15116

Ústav modelového projektování

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Prokop, Š.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023
Anotace
Americká teoretička umění Rosalind Krauss v roce 1978 vydala svou klíčovou stať "Sochařství v rozšířeném poli," v níž popisuje úlohu sochařství v postmoderním myšlení o prostoru, architektuře a krajině. Zahájila tím dvě dekády plodných úvah v oblasti teorie umění i architektury, které však byly přepsány pozdně pozitivistickým myšlením devadesátých let a počátku milénia, kdy nebyl pro podobné kritické úvahy prostor. Tato absence teoretického uvažování v oblasti architektury a především nedostatečná energie jej v českém prostředí multidisciplinárně pěstovat a rozšiřovat, vedla žadatele o SVK (studující FA ČVUT a FUA TUL) na sklonku roku 2022 k uspořádání workshopu s názvem "Architektura v rozšířeném poli" na půdě Fakulty architektury ČVUT. Cílem bylo sdružit na jednom místě studentky a studenty doktorského studia, kteří se věnují výzkumu (teoretickému či praktickému) souvisejícímu s architekturou. Domněnka, že prostředí největšího architektonického školicího pracoviště bude pro takovou událost ideálním místem, se potvrdila. Sešlo se okolo stovky účastníků, z toho i několik zahraničních; akci zahájil děkan Dalibor Hlaváček, zaznělo třicet příspěvků z oblastí od přírodních věd přes matematiku a IT, architektonickou praxi, urbanismus, sociální vědy či dějiny a teorii architektury. Tyto příspěvky byly doplněny o pět delších vstupů keynote řečníků, kteří svými projevy dali podněty k zamyšlení, hlubší diskusi a ukázali, jak široké pole architektonický výzkum může skýtat (chiruržka transplantační medicíny v IKEM, biomedicínský inženýr, astrofyzik, filosof nebo ergonom). Formát příspěvků, který jsme nakonec zvolili jako 10 minutovou prezentaci a 10 minutovou diskusi se velmi osvědčil, diskuse byly vždy plodné a časové proluky, kterých jsme se zprvu obávali, nenastaly. Příspěvky, které zazněly na workshopu, jsou v této době v podobě vědeckých paperů připravovány do chystaného sborníku. Tisková zpráva z prvního ročníku: https://issuu.com/tyntyna/docs/archpole_tiskovka_def
Hlavní řešitel
Cyprianová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023
Anotace
Pomocou súčasných počítačových modelov je možné simulovať pohyby a aktivity ľudí v priestore pre účely hier, ale aj s cieľom skúmania ľudského správania. Existujú rôzne princípy a algoritmy, ktoré tieto modely využívajú, pričom najperspektívnejšie výsledky ponúkajú modely založené na agentoch. Cieľom projektu je vývoj simulačného agentného nástroja v rámci prípadovej štúdie, ktorá overí, či je možné simulovať správanie sa ľudí v priestore dostatočne presne. Ďalej majú byť v rámci štúdie definované požadované vlastnosti simulačného nástroja, optimálna forma výstupov simulácie a požiadavky na užívateľské rozhranie nástroja.
Hlavní řešitel
Róth, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023-2024
Anotace
Práce se věnuje zkoumání mechanických vlastností kompozitních materiálů a bázi podhoubí a využití těchto materiálů v interiérových akustických panelech. Toto využití se jeví jako vhodné a to díky výjimečným vlastnostem jako jsou tlumení zvuku a velmi špatná hořlavost.
Hlavní řešitel
Rusnák, D.
Trvání projektu
2023-2024
Anotace
Jedná se o souborný projekt doktorandů prvního a druhého ročníku doktorského studia. Velkoformátový 3D tisk a lisování recyklovaných polymerů je slibný a dosud nedostatečně probádaný způsob znovuvyužití odpadních materiálů v architektuře v duchu cirkulární ekonomiky. Pilotní testy dokazují, že proces je možný, rozdílný dle typu polymeru, přičemž běžně tisknutelné materiály jako polyethylen tereftalát (PET), polyethylen tereflalát glykol (PETg) a polyaktid (PLA) byly s dílčím úspěchem pokusně vytištěny.
Hlavní řešitel
Vele, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023-2024
Anotace
Při přípravě modelu CAD pro 3D tisk se model rozřeže na vrstvy. Na rozdíl od planárního postupu, kdy je objekt řezán vodorovnými rovinami a z jejich průniků objektem je pak generována křivka pro dráhu nástroje, při neplanárním řezání se používají zakřivené roviny. To přináší volnost při vytváření drah nástrojů a každý objekt lze tisknout v optimalizovaných vrstvách, které odrážejí jeho geometrii. Přínosy takového tisku se zkoumají v oblasti plastů a zahrnují lepší povrchovou úpravu, snížení vzniku trhlin a možnost tisku konzol. Cílem tohoto projektu je otestovat neplanární tisk hlíny a betonu. Tento postup by mohl umožnit tisk konzol, převisů a kleneb.
Trvání projektu
2023-2026
Anotace
Anotace (maximálně 10 řádků): Vývoj technologie pro robotický velkoformátový 3D tisk z průmyslového a komunálního odpadního plastu. Podpora ekonomického uplatnění této technologie v praxi. Projekt podporuje přechod na udržitelnou ekonomiku řešením odpadového hospodářství plastů. Výstupem jsou realizace finálních produktů, jako jsou doplňky interiéru, nábytek, mobiliář, včetně venkovního městského mobiliáře ve veřejném prostoru. Prostřednictvím nápadu a designu zhmotňuje projekt myšlenku udržitelnosti a transformuje ji do praxe v rámci principů cirkularity. Projekt podporuje zapojení etablovaných designerů a studentů architektury pro návrh a realizaci finálních produktů. Možností je i realizace uměleckých instalací pro veřejný prostor.
Hlavní řešitel
Dzurilla, D.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
V minulých ročnících grantové soutěže jsme úspěšné a systematicky řešili (A) Kategorizaci digitálních skic pro komunikaci (B) Kategorizaci nástrojů pro digitální skicování. Které byly i úspěšně publikovány na konferenci eCAADe21.(C) Rozhovory s architektama na téma skice a nástroje pro ověření teoretického rámce. Zde vzišli zasadní zjištění ohledem efektivity skicování ve fázích konceptu návrhu kdy není možno rendrovat protože nejsou detaily. Za nejdůležitější aspekt digitální i tradiční skice byla potvrzena interaktivita s klientem. V tomto roce bychom rádi grantové prostředky zaměřili na prozkoumání této interaktivity ve fázích konceptu návrhu a to konkrétně na výjezdu do Canady - Montreal. Kde o daný výzkum projevili zájem Tomas Dorta z Montrelské univerzity designu - projekt HYVE3D (od r.2014) a Hadas Sopher z Fakulty Architektury v Nantes (výzkum: interakce ve fázích designu), která se výzkumu taky osobně účastní. V daném výzkumu můžou přinést velice cenné poznatky interaktivity. Díky jejích zázemí a legálních smluv je zde veliký přínos nejen pro můj výzkum, ale celkově pro obor architektura v ČR.
Hlavní řešitel
Pomyjová, E.
Trvání projektu
2022
Anotace
Výzkum se zabývá participací. Ověřuje možnosti zapojení metod divadelního lektorování ("Audience Development"), které pracuje s osobním prožitkem účastníků. Ten vede k většímu naladění skupiny na sebe navzájem i vyššímu porozumění divadelního představení. Cílem výzkumu je ověřit, zda budou mít metody divadelního lektorování podobný dopad i při použití během participativních setkání v městském kontextu. K vyhodnocení výzkumu bude využito simulace, která umožní měření průběhu jednání bez metod divadelního lektorování a s nimi.
Hlavní řešitel
Fialka Sobková, L.
Trvání projektu
2022
Anotace
Výzkum plynule navazuje na předchozí publikace v oboru městského veřejného zdraví. V centru jejich zájmu bylo nahlížení pěší mobility obyvatel Prahy a středočeského kraje, kteří denně chodí do práce pěšky, nebo využívají kombinace MHD a pěší chůze. Poptávka po "tvrdých datech" ohledně chůze a jejich vlivových faktorů ze strany nejen odborné veřejnosti nás motivovala k rozšíření výzkumu nejen na tuto skupinu, ale na celkový průřezový vzorek populace. Data pro tento výzkum získáme ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu z předchozích dotazníkových šetření, která probíhala v letech 2018-2019. Zjistíme tak rozdíl v návycích ohledně pěšího pohybu mezi jednotlivými skupinami obyvatel a v jednotlivých městech a také celkovou tendenci vývoje pěší mobility v čase. Bude také možné konfrontovat výsledky předchozí analýzy, jejíž podkladová data jsme původně získali extrakcí z agentového modelu multimodální mobility. Pěší mobilitu obyvatel budeme analyzovat ve skupinách definovaných na základě denního režimu, místa bydliště, příjmové skupiny, typu sídelní struktury a dalších urbanistických proměnných. Výsledkem výzkumu bude prezentace výsledků na odborné mezinárodní konferenci a následná publikace článku ve sborníku s uvedením v uznávaných citačních databázích (Scopus, WoS), nebo publikace textu v impaktovaném médiu.
Hlavní řešitel
Cigáník, O.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Velkoformátový 3D tisk plastických hmot má potenciál pro výrobu staticky únosných a odolných prvků. Využití velké trysky a robota přidává k benefitům konvenčních 3D tiskáren možnost rychlejší a ekonomicky výhodnější produkce rozměrných výtisků, které mohou sloužit pro výstavbu a tvorbu obytného prostředí, od nábytku až po konstrukční panely a zdi. Chtěl bych proto analyzovat a otestovat stávající tiskovou technologii pro použití konstrukčních principů známých z maloformátového tisku. Dalším krokem by bylo otestování vlastností výtisku na architektonicky užitných elementech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.