Lidé

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Beran, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016-2020
Anotace
.Obecným cílem projektu je rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity v kontextu evropské a světové kultury prostřednictvím poznání, formulace a vyzdvižení kulturních hodnot stavebních památek průmyslového dědictví, které je nezbytné pro zachování jejich hodnot při novém využití. Projekt přímo navazuje na výsledky projektu NAKI Industriální topografie ČR, využívá a rozvíjí jeho databázi pro syntetizující a vyhodnocující výzkum, který poskytne strukturovaný výběr exemplárních památek průmyslového dědictví a jejich typických situací, a to v podobě specializované mapy s odborným obsahem, doprovázené výstavami a monografickými publikacemi. Vzhledem k evidované nízké míře zachování hodnot, specifických pro širokou oblast průmyslového dědictví, vychází z interpretace průmyslových budov či jejich souborů a formuluje jejich obecně kulturní hodnoty, a to ve dvou metodických liniích: Hlavní linie sleduje obecné principy jejich vzniku, které jsou zároveň základními principy průmyslové civilizace – racionalizaci navrhování a provádění, tvůrčí specializaci, typizaci a globální transfer zkušeností. Pojímá průmyslové stavby jako komplexní, individuální technicko-architektonická díla, a sleduje především proces jejich návrhu, původ či autorství, a to nezbytně v evropském kontextu. Komplementární linie sleduje jedinečný a zpravidla diskontinuální stavební vývoj průmyslových staveb, pojímá je jako součásti heterogenních souborů, jejichž funkce se v kritických obdobích mění a v post-průmyslové éře zanikají, a charakterizuje tak jejich potenciál pro zachování identity konkrétního místa při jeho dalším rozvoji. Obě linie se protínají v pochopení vnitřně protikladných hodnot, které konkrétní průmyslové stavby a areály průmyslového dědictví v dnešní situaci představují, nezbytném k nalezení jim odpovídajících, konzervačních a zároveň tvůrčích urbanistických a architektonických postupů při jejich novém využití.
Hlavní řešitel
Beran, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2010
Anotace
Projekt provede komplexní zmapování průmyslového dědictví (objektů a území) města Chrudimi a stanoví hodnoty, potenciály a problémy dotčených území, rozbor a vyhodnocení klíčových objektů a areálů z hlediska urbanistického, stavebně technického a architektonického. Vytvoří podklady a doporučení pro další územní rozvoj města.
Hlavní řešitel
Beran, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2009
Anotace
Zkoumání průmyslového dědictví v českých zemích komplikuje ztráta kontinuity osídlení a kontinuity vlastnických a právních vztahů. Hledáme-li důvody a způsoby jejich zachovaní, musíme odkrýt jejich původní kontext - nejen technický a architektonický, ale i společenský, včetně kontextu národnostního. Jako modelový příklad byl stavební vývoj jednoho z pohraničních průmyslových městeček a příspěvek bude doprovozen obrazově bohatým přehledem architektonicky výrazných budov a areálů ze zkoumaného území Libereckého a Ústeckého kraje, včetně odkazů na plánovou dokumentaci. Příspěvek bude tak presentovat předchozí výsledky bádání v rámci VCPD ČVUT jakožto školícího pracoviště doktorandského studia oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví na FSv ČVUT v návaznosti na řešení disertace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.