15116

Ústav modelového projektování

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
3D tisk z betonu by měl zohledňovat teplotu a vlhkost prostředí. Rád bych získal zařízení k zaznamenávání těchto údajů v průběhu tisku. Následně bych je zpracoval do dokumentu, který by stanovil ideální nastavení pro přimíchávání vody za různých vnějších podmínek. Dopad proměnlivého prostředí lze totiž kompenzovat teplotou a množstvím vody přimíchané do směsi.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Co je to efektivní komunikace? Jak může architekt zefektivnit pomocí digitální skicování komunikační vztah a zároveň ušetřit zdroje jako čas, finance, energie, při procesu návrhu? V druhém roce výzkumu bych rád experimentem přešetřil několik případů architektů, jak pracují s digitální skici a bez ní, kde jim ulehčuje fungování a komunikaci. V druhé části bych rád využil tento grant k dotazníkovému šetření klientské části vztahu. Jak vnímají digitální skici oni. Průnikem těchto dvou množin chci získat kritéria: faktory efektivity ve vztahu architekt a klient.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
V našem projektu jde o způsob navrhování architektonických prostorů pro virtuální setkávání avatarů online ve virtuální realitě v sociální platformě NEOS VR. NEOS VR byl vyvinut na fakultě FIT ČVUT. Pomocí virtuální reality a testování 3D modelů architektury s VR headsetem v programu NEOS VR, můžeme navrhovat a zkoumat architektonická prostředí pro vzdělávání ve virtuální realitě. Představme si, že dnešní software Microsoft Teams pro online výuku nahradí sociální sít ve VR, tj. 3D architektonické prostředí, kde se budeme setkávat online v tělech avatarů. Cílem našeho projektu je využít a ukázat nové formy architektonické prezentace pro digitální modelování pomocí virtuální reality ve spolupráci s Fakultou informačních technologií, FIT ČVUT.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Projekt Virtuální Akademie vychází z úzkého vztahu mezi prostorem a tvorbou vzpomínek v lidské paměti. Této spojitosti využívají různé paměťové techniky, například paměťové paláce. Ty usnadňují lidem uložení velkého množství informací do dlouhodobé paměti a jsou využívány například pro učení se cizích jazyků. Koncept Virtuální Akademie využívá principů paměťových technik aplikovaných v prostředí virtuální reality. Virtuální realita umožňuje dopředu připravit uživateli vhodný prostor i informace určené k naučení se a kombinuje tím výhody média i techniky samotné.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020
Anotace
Projekt je zaměřen na kategorizaci a zmapování architektonických digitálních skic/ vizualizací pořizované architektem v procesu návrhu studie ve fázích analýza, koncept, design a prezentace pro klienta. V týmu jsou dvě úspěšné řešitelky SGS. Výzkum dále navazuje na výzkum Kateřiny Novákové "Collaborative sketching". A propojuje se s výsledky výzkumu Ladislavy Fialkové "data-mining". Výsledky budou přínosem pro další výzkum disertační práce, tak i pro ústav digitálního navrhování a modelování.
Trvání projektu
2020
Anotace
Modely mobility mohou být dynamickým indikátorem městského života. Výzkumná skupina katedry počítačů FEL vyvinula digitální datový model města na základě programovaných agentů. Data z výše popsaného agent-based modelu mobility v Praze budeme konfrontovat s daty, které se nám podařilo získat ze smartphone aplikace, mapující pohyb a způsob pohybu jejích uživatelů. Vzajemně porovnáme informace získatelné z obou datových zdrojů. Informace agent-based modelu používá mj. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, proto výzkum považujeme za potřebný pro další praxi. Výsledkem bude příspěvek prezentovaný na renomované mezinárodní konferenci a odborný článek, otištěný v recenzovaném periodiku (předpokládáme publikaci ve sborníku konference). Možností je také publikace odborného textu v periodiku "International Journal of Transport Development and Integration", kde jsme byli vyzváni k publikaci na základě prezentace na konferenci "Wessex - Sustainable city 2019".
