návrhu schodiště coby významného architektonického detailu je součástí výzkumného záměru mapování současné architektury na Ústavu navrhování 1 FA ČVUT. Konference udržuje kontinuitu s organizátory workshopu Schody, prezentovaným ateliery Ústavu navrhování 2 na podzim roku 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=YzQrS1LuZKU), a odborné konference Moderní schodiště 2017 (http://www.modernischodiste.cz), pořádanou 12.10. 2017 na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Neopominutelným východiskem, které rezonovalo na brněnské konferenci, je užití norem a jejich nároků, které svou nezávazně - závaznou formou zakotvení v české stavební legislativě významně ovlivňují možnosti architektonického řešení nejen v návrhu schodiště. Soustavné mapování tématu současného schodiště umožní kromě rozvinutí témat realizovaných akcí a shrnutí příspěvků a závěrů konference ve sborníku též přípravu antologie Současná schodiště, doplňující publikační řadu Ústavu navrhování I o významné a v Česku dosud nepublikované shrnutí kvalitních příkladů současných architektonických přístupů, návrhů a realizací schodišť v jejich typologické šíři. (tématicky příbuznou publikací, ovšem spíše technického rázu, je příručka Schodiště, rampy, žebříky. Praha: Grada Publishing 2008. ISBN 978-80-247-2688-5) Proto je konference koncipovaná jako mezioborový dialog mezi doktorandy, studenty, architekty, projektanty, výrobci schodišť a zástupci dalších souvisejících profesí
Hlavní řešitel
Mrázová, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře v chráněných krajinných oblastech (Česká republika od roku 1992). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvede do souvislostí kvalitní realizace od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací ve velmi citlivém území a velmi často udává nezaměnitelný ráz české krajině. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v chránněných krajinných územích ČR a nový internetový portál s databází schválených/zamítnutých projektů v těchto územích.
Hlavní řešitel
Kovářová, V.
Trvání projektu
2018
Anotace
Exkurze studentů architektury za významnými stavbami Luigi Snozziho, Petera Zumthora a Maria Botty, které se nacházejí v kantonu Ticino. Z materiálů exkurze bude sestavena publikace. Hlavním cílem cesty bude Monte Carasso, takřka 3 tisícové městečko, na jehož urbanismu se významně podílel Luigi Snozzi. Právě jeho návrhy pozvedly městečko na celoevropský význam na poli architektury. Exkurze jsou zásadní součástí studia vývoje architektury.
Hlavní řešitel
Pištěk, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Projekt navazuje na souvislou výzkumnou práci Ústavu navrhování I na FA ČVUT v Praze, který se zabývá tendencemi v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000). Tato teoretická práce mapuje, analyzuje a třídí a uvádí do souvislostí kvalitní realizace rodinných domů od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací a ve srovnání s jinými typologiemi se jedná o realizace s největšími zásahy klienta, díky jemuž dostáváme přesnější obraz společnosti. Výstupem tohoto dílčího projektu bude další odborná monografie mapující českou tvorbu v oblasti individuálního bydlení, která bude navazovat na tituly 99 DOMŮ a CZECH HOUSES.
Hlavní řešitel
Stempel, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2014
Anotace
Konference tématicky navazuje na úspěšnou konferenci Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu. Typologie rodinného domu, která představuje nejčetnější zastoupení realizovaných staveb, umožňuje objektivnější srovnání české architektonické scény doma i se světem. Tématem architektury rodinných domů se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia. Mezi naše výsledky patří například reprezentativní publikace 99 domů, mapující realizace v České republice. Cílem letošního ročníku konference je přehledné srovnání výsledků výzkumů a jejich uvedení do souvislostí s evropskou tvorbou. Za tímto účelem je konference koncipována jako mezinárodní workshop pro studenty doktorského studia. Předpokládá se účast doktorandů i z ostatních škol architektury v České republice, a také zahraničních studentů. Studenti zabývající se výzkumem vývoje individuálního bydlení, představí výsledky své práce formou přednášek pro účastníky konference. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté: Doc. Ing. arch. Vincze Laszlo (TU Budapešť, Maďarsko) a Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.(STU Bratislava, Slovensko).Účast zahraničních hostů má za cíl motivovat studenty a umožnit jim snadné srovnání se Evropou.
Hlavní řešitel
Stempel, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2013
Anotace
Typologie rodinného domu, která představuje nejčetnější zastoupení realizovaných staveb, umožňuje objektivnější srovnání české architektonické scény doma i se světem. Tématem architektury rodinných domů se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia. Mezi naše výsledky patří například reprezentativní publikace 99 domů, mapující realizace v České republice.Toto téma si zaslouží přehledné srovnání výsledků výzkumů, cílem konference je tedy představit výsledky výzkumu v této oblasti na fakultách architektury. Za tímto účelem je konference koncipována jako mezinárodní workshop pro studenty doktorského studia. Předpokládá se účast doktorandů i z ostatních škol architektury v České republice, a také zahraničních studentů ze Slovenska a Maďarska. Studenti zabývající se výzkumem vývoje individuálního bydlení, představí výsledky své práce formou přednášek pro účastníky konference. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté: Prof. Antal Puhl DLA (TU Budapešť, Maďarsko) a
Hlavní řešitel
Tesař, J.
Trvání projektu
2013-2015
Anotace
Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvéde do souvislostí kvalitní realizace rodinných domů od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací a ve srovnání s jinými typologiemi se jedná o realizace s největšími zásahy klienta, díky jemuž dostáváme přesnější obraz společnosti. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v oblasti individuálního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.