Dějiny a teorie architektury VII (Teorie architektury a estetika I)

Cílem předmětu je seznámení s problematikou teorie architektury. Důraz je kladen na klíčové koncepty a pojmy teorie architektury 20. století a současnosti, na jejich interpretaci, vzájemnou provázanost a širší kulturní kontext. Přitom je zohledněn vztah architektonického diskurzu k architektonické tvorbě. Východiskem je teorie moderní architektury, těžištěm předmětu je teorie architektury 2. poloviny 20. století ovlivněná strukturalismem, sémiotikou, fenomenologií a poststrukturalismem až k současným přístupům reflektujícím posun daný novými technologickými možnostmi jak v architektuře, tak ve společnosti. V návaznosti na architektonická témata jsou posluchači seznámeni také s klíčovými pojmy estetiky, které mají relevanci pro architektonický diskurz.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková