Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Dějiny a teorie architektury VI

Výjimečné semestrální práce 2022/2023 (téma: původní a vložené)

Původní a vložené – rekonstrukce, obnovy, restaurace a přestavby architektury

Hodnota architektonického díla se v čase proměňuje. Čas však nepředstavuje jedinou proměnou, která budově propůjčuje její jedinečnost. Hodnota stavby je založena na sumarizaci dílčích charakteristik jako je například osobnost tvůrce, dispoziční a technické řešení, materialita, barevnost, kontextualita návrhu, stylovost, urbanistické vztahy, krajinné vztahy, reflexe doby vzniku a mnohá další. Daná stavba proto není jen pouhou hmotou, ale poskytuje unikátní výpověď o době svého vzniku. S přeurbanizací měst a změnou myšlení směrem k dopadům lidské činnosti na stav přirozeného prostředí, dochází ve vetší míře k zásahům do již exitujících staveb, které prochází transformacemi. Nové využít klade nároky na začlení nových funkcí, které mohou být zcela odlišné než původní využití nebo naopak dochází k rozšíření již existujících. Cílem semestrální práce bylo dešifrovat a popsat původní stavbu a architektonický koncept. Zároveň pochopit novodobé zásahy, jejich opodstatněnost a umělecký záměr. Téma původní a vložené sleduje konfrontaci dvou přístupů k jedné stavbě a jejich vzájemnou symbiózu. Výsledkem semestrální práce je kritické zhodnocení rekonstrukce, obnovy, restaurace či přestavby již existujícího objektu.

Z podstaty předmětu bylo téma časově omezeno na vznik původní stavby v období 20. a 21. století. Výjimku představuje kategorie industriální architektury, jejíž stáří se mohlo datovat až do 19. století. Geograficky nebyl výběr omezen.

Literatura

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné v semestrální práci pracovat s tištěnými (relevantními) zdroji. Literatura je dostupná na níže uvedených odkazech.

Povinná literatura:
CURTIS, William J. R. Modern Architecture Since 1900. Oxford: Phaidon Press, 1996
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing, 1995
FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004

Doporučená literatura:
FOSTER, Hal. The Art-architecture Complex. London: Verso, 2011
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci – krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010
RASMUSSEN, Steen Eiler, Jak vnímat architekturu. Praha: Academia 2016
JENCKS, Charles, The Story of Post-Modernism: Five Decades of …in Architecture. Wiley: 2011

Odborné časopisy Architectural Review, Arcitetura a urbanismus, Art and Antiq, Beton, Domus, Era, Beton a další.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.