Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro rozvoj a výstavbu, zástupkyně vedoucího Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Šestáková–Dvořák

Autoři
Šestáková, I. ed. - Koldová, K. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Šindelář Kastlová, V. ed. - Petrik, M. ed. - Sidon, K. ed. - Kůs, J. ed., - Smetanová, M. ed.
Publikováno v
FA ČVUT, 2023-11-03. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2023. ISBN 978-80-01-07263-9.
Rok
2023
Podkategorie
Sborník
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I. - Kohout, M., - Tichý, D.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2021, XXIV(6), 15-20. ISSN 1212-0855.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek představuje Metodiku uplatňování principu univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě, která vznikla jako součást projektu "Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v ivestiční podpoře bydlení" v rámci aplikovaného výzkumu. Projekt byl zadán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prostřednictvím TAČR a byl řešen v letech 2019-2021 výzkumným týmen na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Metodika obsahově navazuje, reviduje a rozvíjí současné požadavky na bezbariérové užívání staveb v oblasti bydlení na úrovni bytových domůa jednotlivých bytů s akcentem na navrhování bytů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména přináší rozdělení na několik kategorií přístupnosti dle příkladů různých zahraničních modelů a definuje jednotlivé standardy včetně doporučení a návodových řešení.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Cílem metodiky je implementovat principy univerzálního designu a bezbariérovosti do problematiky individuálního bydlení a tím vytvořit novou strukturu v podobě několika kategorií přístupnosti bytů. Materiál slouží jako podklad pro veřejnou správu i jako návodný materiál pro projektanty a architekty.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
V rámci projektu byly řešeny tři typy výsledku. Certifikovaná metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě. Implementace principů této metodiky v rámci stávající panelové výstavby. Připomínky a podklady k přípravě nové vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Kohout, M. - Tichý, D., - Petrus, E.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Připomínky a komentáře pro přípravu nové vyhlášky týkající se bezbariérového užívání staveb v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Materiál představuje implementaci principů certifikované metodiky "Metodiky uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě" na příkladu šesti vybraných nejrozšířenějších systému panelových soustav v ČR. Součástí je také ekonomická rozvaha nad jednotlivými typy úprav.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed., - Kovářová, V. ed.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Voříšková, Š. orig. auth. - Gál, O. orig. auth., - Lupač, P. orig. auth.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06531-0.
Rok
2019
Podkategorie
Překlad monografie
Anotace
The present publication summarises and organises the current knowledge on the impacts of architecture and the built environment on the mobility and orientation possibilities of persons with Parkinson’s disease. It supplements this existing knowledge with basic principles of spatial design so that requirements related to specific symptoms of Parkinson’s disease can be taken into account in a natural way. Emphasis is put on ensuring an independent and safe life while minimising the use of artificial compensatory elements. This publication is accompanied by videos demonstrating selected typical symptoms of Parkinson’s disease.
Autoři
Gál, O. - Poláková, K. - Hoskovcová, M. - Tomandl, J. - Čapek, V. - Berka, R. - Brožová, H. - Šestáková, I., - Růžička, E.
Publikováno v
MOVEMENT DISORDERS. 2019, 34(12), 1831-1838. ISSN 0885-3185.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Background: Public spaces are usually designed with respect to various patient populations, but not Parkinson's disease. The objective of this study was to explore what type of easily applicable visual cueing might be used in public spaces and some interiors to improve gait in people with Parkinson's disease. Methods: Thirty-two patients with freezing of gait walked an 8-meter track on 6 different floor patterns in single- and dual-task conditions in random sequence. The reference pattern was a virtual large transverse chessboard, and the other patterns differed either in size (small floor stones), orientation (diagonal), nature (real paving), regularity (irregular), or no pattern. Time, number of steps, velocity, step length, cadence, and dual-task effect were calculated. The number and total duration of freezing episodes were analyzed. Results: Virtual, large, transverse floor stones improve time (P = 0.0101), velocity (P = 0.0029), number of steps (P = 0.0291), and step length (P = 0.0254) in Parkinson's disease patients compared with walking on no pattern. Virtual floor stones were superior in time and velocity to the real ones. Transverse floor stones were better than diagonal, whereas regular pattern stones were superior to irregular in some gait parameters. Subjectively, the reference pattern was preferred to the irregular one and to no pattern. No direct effect on freezing of gait was observed. Conclusions: Parkinson's disease patients may benefit from floor patterns incorporating transverse oriented large rectangular visual cues. Because public space can be regulated with respect to people with medical conditions, the relevant legislative documents should be extended to allow for parkinsonian gait disorder. © 2019 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2019 International Parkinson and Movement Disorder Society
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Voříšková, Š. - Lupač, P., - Gál, O.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06530-3.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace shrnuje a uspořádává dosavadní poznatky z oblasti vlivu architektury a vystavěného prostředí na možnosti orientace a pohybu osob s Parkinsonovou nemocí. Tyto poznatky rozšiřuje o základní principy navrhování prostoru tak, aby byly přirozeně zohledněny požadavky související se specifickými projevy nemoci. Důraz je kladen na umožnění samostatného a bezpečného života při snaze minimální implementace umělých kompenzačních prvků. Přílohou publikace jsou názorné videomateriály, představující vybrané projevy typických příznaků Parkinsonovy nemoci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout