Lidé

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy, vedoucí ZAN Rottová, public relations ústavu

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2019
Anotace
Konference Škola architektury navazuje na stejnojmennou konferenci pořádanou v rámci SVK v roce 2017. Snahou je založit bienální opakování konferencí s tematikou vzdělávání na školách architektury. Konference Škola architektury bude také předznamenávat konferenci Evropské asociace architektonického vzdělávání (EAAE), kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v létě 2020. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education na Bartlett School of Architecture ve spolupráci s univerzitou ve Stuttgartu nebo konference britské Association of Architectural Educators (AAE) či výše zmíněné konference EAAE. Snahou konference Škola architektury je přinést téma architektonické výuky do popředí zájmu i v České republice. Jedná se zejména o témata propojení architektonické tvorby a výzkumu či prakticky orientovanou výuku, která nejsou v našem akademickém prostředí příliš rozšířená. Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. Představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. Podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 3. Poskytnout prostor pro kritickou diskusi na toto téma Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí. Skrze své příspěvky budou prezentovat své přímé zkušenosti s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Budou také osloveni studenti doktorského studia univerzit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se ve svém výzkumu zabývají architektonickým vzděláváním (např. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí, atd.). Přizváni budou i pedagogové fakult architektury v České republice, aby sdíleli své zkušenosti a jejich způsob výuky. Referáty budou prezentovány formou příspěvku v délce 10-15 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého bloku proběhne asi půlhodinová diskuse. Zahraniční hosté budou mít příspěvek dlouhý 30
Trvání projektu
2016
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče. Konference se koná každoročně. V letošním roce bude navíc obohacena o prezentací vědeckých výsledků fakulty veřejnosti v rámci evropské Noci vědců, která se koná 30. 9. 2016. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již popáté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Tento ročník budou doktorandi poprvé odevzdávat v předstihu i písemné příspěvky, tzv. short papers, kde strušně představí teoretická východiska svého výzkumu, výzkumný cíl, zvolenou metodiku a případně dílčí závěry. Tento postup pomůže doktorandům přesně formulovat své myšlenky, navíc umožní oponentům kvalifikovaněji reagovat na představené teze. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci. V době Týdne vědy a výzkumu a výstavy posterů proběhne též velká celoevropská akce Noc vědců, které se FA zúčastní potřetí. Ta se koná poslední pátek v září. Na všechny výše uvedené akce bude pozvaná i odborná veřejnost prostřednictvím webových stránek Fakulty architektury ČVUT a architektonických serverů. Laická veřejnost bude pozvána na Noc vědců. Ta právě způsobuje cca 50% navýšení rozpočtu oproti minulým ročníkům. Její samostatné pořádání by však na základě letošní zkušenosti vyšlo dráž. Týden vědy a výzkumu proběhne ve čtyřech základních sekcích: 1/ konference nových doktorandů 2/ konference starších doktorandů 3/ výstava posterů 4/ Noc vědců Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2015
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference se koná každoročně. V letošním roce bude navíc obohacena o prezentací vědeckých výsledků fakulty veřejnosti v rámci evropské Noci vědců, která se koná poslední pátek v září, tedy 25.9.2015. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již počtvrté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších doktorandů a kolokvium nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci. V době Týdne vědy a výzkumu a výstavy posterů proběhne též velká celoevropská akce Noc vědců, které se FA zúčastní podruhé. Ta se koná poslední pátek v září a kvůli ní jsme posunuli Týden vědy a výzkumu z letního na zimní semestr. Na všechny výše uvedené akce bude pozvaná i odborná veřejnost prostřednictvím webových stránek Fakulty architektury ČVUT a architektonických serverů. Laická veřejnost bude pozvána na Noc vědců. Ta právě způsobuje cca 50% navýšení rozpočtu oproti minulým ročníkům. Její samostatné pořádání by však na základě letošní zkušenosti vyšlo dráž. Týden vědy a výzkumu proběhne ve čtyřech základních sekcích: 1/ konference nových doktorandů 2/ konference starších doktorandů 3/ výstava posterů 4/ Noc vědců Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31.5.2015 Termín konání konferencí: 24.9. 2015 a 25.9.2015 Termín konání Noci vědců: 25.9.2015 Termín konání výstavy posterů: 24.9.-1.10.2015, výstava posterů bude pokračovat až do 8.10.2015, pokud bude výstavní prostor volný.
Trvání projektu
2011-2013
Anotace
Solární Decathlon je prestižní mezinárodní soutěž pro všechny akreditované vysoké školy a univerzity, organizovaná U. S. Department of Energy. 20 vybraných studentských týmů soutěží v návrhu, výstavbě a provozu domu, jehož jediným zdrojem energie je sluneční záření a který je vysoce energeticky efektivní, cenově přijatelný a architektonicky hodnotný. Stěžejním cílem projektu je podání přihlášky na Solar Decathlon 2013. Dlouhodobým cílem projektu je získání účasti na Solar Decathlon 2013. Jedná se o dvouletý projekt, se začátkem v na jaře 2012 a ukončením v zimě 2013. Dalším cílem je studie solárního domu. Na této úloze budou zúročeny dosavadní teoretické i praktické zkušenosti členů řešitelského týmu i poznatky z dosavadní výzkumné práce na Ústavu navrhování II, který se od doby svého vzniku cílevědomě zabývá problematikou bydlení a udržitelného rozvoje.
Trvání projektu
2010
Anotace
Podstatou projektu je aplikace metody research by design v kombinaci s metodou design research a metodou případových studií (case studies) na tématu Ekologické obytné soubory. Předmětem úzké spolupráce mezi studenty DS a pedagogy bude návrh obytného souboru v konkrétní situaci, na kterém budou testovány různé stupně udržitelnosti v závislosti na programu projektu, volbě stavebních typů a různých materiálových variantách a zpětně vliv celého řešení na architektonický výraz domu. V rámci projektu bude současně testována metoda research by design v malém kolektivu - v ČR se bude jednat o první vědomý pokus práce touto metodou. V rámci řešení projektu budou využity odborné znalosti akademických pracovníků (navrhování a realizace udržitelných staveb, pedagogická praxe) v kombinaci s teoretickými znalostmi jednotlivých studentů DS (témata DP - Tendence udržitelného vývoje v architektuře, Vývoj typologie městského bydlení, Architektura a zdraví, Přírodní materiály v architektuře) a poznatky z

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.