Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro rozvoj a výstavbu, zástupkyně vedoucího Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Šestáková–Dvořák

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2023
Anotace
"Projekt pojímá do svého celku několik oblastí výuky, jedná se jak výuku architektury a urbanismu, teorie arcvhitektur, dějin architektury, ale též oblast stavitelstí v oblasti enegeticlké náročnosti budov. Systematizaci tvorby vystavěného prostředí na úrovni města či na úrovni druhové typologie se ve světě věnuje trvalá intenzivní péče. Komplexnější systémy přístupu ke stavbám jsou fenoménem řidším, zdaleka však ne ojedinělým . Svázáním těchto jevů do jednotnější systematiky a jejich názornou komunikací bude doplněna v domácím prostředí dosud chybějící pomůcka, poskytující studentům architektury i jejím laickým uživatelům základní osnovu usnadňující doplnění návazných prohlubujících znalostí. Současně umožní snadněji navázat v rámci jednotlivých druhových či tematických typologiích. Předmět Teorie krajinářské architektury je na naší fakultě vyučován teprve krátce v souvislosti se zavedením nového studijního programu Krajinářská architektura. Oproti Teorii architektury se jedná o velmi mladý obor ve světovém měřítku. Vyučující předmětu neustále naráží na nedostatek zdrojů v českém jazyce. Proto se soustavně věnuje vyhledávání a překládání textů, které pak využívám ve výuce. Protože v přednáškách lze uvést jen stručné úryvky, v plném znění dávám texty studentům k dispozici na platformě MS Teams. Energetická náročnost budov, kterou v současné době vytváří nejen kvalita obálky budovy, ale také technické zařízení budovy, je jedním z důležitých faktorů samotného návrhu budovy. Znalost této problematiky dodá budoucím architektům nadhled a přinese možné kombinace systémů, které je potřeba zakomponovat do návrhu budov od samého začátku jeho existence. Vzhledem k růstu cen energií i cen na trhu práce se jedná o velmi aktuální tematiku
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2023
Anotace
Záměrem konference je navázat na témata řešená na prvních třech ročnících konference Architektura dětem a obnovit její konání po tříleté pauze. Proto je pro tento rok zvolena komornější forma konference přímo na FA ČVUT. Specificky se bude věnovat prostoru pro dětskou volnou hru ve městě a osobnímu vztahu dětí ke vlastnímu okolí a městu, což jsou témata, která se aktuálně zviditelnila i kvůli změnám užívání městského prostředí v důsledku pandemických opatření. Tématika: Hra je nedílnou součástí dětského života, ale také významným prostředkem pro poznávání sebe i okolního světa. Specificky nestruktorovaná (volná) hra dává dětem svobodu zkoumat, tvořit a objevovat svět bez předem daných pravidel nebo pokynů. Je odborníky vnímána jako klíčová pro zdravý kognitivní vývoj dítěte, rozvíjí jeho sociální a emocionální dovednosti, schopnost řešit problémy a interagovat ve skupině vrstevníků. Vzhledem k množství dětí vyrůstajících ve městech je vhodně koncipované urbánní prostředí klíčové k naplnění tohoto dětského práva a potřeby. Důležitost dostupnosti a bezpečnosti adekvátních veřejných prostor ve městech se stala výrazným tématem v reakci na omezení v rámci covidové pandemie, která zejména na děti dopadla velmi tvrdě. Kvalitní městský veřejný prostor by v ideálním případě mohl sloužit jako náhrada možností socializace i fyzické aktivity, která obvykle probíhá ve školách a interiérech. Současný veřejný prostor (českých) měst je však z velké většiny k dětem nepřívětivý. Jejich pobyt je směřován na konkrétně určená a ohraničená místa typu dětská nebo sportovní hřiště, izolovaná od zbytku města, často uniformě ztvárněná a s nedostatečnou nabídkou pro děti různého věku a různé styly hry. V posledním desetiletí se zájem o vhodnost městského prostředí pro pobyt dětí zvedá, což je reflektováno odbornými publikacemi a iniciativami po celém světě (např. Iniciativa Child Friendly Cities a její česká odnož Město přátelské k dětem). Některá města navíc reagují vlastními meto
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2023
Anotace
