Lidé

Mgr. Veronika Vicherková, Ph.D.

Autoři
Vorlík, P. - Guzik, H. - Beran, L. - Brůhová, K. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Pavel, M. - Pokorná, T. - Ullmannová, K. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Bykov, A. - Franc, M. - Dulla, M. - JIrkalová, K. - Kracík, M. - Roubal, P., - Savická, P.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2022. ISBN 978-80-01-07028-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Autoři této knihy čtenářům zprostředkovávají klíčové procesy v architektuře osmdesátých let – zejména rostoucí úsilí o kritickou vnitřní sebereflexi, reálné vyhodnocení možností našeho stavebnictví a snahy o jeho revitalizaci nebo reakce na tehdy aktuální společenské či mezinárodní výzvy. A s ambicemi naznačují i okolnosti jejich (ne)naplnění v reálné tvorbě. Na pozadí institucionálního a myšlenkového zázemí představují tuto architekturu jako složitou a v mnoha ohledech protikladnou mozaiku. Ta odráží jak rozvolněný konzumně orientovaný životní styl, tak i všudypřítomnou unifikovanou výstavbu v ekonomicky a morálně slabém režimu. Zahrnuje jak setrvačnost sociální politiky státu, tak exkluzivní služby prominentům. Pečlivě moderovanou ideologickou reprezentaci prostřednictvím okázalých budov i lehce „diverzní“ prosakování a posléze i naplnění západních inspirací. Masivní vytěžování a ničení přírody a zároveň plány na tvorbu udržitelného životního prostředí. Technokratickou organizaci práce architektů a stejně tak jejich schopnost nalézt pozitivní soukromé niky v alternativní kultuře. Jestliže se éra osmdesátých let jeví jako mimořádně rozporuplná, pak architektura nemohla být jiná.
Autoři
Vicherková, V. - Mlynčeková, L.
Publikováno v
In: Hlava 5 / Catch 5. Trenčín: Hlava 5 / Catch 5, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Jaký je dnes náš přístup k hodnotám, vytvořeným před rokem 1989? Výtvarné umění ve veřejném prostor je dokladem péče a prostředníkem vztahu, médiem, které dokáže komunikovat s člověkem-uživatelem prostoru.
Autoři
Vorlík, P. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Kužvartová, L. - Vicherková, V. - Bukačová, J. - Ullmannová, K. - Brůhová, K. - Petříček, M., - Tomášek, M.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2021. ISBN 978-80-01-06902-8.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Stavebnictví v normalizačním Československu nenabízelo široké možnosti pro plné rozvinutí představ architektů. Nadechnutí experimentálních šedesátých let sice přineslo celou řadu inovací, z nichž se řada dostala i do každodenní praxe, ale upřednostnění kvantity nad kvalitou a stále zoufalejší hospodářská situace vedly k všeobecnému nedostatku i omezenému prostoru pro tvůrčí práci. Rozpor mezi ambicemi tvůrců a reálnými možnostmi stavebnictví vyvrcholil právě v osmdesátých letech. Existovala sice úzká skupina staveb, které měly z podstaty svého zadání nebo díky prominentnímu investorovi zajištěny individuální přístup, bezmála neomezené rozpočty, a třeba i zahraniční dodávky, ale u všech ostatních museli tvůrci a dodavatelé za nemalého osobního úsilí a rizika často improvizovat. Chtěl-li architekt v churavém hospodářství a normalizačním bezčasí prosadit svou autorskou představu, stalo se kreativní přetváření všeho dostupného a ohýbání pravidel jeho každodenním chlebem. Vyhledával skuliny v jinak spíše rigidních prefabrikovaných konstrukčních nebo fasádních systémech (viz text Skelet), upravoval nebo do nezvyklých pozic osazoval dostupné standardní prvky (viz texty Transfery, Keramika), přidával na povětšinou fádní budovy zajímavé doplňky v podobě lodžií, portálů, markýz (viz text Jekly), zapojoval do projektů a realizací veřejnost i umělce (viz text Hřiště), přesvědčoval výrobce, spolupracovníky a výzkumná pracoviště k ojedinělým experimentům (viz text Počítače) nebo k pověstnému tuzemskému „high-tech na koleně“ (viz text Transfery) a v neposlední řadě usiloval o alespoň částečný návrat rukodělných, řemeslných detailů a lidštějšího měřítka (viz text Cihly a dřevo). To vše na pozadí všudypřítomné, celospolečenské improvizace a shánčlivosti (viz texty Kultura protislužby a Stavím, stavíš, stavíme).
