Lidé

Mgr. Jana Bukačová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Drobným objektům poválečné doby na pomezí architektury a designu nebylo v našem prostředí prozatím věnováno dostatek pozornosti. Cílem projektu je zmapování realizovaných i nerealizovaných staveb typu: trafiky, telefonní budky, autobusové a tramvajové zastávky, budky strážníka a policie, stojany, nástěnky, reklamní plochy, zákryty popelnic a jiné - tedy objektů majících specifickou funkci ve veřejném prostoru. Kdo byli jejich autoři a jak probíhala jejich realizace? Úkolem tříletého projektu je vysledovat do jaké míry se na jejich návrzích podíleli výtvarníci či designéři, zohlednit společenské souvislosti, vztah drobné architektury k okolním stavbám a prostředí, do kterého byla zasazena. A v neposlední řadě zdokumentovat dodnes stojící objekty a jejich proměny v čase. Nakolik slouží a jsou schopné sloužit svému původnímu účelu, kolik z nich je dnes využíváno, jaký je jejich současný stav a zda je možné a reálné některé z nich využít pro jiný účel. Projekt bude dokumentovat historický vývoj jednotlivých objektů či jejich typů. Důležitým tématem poválečné doby byla modularita a ergonomie významně podpořená prefabrikací staveb. Dalším cílem je vysledovat nakolik zasáhla prefabrikace a průmyslová výroba i do drobné architektury. Byly její návrhy čistě typizovanou záležitostí a šlo o produkty průmyslové výroby nebo se mezi nimi objevovala i snaha o originalitu?

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.