Vzhledem k tomu, že projekt se skládá z několika dílčích aktivit, tak i zde je popíšeme v jednotlivých částech prjektu: V předmětu ateliérová výuka se projekt soustřeďuje na ateliér hostujícího profesore Winyho Maase, v jehož rámci v nadcházejícím semestru budou spolupracovat vedoucí ateliérů a studenti TU Delft, FA ČVUT, FA VUT, FUA TUL a ARCHIPu na projektu nazvaném Czech Fantasies. Jeho cílem je zmapovat a poukázat na současné problémy celé ČR pomocí návrhů studentů. Pro dosavadní práci Winyho Masse je charakteristické využívání computational designu (výpočetního návrhu), který na FA ČVUT vyučují oba členové řešitelského týmu. Spolupráce tak nabízí prohloubení studentských znalostí výpočetního navrhování. Výsledná podpora v semestru a při workshopu tak bude spočívat ve vytváření skriptů a nástrojů na míru studentským projektům, efektivní práci s daty a automatizaci rutinních úloh. Vzniklé výstupy bude možné využít jak v budoucích ateliérových zadáních, tak v předmětech CAD - Scripting (3 a 4) a Počítačové navrhování (1, 2 a 3).V předmětu dějiny architektury bude uspořádána na Fa jedinečná výstava modelů architektury Le Corbusiera, zapůjčených College of Design and Engineering NU Singapore. Modely putují v rámci projektu LC150+ po evropských školách architektury a záměrem je představit je i na půdě naší fakulty. Výstavů modelů bychom rádi doplnili o sérii přednášek (např. vliv LC na českou architekturu, dílčí aspekty díla LC), fotografie staveb LC, prezentaci knih o LC ve studovně FA apod. Akce by tak ve vazbě na (přinejmenším) předměty DAT4 a DAT5 představila širší (v běžných přednáškách nezachytitelný) rozměr díla mimořádného architekta, umělce a teoretika. Hlavní část úpravy v rámci modulu Cita developmentuz bude inovován tak, aby odpovídal plánovanému vzdělávání v této oblasti. V rámci projektu se dále prohloubí návaznost povinných a volitelných předmětů v oblasti developmentu (PRES 3, Urbanismus VII, Development I. a II.).
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2023
Anotace
Současná architektonická teorie i praxe se zabývají především řešením staveb pro sociální služby v městském prostředí. Život na venkově má své odlišnosti, stejně tak péče o potřebné mimo město je jiná. Záměrem projektu je sestavení odborných a studijních materiálů, poskytujících souhrnné informace o stávající praxi v realizaci staveb pro sociální služby na venkově (bydlení pro seniory, denní stacionáře, komunitní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.). V první řadě vytvoření přehledné databáze takových staveb, tříděné podle kritérií podstatných z hlediska architektury a typologie. Pomocí případových studií projekt zhodnotí, zda stávající praxe odpovídá specifickým potřebám obyvatel na venkově. Hlubší vhled do těchto potřeb poskytnou rozhovory s uživateli i personálem analyzovaných objektů. Databáze umožní též porovnání novostaveb pro vybrané účely s využíváním rekonstruovaných historických objektů, jak z hlediska četnosti jednotlivých řešení, tak pro zjištění, zda tento rozdíl univerzálně ovlivňuje prostorovou kvalitu objektů. Součástí projektu bude analýza stávajících dotačních programů podporujících výstavbu staveb pro sociální služby ve venkovském prostředí. Cílem projektu je stanovit specifika staveb pro sociální služby na venkově a umožnit tak definovat vhodné přístupy k projektování takovýchto objektů ve venkovském prostředí. Výstup projektu poslouží nejen jako základ dalšího výzkumu tématu staveb pro sociální služby, ale i jako referenční báze zejména pro ateliérovou výuku obdobných typologií. Současně doplní publikace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí k dané problematice.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020-2022
Anotace
V rámcích výzkumné práce "Architektura ve vzdělávání pedagogů základních škol" bylo zjištěno, že jedním z důležitých problémů v oblasti architektonického vzdělávání dětí je nedostatek odborné přípravy učitelů a nedostatek zájmu odborníků. Jednou z možností řešení tohoto problému je v zajištění spolupráce mezi architekty-urbanisty a pedagogy, což je jedním z cílů projektu "Architektonické vzdělávání pedagogů". Projekt je koncipován jako série workshopů pro učitele základních škol a vede ke zlepšení znalostí a dovednosti pedagogů v tématech souvisejících s architekturou a urbanismem. Jen díky mezioborové spolupráci může vzniknout kvalitní komplexní přístup k výuce architektury.
