Lidé

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016-2020
Anotace
.Obecným cílem projektu je rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity v kontextu evropské a světové kultury prostřednictvím poznání, formulace a vyzdvižení kulturních hodnot stavebních památek průmyslového dědictví, které je nezbytné pro zachování jejich hodnot při novém využití. Projekt přímo navazuje na výsledky projektu NAKI Industriální topografie ČR, využívá a rozvíjí jeho databázi pro syntetizující a vyhodnocující výzkum, který poskytne strukturovaný výběr exemplárních památek průmyslového dědictví a jejich typických situací, a to v podobě specializované mapy s odborným obsahem, doprovázené výstavami a monografickými publikacemi. Vzhledem k evidované nízké míře zachování hodnot, specifických pro širokou oblast průmyslového dědictví, vychází z interpretace průmyslových budov či jejich souborů a formuluje jejich obecně kulturní hodnoty, a to ve dvou metodických liniích: Hlavní linie sleduje obecné principy jejich vzniku, které jsou zároveň základními principy průmyslové civilizace – racionalizaci navrhování a provádění, tvůrčí specializaci, typizaci a globální transfer zkušeností. Pojímá průmyslové stavby jako komplexní, individuální technicko-architektonická díla, a sleduje především proces jejich návrhu, původ či autorství, a to nezbytně v evropském kontextu. Komplementární linie sleduje jedinečný a zpravidla diskontinuální stavební vývoj průmyslových staveb, pojímá je jako součásti heterogenních souborů, jejichž funkce se v kritických obdobích mění a v post-průmyslové éře zanikají, a charakterizuje tak jejich potenciál pro zachování identity konkrétního místa při jeho dalším rozvoji. Obě linie se protínají v pochopení vnitřně protikladných hodnot, které konkrétní průmyslové stavby a areály průmyslového dědictví v dnešní situaci představují, nezbytném k nalezení jim odpovídajících, konzervačních a zároveň tvůrčích urbanistických a architektonických postupů při jejich novém využití.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Průmyslová revoluce přinesla zcela nové struktury osídlení, které prakticky v nezměněné podobě dodnes více či méně plní svoji roli. Současné úsilí o nové zhodnocení průmyslových úhorů a nevyužívaných staveb nastoluje širší než pouze architektonicko-stavební otázky. Jakým způsobem tyto proměny a stavební aktivity ovlivní složitou síť hmotných otisků historického vývoje v přilehlém území? Jak se změní stále živá paměť obyvatel a místní komunity? Přinesou zásahy pozitivní nebo negativní dopady na sociálně ekonomický rozvoj a statut území? Lze např. formou participace obyvatel, pozvolnou etapizací nebo vhodnou volbou měřítka zabránit neúspěchu a nepřijetí projektu? Industriální dědictví a problematika jeho nového využití jsou dnes chápány ve velmi širokém záběru, zpravidla však v jeho krajních polohách jednotlivých staveb nebo rozsáhlých ploch brownfields. Dosud málo probádanou, ale v posledních letech stále častěji diskutovanou a naprosto klíčovou tématikou je však střední měřítko na úrovni kulturní krajiny. Tato změna úhlu pohledu vyvolává nové otázky, jak zachovat a chránit průmyslové dědictví v rámci aktivního, žijícího území. Je modernizace těchto území vždy nezbytná? Skrývá se v industriální minulosti inovativní budoucnost, motor ekonomiky a pojidlo kulturních nebo sociálních vztahů? Tyto problémy jsou společné pro všechny země s průmyslovou minulostí, bez ohledu na úroveň jejich industrializace. Je zde mnoho dosud nevyužitých šancí a vnitřních kapacit, které čekají na chytrá řešení. Cílem projektu je přispět k hlubšímu porozumění procesům ovlivňujícím další vývoj oblastí s industriální minulostí a také hledání cest k jejich novému využití: - Historie, otisky industriální minulosti a potenciál území / identita, komunitní prostor, sociální zodpovědnost - Ovlivňování kvality životního prostředí a formování kulturní krajiny - Veřejný prostor jako ohnisko vzdělávání, kultury a inovace - Přírodní procesy a zeleň jako cesta k rehabilitaci území, zhodnocení specifickýc
Hlavní řešitel
Kašíková Sigmundová, A.
Trvání projektu
2012-2014
Anotace
Postindustriální éra přinesla nové výzvy - v oblasti kulturně-sociální, ekonomicko-hospodářské a environmentální. Restrukturalizace probíhá ve vyspělých zemích už od konce šedesátých let. Mnoho otázek přesto stále zůstává nezodpovězeno a širší společnost proměnu dosud jako étos nových souvislostí plně nepřijala. Nabízený potenciál průmyslového architektonického dědictví však v kontextu probíhající ekonomické krize, protežovaných zásad udržitelného rozvoje a hledání kulturní identity získává na zvláštní naléhavosti. Cílem projektu je vyplnit dosud prázdná místa v poznání historie průmyslového dědictví a úskalí jeho současného a nového využití: - Prostor, struktura a technologický tok / možnosti nového využití průmyslového dědictví - Průmyslová architektura dvacátého století / historie, souvislosti a úskalí nového využití - Iniciační a nízkonákladové konverze průmyslových staveb - Přírodní procesy a zeleň jako cesta k rehabilitaci území Tyto dílčí úhly pohledu navazují na dosavadní pozná
Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2010
Anotace
Projekt provede komplexní zmapování průmyslového dědictví (objektů a území) města Chrudimi a stanoví hodnoty, potenciály a problémy dotčených území, rozbor a vyhodnocení klíčových objektů a areálů z hlediska urbanistického, stavebně technického a architektonického. Vytvoří podklady a doporučení pro další územní rozvoj města.
Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2009
Anotace
Zkoumání průmyslového dědictví v českých zemích komplikuje ztráta kontinuity osídlení a kontinuity vlastnických a právních vztahů. Hledáme-li důvody a způsoby jejich zachovaní, musíme odkrýt jejich původní kontext - nejen technický a architektonický, ale i společenský, včetně kontextu národnostního. Jako modelový příklad byl stavební vývoj jednoho z pohraničních průmyslových městeček a příspěvek bude doprovozen obrazově bohatým přehledem architektonicky výrazných budov a areálů ze zkoumaného území Libereckého a Ústeckého kraje, včetně odkazů na plánovou dokumentaci. Příspěvek bude tak presentovat předchozí výsledky bádání v rámci VCPD ČVUT jakožto školícího pracoviště doktorandského studia oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví na FSv ČVUT v návaznosti na řešení disertace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.