Autoři
Pavel, M. - Vorlík, P. - Ullmannová, K. - Vicherková, V. - Kracík, M. - Koukalová, Š. - Jankulíková, A., - Šramkova, Š.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Inventarizace prvků metodou stavebně-historického průzkumu. Průzkum se věnuje Společenskému domu v Neratovicích, který svou postupnou architektonicko-stavební genezí spadá mezi zástupce české poválečné architektury šedesátých až osmdesátých let dvacátého století.
Autoři
Kracík Štorkánová, M. - Bauerová, P. - Vicherková, V. - Hemelík, M., - Holzapfelová, V.
Publikováno v
In: Epigraphica a sepulcralia. Praha: Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2021. vol. 10. ISBN 978-80-88283-68-3.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Článek mapuje mozaiky připisované innsbrucké firmě Alberta Neuhausera na pražských hřbitovech. Shrnuje jejich současný stav a přináší nové poznatky o historii jejich vzniku, o jejich restaurování a technologii.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Klub za starou Prahu. 2021, 51(1), 27-30. ISSN 1213-4228.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek se zabývá problematickou památkové ochrany poválečné architektury v České republice, analyzuje postoje zúčastněných aktérů, tentokrát na příkladu ikonické pražské stavby konce 60. a to. let - hotelu InterContinental.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
In: Architektura na červeném seznamu / Normální je nebourat. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. p. 70-72. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
K české poválečné architektuře neodmyslitelně patří integrovaná výtvarná díla. Díky tzv. procentům na umění zejména éra normalizace přinesla jejich enormní nárůst a oboustranně výhodnou spolupráci architektů a umělců. Jakkoliv jsou díla často vestavěna a podstatnou součástí původního výtvarného libreta, z architektury jsou dnes odstraňována, z ideologických či zištných důvodů, ale i kvůli nepochopení jejich hodnoty.
Autoři
Brůhová, K. - Vicherková, V.
Publikováno v
In: Architektura na červeném seznamu / Normální je nebourat. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. p. 150-153. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text mapuje demoliční kauzy, které se v posledních letech rozvinuly kolem poválečných staveb v České republice. Shrnuje argumentaci týkající se aspektů dnešního přístupu k těmto budovám i jejich systémová institucionální ochrany.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Čechová, K. - Vicherková, V. - Pospíšil, M. - Poláčková, T. - Bukačová, J., - Kužvartová, L.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06734-5.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Každá doba má své nepostavené projekty, bohužel a mnohdy naštěstí nerealizované úvahy. Za jejich neuskutečněním většinou stojí společenské změny, ekonomické podmínky, ztráta klienta nebo samotná vizionářská podstata návrhu. I osmdesátá léta mají samozřejmě své návrhy „do šuplíku“. A není jich málo. Zpravidla chyběla politická vůle, čas, finance nebo kapacita stavebního průmyslu. Tato kniha se však věnuje především projektům experimentálním a alternativním, které mnohdy vzešly z odporu vůči zploštění humánního konceptu modernismu pod neúprosným tlakem socialistických hospodářských plánů a normalizace. Projekty pokrývají širokou škálu poloh, v rozsahu od vážně míněných dlouhodobých vizí moderního města (dopravní řešení Prahy, alternativy pro Žižkov, modernizace bytového fondu) přes odvážné experimenty k prověření nových, často ze zahraničí importovaných myšlenek (obytné soubory, městský parter, modulární nebo solární architektura) až po laškovné cimrmanovské „okopávání kotníků“ slábnoucího režimu (Urbanity, Malovaná architektura, výtvarná díla). Všechny spojuje vůle překračovat opevněné hranice normalizační praxe, provokovat diskusi a posouvat architekturu k lidštějšímu i environmentálně zodpovědnějšímu přístupu. Mnohé úvahy si svou svěžestí a neotřelostí zaslouží pozornost a inspirují ještě dnes.
Autoři
Vicherková, V. - Směták, P.
Publikováno v
In: Architektura na červeném seznamu / Normální je nebourat. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. p. 254-258. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Poválečná architektura v Čechách pozvolna mizí. Pomalu, nenápadně a nevratně se nám před očima ztrácí zásadní část naší historie a kulturního dědictví. Jednou z cest, jak zachránit tuto ohroženou vrstvu historie, je poukazovat na dobré příklady citlivých oprav a hledání nového vhodného využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.