Trvání projektu
2019
Anotace
Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. a 2. ročníku konference Architektura dětem a zároveň podpořit naplňování cílů dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury ČR - část vzdělávání. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Dále chystáme klub přátel Architektury dětem, který má podporovat spolupráci mezi architekty a pedagogy, a vytváříme tak základnu pro rozšiřování tématu mimo úzký okruh architektů. Na podzim roku 2019 se připravuje revize dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury, zároveň bude MMR organizovat pracovní skupinu pro implementaci tématu architektury do vzdělávání. Konferencí chceme přímo navázat na tyto dvě aktivity a zasadit se o prosazení témat spojených s dětmi a architekturou do oficiálních strategických dokumentů. Konference tak bude podporovat naplňování cílů Politiky architektury (opatření týkající se implementace tématu do školství a osvěty obecně). Témata: 1. Implementace tématu architektury a prostředí do RVP 2. Budování komunity aktivních učitelů - zjišťování jejich potřeb a využití jejich potencionálu k šíření tématu mezi žáky. 3. Implementace tématu architektury a prostředí do vzdělávání pedagogů na pedagogických fakultách. 4. Tvorba a testování vzdělávacích materiálů využitelných ve školství. 5. Inspirace českými a zahraničními příklady dobré praxe (témata, která se do školství a obecného povědomí již prosadila - ekologie, lidská práva, výchova k demokracii apod.). 6. Rozvíjení a prohlubování témat zanesených v memorandu Děti a město/Prostor pro hru, které představuje výstupy 2. ročníku konference. 7. Implementace vybraných cílů memoranda do Politiky architektury a stavební kultury v ČR. Aktivní účastníci konference: Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architek
Hlavní řešitel
Markgraf Hossingerová, M.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Architektura a podoba veřejného prostoru nás všestranně ovlivňuje a stejně tak i my můžeme ovlivňovat rozvoj prostředí. Právě proto je nesmírně důležité vzdělávat v těchto oborech již ty nejmladší - děti. Ideálním místem pro komplexní seznámení s různými podobami architektury a s problematikou urbanismu je základní škola, která nabízí vhled do humanitních i technických/ přírodovědných oblastí. Cílem projektu je průzkum potřeb mezi učiteli, kteří mají zájem se ve výuce věnovat tématu architektury. Na základě tohoto průzkumu bude rozvíjen Klub přátel Architektury dětem, resp. iniciován vstup většího počtu členů z řad pedagogů. Klub poskytne možnost virtuálního i reálného setkání architektů s učiteli, kde bude prostor pro vzájemné učení se a sdílení dobré praxe z obou oborů.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Předmětem této veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji anebo inovacích v Programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2. „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“
Trvání projektu
2018
Anotace
To, jaké emoce cítíme k prostředí, ve kterém žijeme - našemu domovu, podmiňuje náš zájem o něj a snahu o zlepšení jeho kvality. Uspořádání města ovlivňuje mnoho spolu souvisejících procesů, ekonomických, sociologických, demografických, má vliv na ekologii a udržitelnost prostředí. Dobře navržené prostředí umožňuje nejen všestranný rozvoj dětí, ale zároveň pěstuje sociální vazby mezi všemi jeho obyvateli, působí na naše smysly a ovlivňuje tak naši psychiku. Rozumět architektuře je důležité z důvodu zlepšení občanské společnosti. Proto chceme věnovat pozornost výchově dětí k vnímání prostředí od co nejútlejšího věku. Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. ročníku konference Architektura dětem uskutečněné 13. a 14. 10. 2017. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), která vznikla na základě ohlasů 1. ročníku konference a jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny, vytvoření digitální knihovny pro řešené téma a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Témata konference Děti a město Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních letech radikálně proměnil. Ještě nedávno bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne venku, dnes je ale jejich čas mnohem více organizovaný. Jaký je za takových podmínek vztah dětí k prostředí? Současné město má tendenci izolovat děti na předem určená místa jako jsou hřiště, škola a podobně. Proto je potřeba otevřít diskuzi o tom, jak ztvárnit veřejný prostor tak, aby zohledňoval možnosti a potřeby dětí a dbal i na dětské meřítko. Existuje dostatek míst, která jsou vhodná pro hru a kde mohou větší děti trávit svůj volný čas bez dozoru? Jak zapojit děti do plánování prostředí a umožnit jim tak aktivně se zapojit? Jak upravit legislativu, aby se zlepšily podmínky pro architekty a tvůrce dětských hřišť, která by v budoucnu mohla být prostorem vhodným i pro starší děti bez doprovodu rodičů? Architektura ve vzdělávání V
Trvání projektu
2017-2019
Anotace
Projekt Architektura dětem má za cíl vytvoření podkladů pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dilen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k mistu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout