Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. mgr Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

Autoři
Vorlík, P. - Guzik, H. - Beran, L. - Brůhová, K. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Pavel, M. - Pokorná, T. - Ullmannová, K. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Bykov, A. - Franc, M. - Dulla, M. - JIrkalová, K. - Kracík, M. - Roubal, P., - Savická, P.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2022. ISBN 978-80-01-07028-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Autoři této knihy čtenářům zprostředkovávají klíčové procesy v architektuře osmdesátých let – zejména rostoucí úsilí o kritickou vnitřní sebereflexi, reálné vyhodnocení možností našeho stavebnictví a snahy o jeho revitalizaci nebo reakce na tehdy aktuální společenské či mezinárodní výzvy. A s ambicemi naznačují i okolnosti jejich (ne)naplnění v reálné tvorbě. Na pozadí institucionálního a myšlenkového zázemí představují tuto architekturu jako složitou a v mnoha ohledech protikladnou mozaiku. Ta odráží jak rozvolněný konzumně orientovaný životní styl, tak i všudypřítomnou unifikovanou výstavbu v ekonomicky a morálně slabém režimu. Zahrnuje jak setrvačnost sociální politiky státu, tak exkluzivní služby prominentům. Pečlivě moderovanou ideologickou reprezentaci prostřednictvím okázalých budov i lehce „diverzní“ prosakování a posléze i naplnění západních inspirací. Masivní vytěžování a ničení přírody a zároveň plány na tvorbu udržitelného životního prostředí. Technokratickou organizaci práce architektů a stejně tak jejich schopnost nalézt pozitivní soukromé niky v alternativní kultuře. Jestliže se éra osmdesátých let jeví jako mimořádně rozporuplná, pak architektura nemohla být jiná.
Autoři
Guzik, H.
Publikováno v
In: Civilizovaná žena: ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2021. p. 230-231. ISBN 978-80-88308-29-4.
Rok
2021
Podkategorie
Kapitola v knize
Autoři
Vorlík, P. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Kužvartová, L. - Vicherková, V. - Bukačová, J. - Ullmannová, K. - Brůhová, K. - Petříček, M., - Tomášek, M.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2021. ISBN 978-80-01-06902-8.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Stavebnictví v normalizačním Československu nenabízelo široké možnosti pro plné rozvinutí představ architektů. Nadechnutí experimentálních šedesátých let sice přineslo celou řadu inovací, z nichž se řada dostala i do každodenní praxe, ale upřednostnění kvantity nad kvalitou a stále zoufalejší hospodářská situace vedly k všeobecnému nedostatku i omezenému prostoru pro tvůrčí práci. Rozpor mezi ambicemi tvůrců a reálnými možnostmi stavebnictví vyvrcholil právě v osmdesátých letech. Existovala sice úzká skupina staveb, které měly z podstaty svého zadání nebo díky prominentnímu investorovi zajištěny individuální přístup, bezmála neomezené rozpočty, a třeba i zahraniční dodávky, ale u všech ostatních museli tvůrci a dodavatelé za nemalého osobního úsilí a rizika často improvizovat. Chtěl-li architekt v churavém hospodářství a normalizačním bezčasí prosadit svou autorskou představu, stalo se kreativní přetváření všeho dostupného a ohýbání pravidel jeho každodenním chlebem. Vyhledával skuliny v jinak spíše rigidních prefabrikovaných konstrukčních nebo fasádních systémech (viz text Skelet), upravoval nebo do nezvyklých pozic osazoval dostupné standardní prvky (viz texty Transfery, Keramika), přidával na povětšinou fádní budovy zajímavé doplňky v podobě lodžií, portálů, markýz (viz text Jekly), zapojoval do projektů a realizací veřejnost i umělce (viz text Hřiště), přesvědčoval výrobce, spolupracovníky a výzkumná pracoviště k ojedinělým experimentům (viz text Počítače) nebo k pověstnému tuzemskému „high-tech na koleně“ (viz text Transfery) a v neposlední řadě usiloval o alespoň částečný návrat rukodělných, řemeslných detailů a lidštějšího měřítka (viz text Cihly a dřevo). To vše na pozadí všudypřítomné, celospolečenské improvizace a shánčlivosti (viz texty Kultura protislužby a Stavím, stavíš, stavíme).
Autoři
Guzik, H.
Publikováno v
In: Civilizovaná žena: ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2021. p. 226-227. ISBN 978-80-88308-29-4.
Rok
2021
Podkategorie
Kapitola v knize
Autoři
Guzik, H. ed. - Balgová, I. ed. - Czapelski, M. ed. - Čížek, T. ed. - Ferenčuhová, S. ed. - Jani-Dán, L. ed. - Jelinek, C. ed. - Jirkalová, K. ed. - Kuchenbuch, D. ed. - Parfianowicz-Vertun, W. ed. - Hoření Samec, T. ed. - Strakoš, M. ed. - Švácha, R. ed. - Vacková, B. ed., - Zarecor, K.E. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06760-4.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Program mezinárodní konference věnované problematice sociologických průzkumů obytné architektury a expertní povahy architektonické práce v období 1945–1989. Obsahuje mj. úvod a anotace jednotlivých příspěvků.
Autoři
Guzik, H.
Publikováno v
Umění: Art. 2020, 68(2), 139-153. ISSN 0049-5123.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Přestože soutěž na dostavbu pražské Staroměstské radnice z roku 1987 nepřinesla průlomové architektonické vize, vyvolala vypjatou veřejnou debatu. Článek rozebírá politické kontexty této debaty a zkoumá proměny vztahu mezi architekty a laiky na sklonku reálně socialistického Československa.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Fialová, I. - Guzik, H. - Jirkalová, K. - Klanc, T. - Koukalová, Š. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Ullmannová, K. - Veverka, L. - Vicherková, V., - Zikmund, J.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06778-9.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architekturu osmdesátých let nelze nahlížet pouze optikou (oficiálního) dobového tisku nebo dochovaných archiválií. Každodenní realita stavební praxe se často ubírala mnohem spletitějšími cestami, jež musely zdolávat krkolomná úskalí pozdně normalizačního života a neviditelnou ale naprosto zásadní topografii mezilidských vztahů. Osobní osudy a vzpomínky aktérů dobové architektonické scény proto představují velmi cenný zdroj poznání. Rozhovory v této knize se soustředí zejména na mapování výzev, kterým architekti osmdesátých let čelili; a důvtipných kliček i aktivit, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Vzpomínky nám dávají nahlédnout do světa, jenž je pro nás ve své zamotané rázovitosti už nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený. Přesto (a někdy i právě proto) v něm vznikala výtečná architektura.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Dvořáková, D. - Guzik, H., - Zikmund, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06524-2.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Zatímco historiografie české architektury pracuje se širokou perspektivou „poválečné“ a „postkomunistické“ éry, tento svazek analyzuje českou architekturu ve dvou jasně definovaných transformačních obdobích 20. století: 1945–1948 a 1989–1992. Poválečná třetí republika představovala formativní období československého modelu sociálního státu, který se v mnoha ohledech utvářel nezávisle na sovětském paradigmatu. Rozpad starého režimu a nástup tržní ekonomiky po sametové revoluci tvořily předehru dnešního neoliberalismu. Výsledky rozsáhlého primárního výzkumu kniha rozebírá pomocí nástrojů převzatých z dějin umění a tranzitologie. Autoři se zaměřují na témata, v nichž se politické a architektonické problémy protínají nejzřetelněji: bydlení, regionální plánování a průmyslovou architekturu. Publikace popisuje hluboké změny v architektonické profesi: vzestup etatismu, ke kterému došlo před komunistickým převratem v roce 1948, a dopad postsocialistické systémové transformace na architektonické navrhování a utváření sociálních politik. Svazek rovněž přispívá k debatám o demokratické legitimitě a expertních postupech v architektuře a o mechanismech architektonické participace.
Autoři
Guzik, H.
Publikováno v
Umění: Art. 2018, 66(3), 175-192. ISSN 0049-5123.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
In 1945–1948, a period of hybrid democracy and building of the welfare state, Czech architects and planners began asking how ‘our workers’ actually want to live. To ascertain the opinions and preferences of future residents of planned mass housing developments, they began to use public opinion polls. In Czechoslovakia, these surveys were conducted less frequently and a few years later than in Great Britain, Scandinavia, or France. However, they still provide a noteworthy and relatively comprehensive source of information.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.