Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro pedagogickou činnost, vedoucí ateliéru Šestáková – Dvořák

Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Rok
2018
Podkategorie
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Šestáková, I. - Patelová, M. - Hossingerová, M., - Kovářová, I.
Rok
2017
Podkategorie
Anotace
Podklady pro metodiku k výuce architektury na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Cílem článku je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost v prostředí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed. - Zbořilová, Z. ed., - Patelová, M. ed.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I.
Rok
2016
Podkategorie
Anotace
Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v mozku. Ty produkují dopamin - přenašeč informací. Vzhledem k chybějícímu dopaminu mozek nedokáže přenést informaci k pohybovému aparátu a dochází tak k postupné ztrátě kontroly nad pohybem. Cílem je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost při minimální nutnosti dodatečně implementovat kompenzační prvky.
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Prostředí, ve kterém žijeme, má svůj přirozený historický vývoj a v průběhu dějin si ho lidé vždy přizpůsobovali tak, aby co nejlépe vyhovovalo jejich potřebám. Od roku 1985 se objevuje v českém legislativním prostředí materiál, který upravuje tvorbu prostoru pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době tuto problematiku řeší zejména prováděcí vyhláška stavebního zákona č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (MMR, 2009. Jejím účelem je zajistit, aby nové i rekonstruované stavby a veřejný prostor byly obecně přístupné pro co největší množství lidí včetně obyvatel se zdravotním znevýhodněním, rodičů s kočárky apod. Principy navrhování prostředí, které by bylo vhodné pro osoby s Parkinsonovou nemocí, však zatím nejsou nijak definovány a následně zohledněny v normových a legislativních materiálech ani v architektonických manuálech. Aby mohl architekt vhodně navrhnout prostředí pro tuto specifickou skupinu, musí její potřeby nejdříve pochopit. Spolupráce s odborníky v oblasti neurologie a Parkinsonovy nemoci. Spolupráce s pacienty s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí v různých stádiích. Dotazníkové šetření. Research by design. Cílem projektu je ukázat, že vhodným návrhem architektonicky vytvořeného prostředí je možné kompenzovat některé příznaky nemoci a umožnit tak nemocnému delší setrvání v samostatném životě, jak ve vlastní vhodně upravené domácnosti, tak ve veřejném prostoru. Kvalitní a promyšlený návrh může oddálit i nutnost stěhování se do specializovaných finančně náročnějších zařízení bez vazby na známé prostředí. Výsledkem je pak přínos pro jedince, jeho okolí i celou společnost z hlediska společenského, sociálního i ekonomického.
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I.
Rok
2016
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Prostředí, ve kterém žijeme, má svůj přirozený historický vývoj a v průběhu dějin si ho lidé vždy přizpůsobovali tak, aby co nejlépe vyhovovalo jejich potřebám. Od roku 1985 se objevuje v českém legislativním prostředí materiál, který upravuje tvorbu prostoru pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době tuto problematiku řeší zejména prováděcí vyhláška stavebního zákona č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jejím účelem je zajistit, aby nové i rekonstruované stavby a veřejný prostor byly obecně přístupné pro co největší množství lidí, včetně obyvatel se zdravotním znevýhodněním, rodičů s kočárky apod. V současné době nejsou principy navrhování prostředí, které by bylo vhodné pro osoby s Parkinsonovou nemocí, nijak zohledněny v normových a legislativních materiálech ani v architektonických manuálech. Aby mohl architekt prostor vhodně navrhnout, musí tyto potřeby pochopit. Vhodným návrhem architektonického prostoru je možné kompenzovat některé příznaky nemoci a umožnit tak nemocnému delší setrvání v samostatném životě - ve veřejných budovách i ve vlastní vhodně upravené domácnosti. Oddálí se tak i nutnost stěhovat se do specializovaných, finančně náročnějších zařízení bez vazby na okolní společenský život. Výsledkem je přínos pro jedince, jeho okolí i celou společnost z hlediska sociálního i ekonomického.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J.
Rok
2014
Podkategorie
Anotace
Publikace si klade za cíl uspořádat poznatky a představit příklady řešení prostoru vhodného pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou, jako jednou z poměrně rozšířených nemocí zasahující pohybový aparát i psychiku člověka.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J.
Rok
2014
Podkategorie
Anotace
Publikace si klade za cíl uspořádat poznatky a představit příklady řešení prostoru vhodného pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou, jako jednou z poměrně rozšířených nemocí zasahující pohybový aparát i psychiku člověka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.