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
This proposal examines the problem of the continuous adaptation of artificial neural networks in complex dynamic environment within the context of the future development of architecture. The fundamental needs and motivations of human are determined by physiological possibilities and biological and psychological conditions and the habitat. The same motivation and need take human to continuosly transform the space of the natural environment into the artificial (technological) environment. The architecture is understood as a dynamic organism that is driven by the creation of humans needs caused by the lack of instinctive adaptability to the dynamic environment. Architecture, Art, Brain-Computer Technology (BCI), Communication, Creation, Data processing, EEG, Frequency, Intelligence, Medium, Meta-Learning, Neural Networks, Sensory, Sound, Space, Structure, Synthesis
Hlavní řešitel
Petrš, J.
Trvání projektu
2019
Anotace
Růst technologie neznamená pouze změnu výroby v architektuře, ale stále více poskytuje příležitosti k oživení materiality architektury o responsivní, performativní a adaptivní možnosti návrhu. Ty jsou ovšem často representovány rigidními mechatronickými/ robotickými prvky, které nejsou bezpečné pro interakci s člověkem, jenž je pro architekturu ve většině případech kritická. Nabízíme proto intenzivní workshop pro studenty FA, který na současný trend reaguje. Námi nabízený workshop bude pracovat s předem vytvořeným setem součástí, který budou studenti používat pro návrh adaptivní interaktivní instalace, její konfigurace a výstavby. Tento set využívá principů soft robotiky a ostatních ovládacích technik s nimi související. Současný výzkum a prototypy, které plánujeme v rámci workshopu testovat, naznačují, že soft robotické aktuátory začínají být upřednostňovány před rigidními, pokud jde o fyzickou interakci člověka a robota či manipulaci s jemnými předměty. Prostřednictvím tohoto workshopu bychom rádi tyto principy prověřili a předali studentům FA poznatky, které jsme načerpali při práci na našem výzkumu v ČR i zahraničí. Cílem je se studenty vytvořit funkční interaktivní instalaci (1:1 prototyp), který bude prezentován veřejnosti a publikován na mezinárodní konferenci
Trvání projektu
2019
Anotace
Modely mobility mohou být dynamickým indikátorem městského života. Výzkumná skupina katedry počítačů FEL vyvinula digitální datový model města na základě programovaných agentů. Data z tohoto modelu byla použita Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako podklad pro zpracování návrhu veřejného prostoru Klárova a ulice Revoluční. Vědecká práce porovná data z digitálního modelu s daty získanými z používaných WIFI sítí. Práce bude zahrnovat i interview - poznatky architektů z praxe, jak lze přistoupit ke zpracování dat z modelů a jejich integraci do výsledného návrhu. Výsledkem bude příspěvek prezentovaný na renomované mezinárodní konferenci a odborný článek, otištěný v recenzovaném periodiku (předpokládáme publikaci ve sborníku konference).
Hlavní řešitel
Ráftl, J.
Trvání projektu
2018
Anotace
Stále nezodpovězená otázka u ambiciózních experimentálních návrhů je jejich výroba. Architekti pracující na bioinspirovaných či biomorfních návrzích často při realizacích zapomínají, že bez vhodného materiálu na přírodní bázi se jejich díla stávají spíše formální záležitostí. V rámci současného výzkumu počítačového navrhování jsme již velmi dobře schopní v digitálním návrhu zpracovat přírodou inspirované či z přírodních procesů vycházející procesy. Aplikace takovýchto procesů do návrhu dnes již nejsou žádnou utopií. Problémem je, že tyto návrhy bývají většinou realizovány z materiálů, které nejsou na přírodní bázi a často mají velkou uhlíkovou stopu své produkce. Tato výzkumná studie se bude zabývat novým způsobem výroby architektonických komponent. Výchozím bodem pro jsou publikované poznatky z grantu SGS "Živá architektura". Cílem je výzkum možného rozšířeného využití materiálů na bázi biopolymerů v architektuře. Dále se výzkum bude zabývat limity možných návrhů a jejich výrobou. Téma bioplastů a biopolymerů je již delší dobu diskutované v rámci tradiční průmyslové produkce. Rozšíření do stavebnictví přes experimentální návrhy by mohlo těmto materiálů přinést nové využití a zároveň tak i zlepšit a ekologizovat například interiérovou výrobu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.