Lidé

prof. Ing. arch. Ján Stempel

vedoucí ateliéru Stempel – Beneš, vedoucí Ústavu navrhování I

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Výzkum se soustředí na transformace staveb v intravilánu měst na území Olomouckého kraje a potenciál, který tento proces zahrnuje pro samosprávu města, investora, i koncového uživatele - obyvatele a občana. Práce zmapuje, kategorizuje a evalvuje existující příklady rekonstrukcí od r. 1992 (kdy vznikla v dnešní podobě ČKA) do současnosti. Pro srovnání uvede lokální poměry do kontextu s příklady z ostatních částí ČR a zahraničí za účelem porovnání společensko-kulturního, ekonomického i legislativního a normativního kontextu. Výstupem bude webové rozhraní publikující zjištěné informace a závěry, součástí výzkumu a jedním z mezivýstupů bude příspěvek do knihy zaměřené na rekonstrukce a také průběžné veřejné prezentace a diskuse. Aplikovaný výzkum v pozitivní rovině současné české architektonické tvorby bude uzavřen formou případových studií na několika objektech dle kategorizace v průběhu výzkumu, názorně prokazující užité metody a ověření hypotézy.
Hlavní řešitel
Děnge, J.
Trvání projektu
2020-2022
Anotace
Architektura a umění mají k sobě specifický vztah, často se prolínají a tvoří dialog. Cílem práce je zkoumat tento dialog architektury, umění a designu v kontextu interiéru staveb pro bydlení, veřejnost nebo komerci. Výstupem projektu bude publikace rozhovorů s architekty, umělci a klienty, kteří se mohou k danému tématu relevantně vyjádřit. Existuje předpoklad, že zahrnutí dalších oborů do spolupráce při tvorbě architektonických návrhů, vytváří kultivovanější a kulturnější prostory.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Výzkum se bude zabývat definicemi pojmů "malého" a "úsporného" individuálního bydlení a nashromážděním inspirativních současných příkladů českých realizací. Jako teoretický základ výzkumu nás zajímá, jak se v průběhu 20. a 21. století vyvíjel a byl vnímán význam pojmů "malý" a "úsporný" a jak jsou tyto pojmy definované a vnímané dnes. Hlavním úkolem našeho výzkumu je nashromáždit inspirativní příklady ze současnosti a zhodnotit je nejenom z urbanistického, architektonického, stavebně technického a energetického pohledu. Zajímají nás i souvislosti legislativní a názory municipalit. Zajímají nás také praktické zkušenosti obyvatel těchto staveb a míra adekvátnosti jejich finanční investice. Aby se výsledky výzkumu dostaly k co nejširší skupině odborné i laické veřejnosti, chceme výsledky výzkumu vydat knižně do běžné distribuce, kromě knihy budeme výsledky výzkumu průběžně prezentovat na k tomu zřízeném webu, na blogu, sociálních i tištěných mediích, konferencích a přednáškách.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018
Anotace
Schodiště jako významný architektonický prvek nabízí tradičně širokou typologickou škálu řešení a často se stává ústředním výrazovým prvkem stavby. Variace řešení se rozvíjejí s velikostí a účelem využití stavby, použitím schodiště v exteriéru či interiéru nebo podle zvolených materiálů a technologií. Přesto všechno jsou hlavní zásady návrhu a realizace pro všechna schodiště společné. Tématem schodiště a jeho návrhu se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia FA ČVUT. Přehledné srovnání současných přístupů k návrhu schodiště coby významného architektonického detailu je součástí výzkumného záměru mapování současné architektury na Ústavu navrhování 1 FA ČVUT. Konference udržuje kontinuitu s organizátory workshopu Schody, prezentovaným ateliery Ústavu navrhování 2 na podzim roku 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=YzQrS1LuZKU), a odborné konference Moderní schodiště 2017 (http://www.modernischodiste.cz), pořádanou 12.10. 2017 na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Neopominutelným východiskem, které rezonovalo na brněnské konferenci, je užití norem a jejich nároků, které svou nezávazně - závaznou formou zakotvení v české stavební legislativě významně ovlivňují možnosti architektonického řešení nejen v návrhu schodiště. Soustavné mapování tématu současného schodiště umožní kromě rozvinutí témat realizovaných akcí a shrnutí příspěvků a závěrů konference ve sborníku též přípravu antologie Současná schodiště, doplňující publikační řadu Ústavu navrhování I o významné a v Česku dosud nepublikované shrnutí kvalitních příkladů současných architektonických přístupů, návrhů a realizací schodišť v jejich typologické šíři. (tématicky příbuznou publikací, ovšem spíše technického rázu, je příručka Schodiště, rampy, žebříky. Praha: Grada Publishing 2008. ISBN 978-80-247-2688-5) Proto je konference koncipovaná jako mezioborový dialog mezi doktorandy, studenty, architekty, projektanty, výrobci schodišť a zástupci dalších souvisejících profesí
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře v chráněných krajinných oblastech (Česká republika od roku 1992). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvede do souvislostí kvalitní realizace od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací ve velmi citlivém území a velmi často udává nezaměnitelný ráz české krajině. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v chránněných krajinných územích ČR a nový internetový portál s databází schválených/zamítnutých projektů v těchto územích.
Hlavní řešitel
Šedý, V.
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Většina studií a publikací věnovaných rezidenčním stavbám a soukromému bydlení doplněná o obrazovou dokumentaci se téměř vždy soustředí na samotnou stavbu a jen vyjimečně ilustruje vztah mezi stavbou a jeho okolím. Obrazová studie se bude v tomto případě zabývat nejen architektonickou stavbou, ale především prostředím ve kterém byla vytvořena, návaznostmi na historický kontext místa a vznikem nových vztahů a jejími aspekty. Obrazový průzkum vychází z teoretické práce "Reprezentace architektonické formy ve fotografii" doktorandského studia a je jeho vizuálním rozšířením.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Projekt navazuje na souvislou výzkumnou práci Ústavu navrhování I na FA ČVUT v Praze, který se zabývá tendencemi v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000). Tato teoretická práce mapuje, analyzuje a třídí a uvádí do souvislostí kvalitní realizace rodinných domů od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací a ve srovnání s jinými typologiemi se jedná o realizace s největšími zásahy klienta, díky jemuž dostáváme přesnější obraz společnosti. Výstupem tohoto dílčího projektu bude další odborná monografie mapující českou tvorbu v oblasti individuálního bydlení, která bude navazovat na tituly 99 DOMŮ a CZECH HOUSES.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2014
Anotace
Konference tématicky navazuje na úspěšnou konferenci Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu. Typologie rodinného domu, která představuje nejčetnější zastoupení realizovaných staveb, umožňuje objektivnější srovnání české architektonické scény doma i se světem. Tématem architektury rodinných domů se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia. Mezi naše výsledky patří například reprezentativní publikace 99 domů, mapující realizace v České republice. Cílem letošního ročníku konference je přehledné srovnání výsledků výzkumů a jejich uvedení do souvislostí s evropskou tvorbou. Za tímto účelem je konference koncipována jako mezinárodní workshop pro studenty doktorského studia. Předpokládá se účast doktorandů i z ostatních škol architektury v České republice, a také zahraničních studentů. Studenti zabývající se výzkumem vývoje individuálního bydlení, představí výsledky své práce formou přednášek pro účastníky konference. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté: Doc. Ing. arch. Vincze Laszlo (TU Budapešť, Maďarsko) a Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.(STU Bratislava, Slovensko).Účast zahraničních hostů má za cíl motivovat studenty a umožnit jim snadné srovnání se Evropou.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2013
Anotace
Typologie rodinného domu, která představuje nejčetnější zastoupení realizovaných staveb, umožňuje objektivnější srovnání české architektonické scény doma i se světem. Tématem architektury rodinných domů se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia. Mezi naše výsledky patří například reprezentativní publikace 99 domů, mapující realizace v České republice.Toto téma si zaslouží přehledné srovnání výsledků výzkumů, cílem konference je tedy představit výsledky výzkumu v této oblasti na fakultách architektury. Za tímto účelem je konference koncipována jako mezinárodní workshop pro studenty doktorského studia. Předpokládá se účast doktorandů i z ostatních škol architektury v České republice, a také zahraničních studentů ze Slovenska a Maďarska. Studenti zabývající se výzkumem vývoje individuálního bydlení, představí výsledky své práce formou přednášek pro účastníky konference. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté: Prof. Antal Puhl DLA (TU Budapešť, Maďarsko) a
Trvání projektu
2013-2015
Anotace
Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvéde do souvislostí kvalitní realizace rodinných domů od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací a ve srovnání s jinými typologiemi se jedná o realizace s největšími zásahy klienta, díky jemuž dostáváme přesnější obraz společnosti. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v oblasti individuálního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel