Lidé

Ing. arch. Jan Sedlák

Autoři
Cikán, M. - Sedlák, J. - Ertl, V. - Rýpar, V., - Mika, J.
Publikováno v
In: Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České Republiky", kritický katalog k výstavě. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 242-259. ISBN 978-80-01-0
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Cílem metody je posouzení a zhodnocení vlivu hmotných a nehmotných projevů kontextu nemovitého statku kulturního dědictví (města či objektů v městském prostředí zasazených) na význam statku a možnost jeho docenění.
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Loits, A. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M., - Kohout, M.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Práce se skládá ze tří oddílů. Prvním oddílem je Textová část, kde jsou popsány všechny použité přístupy a metody vztažené ke skladbě mapových výstupů. Druhým oddílem je Apendix textové části nazvaný „Analýza půdorysné osnovy“, kde je podrobně popsána Metoda identifikace středověkého vymezení města. Třetím oddílem jsou vlastní specializované mapy s odborným obsahem, soubory členěné po jednotlivých zkoumaných městech. Výsledné mapy s odborným obsahem pro analyzovaná města jsou tvořeny vždy souborem několika listů. U šesti vybraných měst mapa s odborným obsahem zahrnuje také vizualizaci jedinečných prostorových, funkčních a dalších atributů památkových hodnot a analýzy jejich vzájemných vazeb a dopadů jejich proměn na výslednou autenticitu historického města. Mapy jsou spolu s doprovodným textem vydány v digitální formě ve formátu PDF (texty), GIS (mapy), DWG (mapy) a PNG (mapové listy).
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J. - Drdácký, T. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M. - Kohout, M., - Loits, A.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Katalog sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ zpracovávaného v letech 2016-2020. Prezentuje metodiku identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Je založena na komplexním hodnocení měst a na inovativních metodách, které využívají počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Základní informační základnou je standardizované mapování, pro něž jsou vybrána, zpracována a upravena příslušná grafická díla umožňující vzájemnou kompatibilitu a komparabilitu. Ta jsou doplněna informacemi z dobových textových, obrazových dokumentů a terénními průzkumy. V rámci výzkumného projektu bylo zpracováno 26 českých a moravských historických měst s památkovými rezervacemi.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vrstev a procesů. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 100-143. Metodika zadávání územních plánů. vol. 3. ISBN 978-80-01-05704-9.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Územní plán jako střední úroveň územně plánovací dokumentace zprostředkovává vztahy mezi ostatními plány, jejich rozsahem i podrobností a zároveň propojuje cíle plánování v různých časových horizontech. Obdobně slučuje koncepční a regulativní polohu návrhu. Zpracování úkolu je založeno na popisu a hodnocení různých pojetí územního plánu, kritické reflexi a zhodnocení současného stavu zadávání a pořizování územních plánů a následné hypotéze změny systému zadávání a pořizování v ČR. Výsledkem porovnání je vytvoření nového modelu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ, z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, respektive principy zadávání.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Účelem práce "Osnova zadání a obsahu studie veřejného prostranství" je popis podkladů pro přípravu výzev v rámci integrovaného regionálního operačního programu s tím, že je využita jako podklad pro metodiku zadávání územních studií veřejných prostranství.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cestou porovnání se současným stavem byla předložena hypotéza sledu kroků, které by měly representovat proces pořízení územního plánu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, resp. principy zadávání.
Autoři
Sedlák, J.
Publikováno v
Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2009.
Rok
2009
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Konference pořádaná Magistrátním úřadem hl. m. Prahy za účelem posouzení revitalizace Staroměstského náměstí v Praze, resp. dostavby Staroměstské radnice.
Autoři
Sedlák, J. - Lukeš, Z.
Publikováno v
Praha: ARGO, 2008. ISBN 978-80-7203-961-6.
Rok
2008
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Publikace se zabývá problematikou Urbanismu a architektury Prahy 3
Autoři
Sedlák, J.
Publikováno v
Architekt. 2002, 48(4), 67-69. ISSN 0862-7010.
Rok
2002
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ke koncepci památkové ochrany v rámci aktualizace urbanistické studie
Autoři
Hanák, M. - Koucký, R. - Mejsnarová, J. - Sedlák, J. - Štípek, J. - Plos, J., - Ostatní, A.
Publikováno v
Praha: Verlag Dashöfer, 2001. ISBN 80-86229-26-2.
Rok
2001
Podkategorie
Kniha
Anotace
Plánování území a projektování staveb - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA