Lidé

Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Guzik, H.
Trvání projektu
2016-2018
Anotace
Projekt se zaměřuje na kondici architektury v transformačních obdobích, a to na příkladu české architektury let 1945-1948 a 1989-1992. Realizované (iniciované) stavby a dobová odborná debata budou podrobeny analýze s využitím metodologických postupů dějin umění a poznatků sociologie a tranzitologie. Jádrem projektu bude konfrontace dlouhodobých utopicko-ideových konceptů české architektury 20. století a okamžité rétoriky přerodu. Důraz bude položen na význam individuálních aktérů - architektů, teoretiků a investorů - v neustáleném institucionálním prostředí období přerodu.
Hlavní řešitel
Guzik, H.
Trvání projektu
2011-2013
Anotace
V české architektuře pozorujeme po listopadu 1989 odklon od téměř tradičního myšlení o architektuře a architektonickém návrhu jako o metodě vizualizace sociální utopie. Nicméně přísný charakter české architektury v průběhu 20. století nevylučoval její utopický společenský náboj. Jeden z nejzajímavějších projevů architektury jakožto sociální utopie spatřuje česká umělecká historiografie ve vizi kolektivních domů. Cílem tohoto projektu je detailní průzkum otázky kolektivního bydlení v Československu v období 1900-1989, a to jak v poloze teorie a utopických návrhů, tak v poloze realizovaných staveb. Výzkum má přispět k lepšímu poznání dějin moderní a soudobé české architektury, dějin bydlení 20. století v českých zemích a dějin architektury jakožto nástroje sociální utopie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.